Changes

Nazwa i adresy

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11, 22-400, Zamość, POLSKA

Adresy internetowe:

https://lhs.com.pl/

Komunikacja

SWZ można pobrać nieodpłatnie ze strony zamawiającego www.lhs.com.pl

Szczegółowe informacje dot. ww. postępowania zamieszczone są na platformie zakupowej zamawiającego eB2B https://lhs.eb2b.com.pl/

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową Sp. z o.o. w Zamościu (zwanym dalej Regulaminem), zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego https://lhs.com.pl/pl/firma/przetargi/platforma-zakupowa-pkp-lhs lub dostępnym do wglądu w siedzibie PKP LHS Sp. z o.o. w Dziale Przetargów i Zamówień, pok. nr 29.

Główny przedmiot działalności

Działalność PKP LHS to:

— Zarządzanie infrastrukturą linii LHS w tym infrastrukturą stacji kolejowych, budynków i budowli zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej nr 65,

— transport towarów w ramach usługi trakcyjnej oraz usługi dodatkowe, wiążące się z przewozami towarów,

— świadczenie usług trakcyjnych.

Nazwa postępowania

Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy i weryfikacją dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zabudowa urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych linii kolejowej nr 65 - etap II”.

Numer referencyjny: WL1-227-058-19

Główny kod CPV

71520000-9

Rodzaj zamówienia

Nadzór inwestorski

Krótki opis

Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy i weryfikacją dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zabudowa urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych linii kolejowej nr 65 - etap II”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zał. nr 2 do SWZ oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – urządzenia automatyki kolejowej – urządzenia samoczynnych sygnalizacji przejazdowych - zał. nr 3 do SWZ.

Informacje o częściach

Nie dopuszcza się składanie ofert na wykonanie częściowe przedmiotu zamówienia.

Dodatkowy kod lub kody CPV

71520000-9, 71521000-6

Miejsce świadczenia usług

Linia kolejowa nr 65 - etap II.

Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy i weryfikacją dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zabudowa urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych linii kolejowej nr 65 - etap II”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zał. nr 2 do SWZ oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – urządzenia automatyki kolejowej – urządzenia samoczynnych sygnalizacji przejazdowych - zał. nr 3 do SWZ.

2. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem umowy na gruncie. Niezapoznanie się oferenta z przedmiotem umowy na gruncie z przyczyn leżących po stronie oferenta nie może stanowić powodu do ewentualnych zastrzeżeń czy roszczeń w stosunku do zamawiającego.

3. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego etapu postępowania w formie aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania dodatkowego etapu postępowania poprzez negocjacje.

Informacje o dodatkowym etapie postępowania zostały zawarte w Rozdziale IX pkt 5 SWZ.

Kryteria udzielenia zamówienia

Cena określona wskaźnikiem procentowym liczonym od wartości netto weryfikowanej dokumentacji projektowej i nadzorowanych robót budowlano-montażowych, jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia.

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

Termin rozliczenia prac związanych z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru nad robotami ustala się na 30 dni po przeprowadzonym bezusterkowym odbiorze końcowym robót budowlanych i dokonaniu końcowych rozliczeń finansowych.

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na koniec okresu gwarancyjnego po podpisaniu protokołu z odbioru pogwarancyjnego z Wykonawcą robót.

Informacje o ofertach wariantowych

Nie dopuszcza się składania ofert na wykonanie wariantowe przedmiotu zamówienia.

Warunki udziału oraz dokumenty wymagane na potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SWZ.

2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, składający ważną ofertę, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 9 Regulaminu i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.:

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku;

b) posiadają wiedzę i doświadczenie tj.:

— wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego o wartości łącznie nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto z kontrolą rozliczeń budowy nad realizacją robót budowlanych obejmujących swoim zakresem, co najmniej nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub przebudowie urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na min. 5 przejazdach kolejowo-drogowych kat. A, B lub C w ramach jednej lub wielu umów;

c) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

— 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do kierowania robotami bez ograniczeń pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, z co najmniej 5-letnim (60-miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na ww. stanowisku, obejmującym swym zakresem wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej obiektów budowlanych,

— 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym do kierowania robotami bez ograniczeń pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, z co najmniej 5-letnim (60-miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na ww. stanowisku obejmującym swym zakresem wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej obiektów budowlanych,

— 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami bez ograniczeń pełniącą funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co najmniej 5-letnim (60-miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na ww. stanowisku obejmującym swym zakresem wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej obiektów budowlanych;

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:

— wykażą posiadanie w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (liczonego jako średnia arytmetyczna) średniego rocznego przychodu netto ze sprzedaży, w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN (w przypadku konsorcjum, łącznie 300 000,00 PLN),

— posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN (w przypadku konsorcjum, co najmniej jeden),

— posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 300 000,00 PLN (w przypadku konsorcjum, co najmniej jeden).

