Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” 2 bloków gazowo-parowych o znamionowej mocy elektrycznej brutto od 650 do 717 MWe w PGE GiEK S.A., Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (Blok 9 oraz Blok 10 zgodnie z projektem kontraktu – część III SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji 2 bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny bloków oraz świadczenie usług serwisowych dla 2 turbin gazowych w okresie umowy w rozumieniu części IV SIWZ, w zakresie opisanym w części II oraz IV SIWZ.

Extended TitleBudowa 2 bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A., Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Changes
Section:
III.1.2
Previous text:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z pkt 10.2. Części I SIWZ oraz spełniają warunki udziału w Postępowaniu zgodnie z pkt 10.6. Części I SIWZ dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 350 000 000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

W przypadku, gdy dokumenty przedłożone przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej opisanego powyżej będą wskazywać wysokość środków finansowych lub zdolności kredytowej w walucie innej niż PLN, należy przeliczyć kwoty w walucie obcej przy zastosowaniu kursu średniego NBP danej waluty w stosunku do PLN ogłaszanego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek muszą spełniać łącznie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.

b) których średnie przychody netto ze sprzedaży (roczne przychody netto ustalone na podstawie pozycji A rachunku zysków i strat) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniosły nie mniej niż 700 000 000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie. W przypadku Wykonawców posiadających przychody w walucie innej niż PLN, należy przeliczyć przychody netto ze sprzedaży z danego roku obrotowego przy zastosowaniu kursu będącego średnią ze średniego kursu NBP danej waluty w stosunku do PLN z początku i końca danego roku obrotowego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać co najmniej 1 z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wyciąg z SIWZ:

12.5. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z Postępowania, wezwie Wykonawców, których Oferty nie podlegają odrzuceniu, do złożenia niżej wymienionych, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń i dokumentów:

12.5.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 21 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert;

12.5.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp;

12.5.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

12.5.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowe dokumenty składa każdy Wykonawca za siebie.

W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innego podmiotu na warunkach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, przedmiotowe dokumenty składa każdy z tych podmiotów.

New text:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z pkt 10.2. części I SIWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 10.6. części I SIWZ dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 350 000 000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

W przypadku, gdy dokumenty przedłożone przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej opisanego powyżej będą wskazywać wysokość środków finansowych lub zdolności kredytowej w walucie innej niż PLN, należy przeliczyć kwoty w walucie obcej przy zastosowaniu kursu średniego NBP danej waluty w stosunku do PLN ogłaszanego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek muszą spełniać łącznie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia;

b) których średnie przychody netto ze sprzedaży (roczne przychody netto ustalone na podstawie pozycji A rachunku zysków i strat) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniosły nie mniej niż 700 000 000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie. W przypadku Wykonawców posiadających przychody w walucie innej niż PLN, należy przeliczyć przychody netto ze sprzedaży z danego roku obrotowego przy zastosowaniu kursu będącego średnią ze średniego kursu NBP danej waluty w stosunku do PLN z początku i końca danego roku obrotowego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać co najmniej 1 z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wyciąg z SIWZ:

12.5. Z uwagi na założony przez Zamawiającego harmonogram przebiegu postępowania, a tym samym cel Zamawiającego jakim jest koncentracja składanych oświadczeń i dokumentów oraz jak najszybsze przeprowadzenie postępowania, Zamawiający skorzysta z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp i - w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wezwie Wykonawców, których Oferty nie podlegają odrzuceniu, do złożenia niżej wymienionych, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń i dokumentów:

12.5.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

12.5.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

12.5.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

12.5.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców, przedmiotowe dokumenty składa każdy Wykonawca za siebie.

W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innego podmiotu na warunkach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedmiotowe dokumenty składa każdy z tych podmiotów.

Deadline Date2019-10-18
Publication Date2019-07-16
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Attention OfJoanna Muszalska - Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra, 74-115 Nowe Czarnowo 76
Addressul. Węglowa 5
TownBełchatów
Postal Code97-400
Phone+48 918224251
Fax+48 918224470
Class Code45251000
Class DescriptionConstruction works for power plants and heating plants
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-05

Construction works for power plants and heating plants

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” 2 bloków gazowo-parowych o znamionowej mocy elektrycznej brutto od 650 do 717 MWe w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (Blok 9 oraz Blok 10 zgodnie z projektem Kontraktu – Część III SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji 2 Bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny Bloków oraz świadczenie usług serwisowych dla dwóch turbin gazowych w Okresie Umowy w rozumieniu Części IV SIWZ, w zakresie opisanym w Części II oraz IV SIWZ.

