Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego .Przedmiotem zamówienia jest "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji z kompletem dokumentacji towarzyszącej, pozwoleniom wodno-prawnym w tym pozwolenia na budowę w ramach Projektu pod nazwą. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” realizowanego w ramach POIiŚ 2014 -2020.'

Przedmiotem zamówienia są:

Pakiet I - „Budowa zbiornika i ochrona obszarów mokradłowych w leśnictwie Jastrzębna”

Pakiet II - „Ochrona obszarów mokradłowych w leśnictwie Sajenek”.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Augustów. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie odbywała na obszarze leśnictw:Pakiet I- Leśnictwo Jastrzębna; Pakiet II- Leśnictwo Sajenek.

Extended TitleWykonanie dokumentacji projektowej na zadania realizowane w ramach Projektu pod nazwą: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji (...)
Extended Description

Przedmiot zamówienia:dla Pakietu nr I„Budowa zbiornika i ochrona obszarów mokradłowych w leśnictwie Jastrzębna”obejmuje Wyk.zakresu prac:1)Sporządzenie koncepcji wstępnej inwestycji poprzez przedstawienie zadań:a)alternatywnych propozycjach rozwiązań technicznych.b)naniesieniu poszczególnych obiektów na mapie opracowanej na podkładzie mapy ewidencyjnej, obszaru zasięgu oddziaływania piętrzeń, w tym obszaru powstałych okresowych i stałych rozlewisk, rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych.c)określeniu rodzaju i par.technicznych obiektów, z jednoczesnym określeniem lokalizacji, z uwzględnieniem ukształtowania terenu, d) ustaleniu kolejności wyk. poszczególnych obiektów w inwestycji, 2) Sporządzenie analizy efektywności ekonom. przedsięwzięcia, 3) Wykonanie dokumentacji terenowo-prawnej zawierającej:a) uzyskane wszystkie niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi;b)mapki ewidencyjne obszarów objętych oddziaływaniem inwestycji; c) wypisy z ewidencji gruntów i zestawienie wszystkich właścicieli działek sąsiednich objętych oddziaływaniem inwestycji oraz protokoły uzgodnień na ich czasowe zajęcie, gdyby w trakcie realizacji zachodziła taka konieczność; d) sporządzenie w imieniu inwestora wniosków na uzyskanie decyzji admin. wraz z niezbędnymi zał. e) pomiar obiektów i prace geodezyjne z opracowaniem map do celów projektowych do każdego obiektu; f) trwałe wyznaczenie rzędnych piętrzenia poszczególnych obiektów w terenie niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę;g)operat wodno-prawny z instrukcją gospodarowania wodą;.h)opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego; i) wyliczenie objętości retencjonowanej wody; j) raport oddziaływania na środowisko oraz jego streszczenie w języku niespecjalistycznym; k) uzyskanie w imieniu inwestora:-pozwolenia wodno-prawnego,-decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach przyrodn. lub postanowienie, że nie jest ono wymagane,-decyzji o środowisk. uwarunkowaniach na realizację inwestycji; zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitoring obszarów Natura,- decyzji o warunkach zabudowy; l) uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu inwestora; m) wyk.projektów budowl. z projektami zagospodarowania terenu lub działek oraz infor. BIOZ; n) wykonanie zaleceń wynikających z decyzji środowiskowych np.analizy porealizacyjnej, itp. sporządzenie dok. projektowej, specyfikacji technicznych wyk. i odbioru robót.;o)wykonanie kosztorysów nakładczych, przedm. robót, kosztorysów inwestorskich; p) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektowo-kosztorysowym; r) uzyskanie w porozumieniu z nadl. decyzji na zniszczenie siedliska; s)uzyskanie innych opinii, uzgodnień i decyzji wyżej nie wymienionych w specyfikacji, ale niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;.4) Wyk.Dok. projekt.zgodnej z Rozporz. Ministra Infrastr. z dnia 2.9.200 r.,w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyk. i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno-użytkowego oraz Rozporz. Ministra Infrastr. z dnia 18.5.2004r., w spr. określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów RB określ. w programie funkcjonalno-użytkowym Służącej do opisu przedm. zam.na wykonanie robót. 5) Wyk.specyfikacji technicznych wyk. i odbioru robót. 6) Udział w postęp. o udzielenie zam. publiczn. na wybór wykonawcy RB przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania pytania dot. treści SIWZ,w szczególności opisu przedmiotu zam. oraz w charakterze biegłego przy ocenie złożonych ofert.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz inne wymagania wobec Wykonawcy zawiera SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

Deadline Date2019-07-29
Publication Date2019-06-12
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSkarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Augustów
Attention OfWojciech Szostak
Addressul. Turystyczna 19
TownAugustów
Postal Code16-300
Phone+48 876439900
Fax+48 876443576
Class Code71320000
Class DescriptionEngineering design services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 19, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile, zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 115, na działkach o nr ewid. 331/1, 331/7, 331/19, 389,...
View more
Deadline: Aug 19, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z modernizacją węzła piaskowego na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (skr. GOŚ ŁAM) dla zadania realizowanego w ramach...
View more
Deadline: Aug 19, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i budowlanych związanych z modernizacją instalacji odwadniania osadów na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (skr. GOŚ ŁAM) dla zadania realizowanego w ramach...
View more