Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Elektrownia Szczytowo – Pompowa Porąbka Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja technologiczna elektrowni GRI 1". Program modernizacji ESP Porąbka-Żar obejmuje dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeden dotyczący modernizacji hydrozespołów oraz układów technologicznych, oraz drugi – dotyczący obiektów hydrotechnicznych (w szczególności górnego zbiornika).

Extended TitleElektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja technologiczna elektrowni GRI1
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-10-10
New text:
2019-11-29
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-10-10
New text:
2019-11-29
Deadline Date2019-11-29
Publication Date2019-10-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPGE Energia Odnawialna S.A.
Attention OfMonika Kostrzewa lub Piotr Gowik
Addressul. Ogrodowa 59a
TownWarsaw
Postal Code00-876
Phone+48 224331363
Fax+48 226242555
Class Code51900000
Class DescriptionInstallation services of guidance and control systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-05-16

Hydro-electric plant construction work

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Elektrownia Szczytowo – Pompowa Porąbka Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja technologiczna elektrowni GRI 1". Program modernizacji ESP Porąbka-Żar obejmuje 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeden dotyczący modernizacji hydrozespołów oraz układów technologicznych, oraz drugi – dotyczący obiektów hydrotechnicznych (w szczególności górnego zbiornika).

Extended TitleElektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja technologiczna elektrowni GRI1
Extended Description

1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Elektrownia Szczytowo – Pompowa Porąbka Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja technologiczna elektrowni GRI1”.

2. Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje:

1) prace wstępne, w tym prace projektowe;

2) modernizację:

a. czterech silnikoprądnic 150 MVA wraz z wyposażeniem,

b. czterech pompoturbin wraz z wyposażeniem,

c. urządzeń i instalacji elektrycznych w tym rozdzielni 30 kV i transformatorów potrzeb własnych,

3) dostawy:

a. wyposażenia elektrycznego, teletechniki i automatyki,

b. urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji,

4) realizację robót budowlanych (demontaże, dostosowanie konstrukcji budowlanych do nowego wyposażenia, przeprowadzenie niezbędnych prac związanych z powyższym zakresem, montażem nowego wyposażenia),

5) rozruch i szkolenie.

3. Całość prac modernizacyjnych realizowana będzie w systemie EPC („Zaprojektuj i buduj”).

4. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawarty został w PFU, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i zastosowanie produktów równoważnych W przypadku występowania w PFU, bądź w innych dokumentach opisujących przedmiot Zamówienia, w tym w dokumentacji projektowej, jakichkolwiek znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, w tym nazwy własne lub nazwy producentów produktów (np. urządzeń, materiałów, rozwiązań), należy je traktować jedynie jako wskazanie Zamawiającego w celu określenia standardu produktu, czyli wyznaczenia punktu odniesienia w zakresie parametrów technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych charakteryzujących poszczególne produkty, a nie jako preferowany, czy też ostateczny wybór.

W każdym przypadku, wskazanie odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym, o ile obowiązek zastosowania wskazanej normy / rozwiązania nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

6. Działając na podstawie art. 138c ust. 1 Ustawy, Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych im w toku Postępowania, tj.: informacji zawartych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w PFU stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, w Instrukcji przygotowania Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ, w Tabeli Gwarantowanych Parametrów Technicznych stanowiącej Załącznik nr 11 do SIWZ.

7. Zamawiający może zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy zwołać zebranie wszystkich Wykonawców

W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

8. Zamawiający zaleca odbycie przez Wykonawców wizji lokalnej Terenu Budowy celem sprawdzenia miejsca realizacji Zamówienia oraz warunków związanych z wykonaniem Prac będących przedmiotem Zamówienia.

9. Zamawiający przed terminem składania ofert w Postępowaniu zorganizuje wizję lokalną / wizje lokalne w wybranym przez siebie terminie / terminach, o czym każdorazowo zamieści informację na Systemie Zakupowym GK PGE. Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko związane z nieodbyciem wizji lokalnej. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności składające się na realizację Umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 kodeksu pracy, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Ustawy – Prawo Budowlane.

Deadline Date2019-10-10
Publication Date2019-05-16
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPGE Energia Odnawialna S.A.
Attention OfMonika Kostrzewa lub Piotr Gowik
Addressul. Ogrodowa 59a
TownWarsaw
Postal Code00-876
Phone+48 224331363
Fax+48 226242555
Class Code45251120
Class DescriptionHydro-electric plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 14, 2019
Frontex is looking to acquire aerial surveillance services by the means of Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS) for maritime purposes. The service will be delivered...
View more
Deadline: Nov 20, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych wraz z dostawą materiałów i urządzeń, których rezultatem jest zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Płocku, ul. 8...
View more
Deadline: Nov 26, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową – renaturalizacją rowu Potempa–Świniowice na długości ok. 4 km w ramach programu małej retencji nizinnej na lata 2016–2022.Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje...
View more