Extended TitleBudowa 2 bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A., Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-08-26
New text:
2019-10-18
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-08-26
New text:
2019-10-18
Deadline Date2019-10-18
Publication Date2019-07-05
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Attention OfJoanna Muszalska - Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra, 74-115 Nowe Czarnowo 76
Addressul. Węglowa 5
TownBełchatów
Postal Code97-400
Phone+48 918224251
Fax+48 918224470
Class Code45251000
Class DescriptionConstruction works for power plants and heating plants
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-25

Construction works for power plants and heating plants

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” dwóch bloków gazowo-parowych o znamionowej mocy elektrycznej brutto od 650 do 717 MWe w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (Blok 9 oraz Blok 10 zgodnie z projektem Kontraktu – Część III SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch Bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny Bloków oraz świadczenie usług serwisowych dla dwóch turbin gazowych w Okresie Umowy w rozumieniu Części IV SIWZ, w zakresie opisanym w Części II oraz IV SIWZ.

Extended TitleBudowa dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-07-31
New text:
2019-08-26
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-07-31
New text:
2019-08-26
Deadline Date2019-08-26
Publication Date2019-06-25
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Attention OfJoanna Muszalska - Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra, 74-115 Nowe Czarnowo 76
Addressul. Węglowa 5
TownBełchatów
Postal Code97-400
Phone+48 918224251
Fax+48 918224470
Class Code45251000
Class DescriptionConstruction works for power plants and heating plants
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-12

Construction works for power plants and heating plants

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” dwóch bloków gazowo-parowych o znamionowej mocy elektrycznej brutto od 650 do 717MWe w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (Blok 9 oraz Blok 10 zgodnie z projektem Kontraktu – Część III SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch Bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny Bloków oraz świadczenie usług serwisowych dla dwóch turbin gazowych w Okresie Umowy w rozumieniu Części IV SIWZ, w zakresie opisanym w Części II oraz IV SIWZ.

Extended TitleBudowa dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Extended Description

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” dwóch bloków gazowo-parowych o znamionowej mocy elektrycznej brutto od 650 do 717MWe w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (Blok 9 oraz Blok 10 zgodnie z projektem Kontraktu – Część III SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch Bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny Bloków oraz świadczenie usług serwisowych dla dwóch turbin gazowych w Okresie Umowy w rozumieniu Części IV SIWZ, w zakresie opisanym w Części II oraz IV SIWZ. Układ technologiczny planowanych Bloków będzie oparty na układzie jedno-wałowego (single-shaft) rozwiązania – tzw. bloku gazowo-parowego pracującego w cyklu kombinowanym (CCGT) i składającego się z następujących jednostek wytwórczych (każdy): turbiny gazowej, generatora, kotła odzysknicowego, turbiny parowej kondensacyjnej. Wymaga się, aby Bloki zostały zaprojektowane i wykonane, jako jednostki z turbinami gazowymi opalanymi gazem ziemnym wysokometanowym. Wymaga się, aby obydwie jednostki wytwórcze posiadały w przyszłości zdolność kogeneracyjnego wytwarzania ciepła technologicznego (w postaci pary technologicznej) i grzewczego (w postaci wody sieciowej) na potrzeby lokalnego rynku ciepła. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na wydzielonym terenie znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów energetycznych PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został zawarty w Części II, III oraz IV SIWZ.

Zamawiający określa wymagania związane z realizacją Zamówienia stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy:

a) Wykonawca przyjmując do realizacji Zamówienie zapewni, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 §1 i art. 25 §1 Kodeksu pracy, t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 917 ze zm.) osoby wykonujące czynności opisane w Części III i IV SIWZ.

Deadline Date2019-07-31
Publication Date2019-06-12
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Attention OfJoanna Muszalska - Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra, 74-115 Nowe Czarnowo 76
Addressul. Węglowa 5
TownBełchatów
Postal Code97-400
Phone+48 918224251
Fax+48 918224470
Class Code45251000
Class DescriptionConstruction works for power plants and heating plants
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 28, 2019
Przedmiotem zadania jest remont ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim. W ramach remontu zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, nowa nawierzchnia chodników z kostki betonowej oraz wymiana oświetlenia ulicznego.
View more
Deadline: Oct 28, 2019
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli.
View more
Deadline: Oct 22, 2019
Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyniesienie granic na gruncie zgodnie z projektami podziałów nieruchomości, budowę ul. Pożarnej i Tuwima wraz z parkingiem w Żukowie, budowę systemu ścieżek rowerowych / ciągów...
View more