Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností Jika – CZ, s r.o., Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ 25917234, zodpovědný projektant Ing. Jiří Slánský (dále jen „DPS), ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Předmět veřejné zakázky je také specifikován energetickým posudkem ze dne 15.11.2018 zpracovaným Janem Landou. Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru zadavatele.

Extended TitleSnížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP
Extended Description

Předmětem plnění veřejné zakázky je stávající budova, která je využívaná jako nemocnice. Podsklepená část slouží jako zázemí pro zaměstnance a zároveň jako sklad pro účely nemocnice. V prvním nadzemním podlaží se nachází oddělení JIP s pokoji pro pacienty i účelovými místnostmi pro zaměstnance. 2. a 3. nadzemní podlaží tvoří oddělení interny, které je rozděleno zvlášť pro ženy (3NP) a zvlášť pro muže (2NP). Ve 4. NP se nachází gynekologie, kde západní část tvoří převážně operační sál a jeho příslušenství a zázemí pro zaměstnance. 5. nadzemní podlaží slouží jako porodnice, zde je opět v západní části operační sál a porodní sál. V 6. NP se vyskytuje dětské oddělení, nad kterým se nachází administrativa a kancelář ředitele. Stavebními úpravami dojde k zefektivnění vytápění a k menšímu úniku tepla z objektu. Projektová dokumentace řeší výměnu stávající střechy a výměnu všech stávajících vnějších výplní otvorů celého objektu nemocnice, zateplení fasády a zřízení žaluzií. Do stávajících nosných svislých konstrukcí se stavebními úpravami zasahuje pouze přidáním dodatečného zateplení k objektu. Nosnou konstrukci tvoří ŽB prefabrikovaný sloupový skelet se stěnovým pláštěm. Střecha je plochá dvouplášťová. Některé otvorové výplně jsou plastové s tepelně izolačním dvojsklem, převažují však okna dřevěná zdvojená s meziokenními vložkami tl. 180 mm s vnějším sklem a částečně původní kovové dveře. Součástí výměny oken bude i výměna vnitřních parapetů, výměna venkovního oplechování parapetů, provedení nových okenních vnitřních ostění a nadpraží pomocí vápenocementové štukové omítky. V rámci stavebních úprav nedojde k žádným změnám vnitřní dispozice ani účelu budovy. Odvod dešťových vod bude zajištěn demontovanými a znovu osazenými okapními svody na nové zateplení. Bude zregulován otopný systém na základě nového zateplení objektu.

Publication Date2019-10-16
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationKrálovéhradecký kraj
Attention OfIng. Monika Jančová
AddressPivovarské náměstí 1245
TownHradec Králové
Postal Code500 03
Phone+420 495817460
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 15, 2019
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace díla „Stavba 001 Silniční most na silnici...
View more
Deadline: Oct 31, 2019
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového kampusu na Černé louce, a to zejména budov „Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví“, „Nové budovy fakulty umění“ a podzemního parkoviště pod budovou „Univerzitní...
View more
Deadline: Nov 15, 2019
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu dle potřeb zadavatele pro artroskopie (ASK) pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště dětské...
View more