Przedmiotem zamówienia jest budowa trasy N-S od ulicy Kokota do Autostrady A-4 w Rudzie Śląskiej wraz z przebudową istniejącej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, na odcinku którego początek znajduje się przy skrzyżowaniu Trasy N-S z ul. Kokota a koniec na węźle autostrady A-4 z ul. 1-go Maja. Długość budowanego odcinka trasy N-S wynosi 1,670 km.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Extended Title„Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył) co najmniej:

1 robotę budowlaną polegającą na budowie drogi klasy min. G, o wartości min. 150 000 000 PLN brutto oraz co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu mostowego o rozpiętości teoretycznej dźwigarów min. 100 m

New text:

1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył):

1 robotę budowlaną polegającą na budowie drogi klasy min. G, o wartości min. 100 000 000 PLN brutto oraz 1 robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu mostowego o rozpiętości teoretycznej dźwigarów min. 100 m

Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w robót w ramach jednej roboty budowlanej z zastrzeżeniem, iż wartość tej roboty musi wynosić co najmniej 150 000 000 PLN brutto.

Section:
III.1.3
Previous text:

Wykazane osoby z uprawnieniami j/w, muszą posiadać następujące dośw.:

Ad. 1) 1 osoba z co najmniej 3 letnim dośw. w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy przy budowie drogi klasy min. G

oraz

1 osoba z co najmniej rocznym (1 rok) dośw. w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie drogi klasy min. G

Ad. 2) min. 3 lata pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie obiektu mostowego o rozpiętości teoretycznej dźwigarów min. 50 m

Ad. 3) min. 3 lata pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót

New text:

Wykazane osoby z uprawnieniami j/w, muszą posiadać następujące doświadczenie:

Ad. 1) 1 osoba z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy przy budowie lub przebudowie drogi klasy min. G

Oraz

1 osoba z co najmniej rocznym (1 rok) doświadczeniem w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie lub przebudowie drogi klasy min. G

Ad. 2) minimum 3 lata pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie obiektu mostowego o rozpiętości teoretycznej dźwigarów minimum 50 m

Ad. 3) minimum 3 lata pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót

Section:
VI.3
Previous text:

5.2. w celu wykazania spełniania warunku z Sekcji III.1.2 pkt 2:

— dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w ppkt. 3.2.3. bieżącego rozdziału SIWZ.

New text:

5.2. w celu wykazania spełniania warunku z Sekcji III.1.2 pkt 2:

— dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-07-03
New text:
2019-07-24
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-07-03
New text:
2019-07-24
Deadline Date2019-07-24
Publication Date2019-06-25
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Ruda Śląska
Attention OfAnna Płachta, Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Ruda Śląska
Addresspl. Jana Pawła II 6
TownRuda Śląska
Postal Code41-709
Phone+48 322449094
Fax+48 322487348
Class Code45432000
Class DescriptionFloor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-05-27

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest budowa trasy N-S od ulicy Kokota do Autostrady A-4 w Rudzie Śląskiej wraz z przebudową istniejącej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, na odcinku którego początek znajduje się przy skrzyżowaniu Trasy N-S z ul. Kokota a koniec na węźle autostrady A-4 z ul. 1-go Maja. Długość budowanego odcinka trasy N-S wynosi 1,670 km.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Extended Title„Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”
Extended Description

1. Zakres budowy obejmuje następujące kategorie robót:

1.1. Roboty przygotowawcze

— roboty pomiarowe,

— ścinka drzew i krzewów,

— roboty rozbiórkowe.

1.2. Przebudowa urządzeń kolidujących z przebudową

— sieci kanalizacyjnej,

— sieci wodociągowe,

— sieci gazowe,

— sieci elektroenergetycznej,

— sieci oświetleniowej,

— sieć telekomunikacyjnej.

1.3. Roboty rozbiórkowe

— nawierzchnie,

— obiekty kubaturowe,

— obiekty małej architektury.

1.4. Roboty budowlano-montażowe

— roboty ziemne,

— roboty fundamentowe,

— roboty żelbetowe,

— roboty montażowe,

— roboty nawierzchniowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Deadline Date2019-07-03
Publication Date2019-05-27
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value186030642.75
OrganisationMiasto Ruda Śląska
Attention OfAnna Płachta, Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Ruda Śląska
Addresspl. Jana Pawła II 6
TownRuda Śląska
Postal Code41-709
Phone+48 322449094
Fax+48 322487348
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 26, 2019
The subject of the contract is provision of simultaneous and consecutive interpretation services together with rental of necessary equipment related to the interpretation services as described in terms of reference...
View more
Deadline: Jul 22, 2019
The overall objective of the contract is to provide Frontex with the necessary interim personnel in a timely manner and in line with the requested job profiles.
View more
Deadline: Aug 2, 2019
Wykonanie robót budowlanych rozbudowy ulic: Wybrzeże Szczecińskie oraz Wybrzeże Helskie na odc. rejon ul. Okrzei do ul. Wybrzeże Puckie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul....
View more