1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: robót budowlanych w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii oraz Pododdziale Noworodków I w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie: https://iczmp.ezamawiajacy.pl.

Extended TitleZP/68/2019 - Roboty budowlane w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii oraz Pododdziale Noworodków I w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa ...
Extended Description

1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu pn.: „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”:

— Priorytet IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,

— Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

— Zmianę istniejącego układu funkcjonalnego Kliniki Położnictwa, Perinatologii, Ginekologii i Noworodków mającą na celu podniesienie standardu i jakości wykonywanych usług w szpitalu, a także dostosowanie obowiązujących przepisów (warunków technicznych, przepisów bezpieczeństwa pożarowego, przepisów sanitarnych, rozporządzenia Ministra Zdrowia),

— Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

— Przeprowadzenie wymaganych rozruchów, prób i badań, przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania przebudowywanej części obiektu, wykonanie odbioru robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Kliniki Położnictwa, Perinatologii, Ginekologii i Noworodków jako całości.

3. Prace budowlane będą obejmowały przebudowę pomieszczeń całego 3 piętra budynku głównego [A] oraz południowo-zachodniego skrzydła 4 piętra.

4. Projekt budowlany Kliniki wraz z ekspertyzą ppoż. i postanowieniami znajduje się na stronie Zamawiającego www.iczmp.edu.pl w zakładce Zamówienia Publiczne – Informacje dla Architektów.

Zamawiający posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do ww. projektu.

5. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa szczegółowo:

5.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

5.2. Istotne postanowienia umowy, stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ.

6. Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. Nadzór autorski pełniony będzie w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę zamówienia.

7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia została opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m. in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 oraz 3, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, Wykonawca może przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

8. Zamawiający zastrzega, iż unieważni postępowanie w przypadku nieprzyznania mu środków na realizację inwestycji zgodnie z art. 93 ust. 1a.

Deadline Date2019-07-01
Publication Date2019-05-22
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInstytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
Attention OfMałgorzata Drozdowska
Addressul. Rzgowska 281/289
TownŁódź
Postal Code93-338
Phone+48 422711752
Fax+48 422711750
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 18, 2019
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zamówienia pn. „Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Celestynów w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała...
View more
Deadline: Jul 15, 2019
Zadanie 55209 POWIDZ 33 BL Tr, K- 4204 „Modernizacja systemu grzewczego z wykonaniem sieci gazowej”. Opracowanie Programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowo-kosztorysowej, nadzór autorski wraz z odpowiedziami na pytania.Całkowita wartość szacunkowa...
View more