Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. — etap I".

Extended TitleWybór Wykonawcy robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. — etap I"
Extended Description

W ramach realizacji przedmiotu umowy należy wykonać w szczególności: budowę otwartego ziemnego zbiornika retencyjnego ZR1, powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia 17.890 m2, budowę separatora substancji ropopochodnych DN 1600 wraz z utwardzeniem terenu wokół separatora dojazdu o łącznej powierzchni 470 m2, przebudowę zbiornika ZR2 otwartego zimnego zlokalizowanego w naturalnej niecce terenowej wraz z groblą piętrzącą o powierzchni w poziomie NPP- 17890 m2, przebudowę rowu głównego Kł.1 o długości 1090 m wraz z budową wlotów i wylotów żelbetowych dokowych i trzech przepustów drogowych rurowych, przebudowę rowów bocznych, budowę wylotu kanalizacji deszczowej dokowego, żelbetowego DN 500, budowę kanałów deszczowych,budowę wpustów ulicznych, betonowych DN 500, budowę studni kanalizacyjnych DN 1000, budowę separatora substancji ropopochodnych DN 1600, odtworzenie nawierzchni dróg, odtworzenie terenów zielonych, tablica informacyjna / pamiątkowa (szt. 1). Roboty budowlane przewidziane w Projekcie budowlanym dokumentacji „Budowa zbiornika retencyjnego ZR1, przebudowa zbiornika retencyjnego ZR2, przebudowa rowów R1,R2,R3,R4,R5 i budowa kanałów deszczowych w ul. Komeńskiego i ul. Owocowej na terenie zlewni nr 8.” zatwierdzone zostały decyzją pozwolenia na budowę Nr 88/17 z 14.03.2017 o pozwoleniu na budowę Nr WUA-IV.6740.52.2017.AWP.

Wykonawca uwzględni w ofercie wykonanie tablicy informacyjnej spełniającej wymogi pamiątkowej wraz z dostawą i montażem na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego na terenie miasta Gorzowa Wlkp., w miejscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym na wysokości zapewniającej dobrą widoczność. Montaż musi spełniać wymogi sztuki budowlanej oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa tj. prawa miejscowego i prawa budowlanego. Ponadto Wykonawca opracuje projekt graficzny zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy

I beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Podręcznik jest dostępny pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/

Publication Date2019-08-16
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value49735443.90
OrganisationMiasto Gorzów Wielkopolski
Attention OfAneta Rachmil
Addressul. Sikorskiego 3–4
TownGorzów Wielkopolski
Postal Code66-400
Phone+48 957355576
Fax+48 957355612
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 27, 2019
Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem – Etap IV „Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem”.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania...
View more
Deadline: Sep 30, 2019
Przedmiotem zamówienia jest: Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego na odcinku od węzła „Białe Błota” (bez węzła)...
View more
Deadline: Sep 26, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót mających na celu przebudowę podłużni Hauer – na odcinku od komory Gołuchowskiego do skrzyżowania z poprzecznią August – zlokalizowanej na poziomie III w podziemnej części...
View more