Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji z kompletem dokumentacji towarzyszącej, pozwoleniom wodno-prawnym w tym pozwolenia na budowę w ramach Projektu pod nazwą: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” realizowanego w ramach POIiŚ 2014 -2020”.

Przedmiotem zamówienia są:

Pakiet I - „Budowa zbiornika i ochrona obszarów mokradłowych w leśnictwie Jastrzębna”

Pakiet II - „Ochrona obszarów mokradłowych w leśnictwie Sajenek”.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Augustów. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie odbywała na obszarze leśnictw: Pakiet I - Leśnictwo Jastrzębna; Pakiet II - Leśnictwo Sajenek.

Extended TitleWykonanie dokumentacji projektowej na zadania realizowane w ramach Projektu pod nazwą: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji (...)
Extended Description

Przedmiot zamówienia:dla Pakietu nr I „Budowa zbiornika i ochrona obszarów mokradłowych w leśnictwie Jastrzębna” obejmuje Wyk. zakresu prac:

1) sporządzenie koncepcji wstępnej inwestycji poprzez przedstawienie zadań:

a) alternatywnych propozycjach rozwiązań technicznych;

b) naniesieniu poszczególnych obiektów na mapie opracowanej na podkładzie mapy ewidencyjnej, obszaru zasięgu oddziaływania piętrzeń, w tym obszaru powstałych okresowych i stałych rozlewisk, rozpoznanie warunków gruntowo–wodnych;

c) określeniu rodzaju i par. technicznych obiektów, z jednoczesnym określeniem lokalizacji, z uwzględnieniem ukształtowania terenu;

d) ustaleniu kolejności wyk. poszczególnych obiektów w inwestycji,

2) sporządzenie analizy efektywności ekonom.przedsięwzięcia,

3) wykonanie dokumentacji terenowo-prawnej zawierającej:

a) uzyskane wszystkie niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi;

b) mapki ewidencyjne obszarów objętych oddziaływaniem inwestycji;

c) wypisy z ewidencji gruntów i zestawienie wszystkich właścicieli działek sąsiednich objętych oddziaływaniem inwestycji oraz protokoły uzgodnień na ich czasowe zajęcie, gdyby w trakcie realizacji zachodziła taka konieczność;

d) sporządzenie w imieniu inwestora wniosków na uzyskanie decyzji admin. wraz z niezbędnymi zał.;

e) pomiar obiektów i prace geodezyjne z opracowaniem map do celów projektowych do każdego obiektu;

f) trwałe wyznaczenie rzędnych piętrzenia poszczególnych obiektów w terenie niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę;

g) operat wodno-prawny z instrukcją gospodarowania wodą;

h) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego;

i) wyliczenie objętości retencjonowanej wody;

j) raport oddziaływania na środowisko oraz jego streszczenie w języku niespecjalistycznym;

k) uzyskanie w imieniu inwestora:

— pozwolenia wodno-prawnego,

— decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach przyrodn. lub postanowienie, że nie jest ono wymagane,-decyzji o środowisk. uwarunkowaniach na realizację inwestycji; zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitoring obszarów Natura,

— decyzji o warunkach zabudowy;

l) uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu inwestora;

m) wyk. projektów budowl. z projektami zagospodarowania terenu lub działek oraz infor. BIOZ;

n) wykonanie zaleceń wynikających z decyzji środowiskowych np. analizy porealizacyjnej, itp. sporządzenie dok. projektowej, specyfikacji technicznych wyk. i odbioru robót;

o) wykonanie kosztorysów nakładczych, przedm. robót, kosztorysów inwestorskich;

p) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektowo-kosztorysowym;

r) uzyskanie w porozumieniu z nadl. decyzji na zniszczenie siedliska;

s) uzyskanie innych opinii, uzgodnień i decyzji wyżej nie wymienionych w specyfikacji, ale niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,

4) wyk. dok. projekt. zgodnej z Rozporz. Ministra Infrastr. z dnia 2.9.2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyk. i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno-użytkowego oraz Rozporz. Ministra Infrastr. z dnia 18.5.2004 r., w spr. określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów RB określ. w programie funkcjonalno-użytkowym służącej do opisu przedm. zam. na wykonanie robót,

5) wyk. specyfikacji technicznych wyk. i odbioru robót,

6) udział w postęp. o udzielenie zam. publiczn. na wybór wykonawcy RB przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania pytania dot. treści SIWZ, w szczególności opisu przedmiotu zam. oraz w charakterze biegłego przy ocenie złożonych ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz inne wymagania wobec Wykonawcy zawiera SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

Publication Date2019-08-02
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationSkarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Augustów
Attention OfWojciech Szostak
Addressul. Turystyczna 19
TownAugustów
Postal Code16-300
Phone+48 876439900
Fax+48 876443576
Class Code71320000
Class DescriptionEngineering design services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 14, 2019
Frontex is looking to acquire aerial surveillance services by the means of Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS) for maritime purposes. The service will be delivered...
View more
Deadline: Nov 20, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych wraz z dostawą materiałów i urządzeń, których rezultatem jest zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Płocku, ul. 8...
View more
Deadline: Nov 26, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową – renaturalizacją rowu Potempa–Świniowice na długości ok. 4 km w ramach programu małej retencji nizinnej na lata 2016–2022.Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje...
View more