Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Elektrownia Szczytowo – Pompowa Porąbka Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja technologiczna elektrowni GRI 1". Program modernizacji ESP Porąbka-Żar obejmuje 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeden dotyczący modernizacji hydrozespołów oraz układów technologicznych, oraz drugi – dotyczący obiektów hydrotechnicznych (w szczególności górnego zbiornika).

Extended TitleElektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja technologiczna elektrowni GRI1
Extended Description

1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Elektrownia Szczytowo – Pompowa Porąbka Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja technologiczna elektrowni GRI1”.

2. Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje:

1) prace wstępne, w tym prace projektowe;

2) modernizację:

a. czterech silnikoprądnic 150 MVA wraz z wyposażeniem,

b. czterech pompoturbin wraz z wyposażeniem,

c. urządzeń i instalacji elektrycznych w tym rozdzielni 30 kV i transformatorów potrzeb własnych,

3) dostawy:

a. wyposażenia elektrycznego, teletechniki i automatyki,

b. urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji,

4) realizację robót budowlanych (demontaże, dostosowanie konstrukcji budowlanych do nowego wyposażenia, przeprowadzenie niezbędnych prac związanych z powyższym zakresem, montażem nowego wyposażenia),

5) rozruch i szkolenie.

3. Całość prac modernizacyjnych realizowana będzie w systemie EPC („Zaprojektuj i buduj”).

4. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawarty został w PFU, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i zastosowanie produktów równoważnych W przypadku występowania w PFU, bądź w innych dokumentach opisujących przedmiot Zamówienia, w tym w dokumentacji projektowej, jakichkolwiek znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, w tym nazwy własne lub nazwy producentów produktów (np. urządzeń, materiałów, rozwiązań), należy je traktować jedynie jako wskazanie Zamawiającego w celu określenia standardu produktu, czyli wyznaczenia punktu odniesienia w zakresie parametrów technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych charakteryzujących poszczególne produkty, a nie jako preferowany, czy też ostateczny wybór.

W każdym przypadku, wskazanie odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym, o ile obowiązek zastosowania wskazanej normy / rozwiązania nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

6. Działając na podstawie art. 138c ust. 1 Ustawy, Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych im w toku Postępowania, tj.: informacji zawartych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w PFU stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, w Instrukcji przygotowania Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ, w Tabeli Gwarantowanych Parametrów Technicznych stanowiącej Załącznik nr 11 do SIWZ.

7. Zamawiający może zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy zwołać zebranie wszystkich Wykonawców

W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

8. Zamawiający zaleca odbycie przez Wykonawców wizji lokalnej Terenu Budowy celem sprawdzenia miejsca realizacji Zamówienia oraz warunków związanych z wykonaniem Prac będących przedmiotem Zamówienia.

9. Zamawiający przed terminem składania ofert w Postępowaniu zorganizuje wizję lokalną / wizje lokalne w wybranym przez siebie terminie / terminach, o czym każdorazowo zamieści informację na Systemie Zakupowym GK PGE. Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko związane z nieodbyciem wizji lokalnej. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności składające się na realizację Umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 kodeksu pracy, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Ustawy – Prawo Budowlane.

Deadline Date2019-10-10
Publication Date2019-05-16
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPGE Energia Odnawialna S.A.
Attention OfMonika Kostrzewa lub Piotr Gowik
Addressul. Ogrodowa 59a
TownWarsaw
Postal Code00-876
Phone+48 224331363
Fax+48 226242555
Class Code45251120
Class DescriptionHydro-electric plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 20, 2019
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wieniawskiego – ul. Kiepury – ul. Siemaszkowej.
View more
Deadline: Sep 17, 2019
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Jodłowej 21 w Szczecinie.
View more
Deadline: Sep 20, 2019
Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Podborze” (z węzłem) – węzeł „Śniadowo”(bez węzła), na długości około 19,463 km[S61]+3,008 km[S8]+3,57 km[G]Zamówienie polega na wykonaniu prac...
View more