3. Dokumenty jakie powinni złożyć Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, został określone w Rozdz. IV SWZ „Wymagane dokumenty”.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających na przykład przychody lub obroty lub zysk/stratę lub zobowiązania i należności lub inne wskaźniki i mierniki finansowe wybrane i określone przez Zamawiającego – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe (zamawiający może wskazać krótszy okres), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

— należy wykazać posiadanie w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (liczonego jako średnia arytmetyczna) średniego rocznego przychodu netto ze sprzedaży, w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN (w przypadku konsorcjum, łącznie 300 000,00 PLN),

2. informacja banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 150.00,00 PLN (w przypadku konsorcjum, co najmniej jeden) wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 300 000,00 PLN (w przypadku konsorcjum, co najmniej jeden),

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. wykaz – zał. nr 4 do SWZ wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru Inwestorskiego o wartości łącznie nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto z kontrolą rozliczeń budowy nad realizacją robót budowlanych obejmujących swoim zakresem, co najmniej nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub przebudowie urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na min. 5 przejazdach kolejowo-drogowych kat. A, B lub C w ramach jednej lub wielu umów z udokumentowaniem, poprzez przedstawienie referencji lub protokołów odbioru wskazujących na należyte wykonanie usług. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów wydanych przez Zamawiającego.

W zakresie warunku dysponowania osobami i sprzętem wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

1. wykaz osób – zał. nr 5 do SWZ – wykonawca wykaże dysponowanie niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1.

Funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do kierowania robotami bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie: co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na ww. stanowisku obejmującym swym zakresem wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej obiektów budowlanych.

2.

Funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym

Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym do kierowania robotami bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie: co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na ww. stanowisku obejmującym swym zakresem wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej obiektów budowlanych.

3.

Funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie: co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na ww. stanowisku obejmującym swym zakresem wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej obiektów budowlanych.

— Z zastrzeżeniem, że dla każdej pozycji Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania uprawnień odpowiadających wskazanym powyżej, wydanych na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza wskazanie dwóch osób w danej specjalności posiadających odpowiednio uprawnienia budowlane do projektowania i uprawnienia budowlane do kierowania robotami.

— Z wykazem Wykonawca do oferty załączy dokumenty potwierdzające, że ww. osoby posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa, instrukcje nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dla każdej ze wskazanych osób Wykonawca dołączy aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

— Każda z ww. osób wskazana przez Wykonawcę w wykazie powinna złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania o treści zgodnej ze wzorem dołączonym do SWZ.

Zmiana osoby, przedstawionych w ofercie może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą nową osobę. W przypadku zmiany nowa osoba musi spełniać wymagania w stopniu nie mniejszym niż zadeklarowany w ofercie.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; w przypadku spółki cywilnej należy także przedłożyć umowę spółki,

2. zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3. zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 9 Regulaminu i spełniają warunki udziału określone w SWZ przez zamawiającego.

Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

C – cena - określona wskaźnikiem procentowym liczonym od wartości netto weryfikowanej dokumentacji projektowej i nadzorowanych robót budowlano-montażowych - 100 %

Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdz. III ust. 2 SWZ, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego eB2B https://lhs.eb2b.com.pl/

Wymagane wadia i gwarancje

Wadium

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 5 000,00 PLN (sł.: pięć tysięcy 00/100 zł).

2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) w pieniądzu (należy wpłacić na konto PKO BANK POLSKI O/ Zamość nr 61 1020 1026 0000 1202 0285 2796 z podaniem numeru postępowania w tytule przelewu – WL1-227-058-19),

b) w gwarancjach bankowych,

c) w gwarancjach ubezpieczeniowych.

3. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. 26.7.2019 r. godz. 9:00.

4. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływy terminu składania ofert zostanie wykluczony z postępowania na podstawie §9 ust. 1 pkt 11 Regulaminu, a jego oferta uznana za odrzuconą.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych oryginały tych dokumentów należy złożyć w oddzielnej kopercie w kancelarii spółki (bud. C pok. 6), natomiast ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

6. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeżeli:

a) upłynął termin związania złożoną ofertą,

b) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

c) zamawiający unieważnił postępowanie.

7. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia pisemnego wniosku przez wykonawcę, który:

a) wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

b) został wykluczony z postępowania,

c) którego oferta została odrzucona,

d) wpłacił wadium, ale nie przystąpił do postępowania.

8. Złożenie przez wykonawcę, który został wykluczony z postępowania lub którego oferta została odrzucona wniosku o zwrot wadium, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez niego prawa do wniesienia skargi na postępowanie.

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je bez odsetek na rachunek bankowy Wykonawcy, chyba że pieniądze przechowywane były na oprocentowanym rachunku bankowym. W takim przypadku zwrot wadium następuje wraz z odsetkami, w wysokości wynikającej z umowy o prowadzenie rachunku, na którym kwota wadium była przechowywana, stosownie do okresu w jakim pieniądze te były przechowywane, pomniejszonej jednak o koszty obsługi przedmiotowego rachunku, w tym koszt przelewu pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

10. Uwaga: Zamawiający wymaga aby zapisy gwarancji wadialnej składane w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wskazywały na warunki ujęte w § 12 ust. 12 Regulaminu, zgodnie z którymi zamawiający zatrzyma wadium jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w wyniku negocjacji,

b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z zależnych od wykonawcy przyczyn leżących po jego stronie.

W przypadku nie ujęcia ww. zapisów w gwarancji wadialnej Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie §9 ust. 1 pkt 11 Regulaminu.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy – 5 % zgodnie z projektem umowy,

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:

a) w pieniądzu,

b) w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski O/ Zamość nr 61102010260000120202852796, w innym wypadku odpowiedni dokument składa się w siedzibie zamawiającego w budynku A pok. nr 20.

4. Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w projekcie umowy.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie (konsorcjum) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz dokumenty wymienione w § 10 ust. 1 Regulaminu przedstawia każdy z wykonawców, a pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu mogą być przedstawione minimum przez jednego wykonawcę lub przez wszystkich wykonawców łącznie; ponadto do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz obowiązująca strony „umowa konsorcjum” zawierająca dokładne określenie celu gospodarczego, działań, które mają zostać podjęte dla zrealizowania zakładanego celu gospodarczego oraz zadań konsorcjantów, określenie czasu trwania konsorcjum, postanowienie o solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec zamawiającego, określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum, postanowienie wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków strony umowy konsorcjum bez zgody pozostałych uczestników.

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Termin składania ofert

Data: 26.7.2019 r.

Czas lokalny: godz. 9:00

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 90 dni (od ustalonej daty składania ofert)

Warunki otwarcia ofert

Data: 26.7.2019 r.

Czas lokalny: godz. 9:30

Miejsce:

1. Ofertę należy złożyć w PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość, POLSKA, odpowiednio – Kancelaria (bud. C pok. 6),

2. Otwarcie ofert nastąpi w PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość, POLSKA - sala konferencyjna (bud. C pok. 41).

Procedury odwoławcze

Składanie odwołań

1. Skargę w postępowaniu może złożyć wykonawca, który jest uczestnikiem postępowania tj. złożył ofertę.

2. Wykonawca może złożyć skargę na naruszenie Regulaminu przez zamawiającego, jeżeli w wyniku tego naruszenia jego interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 Regulaminu.

3. Skargę wnosi się do Zarządu PKP LHS Sp. z o.o. w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o czynności o której mowa w § 39 ust. 3 Regulaminu, z zastrzeżeniem że skargę na treść specyfikacji warunków zamówienia wykonawca może złożyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej lub dla postępowań, które nie wymagają zamieszczenia na stronie internetowej w terminie 3 dni od dnia przekazania wykonawcy specyfikacji warunków zamówienia. Jeżeli termin wniesienia skargi upływa w niedzielę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy termin wniesienia skargi upływa w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

Szczegółowe dane dot. postępowania zawarte są w SWZ oraz na stronie internetowej Zamawiającego eb2b

Deadline Date2019-07-26
Publication Date2019-06-14
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationPKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu
TownZamość
Class Code71520000
Class DescriptionConstruction supervision services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

The purpose of this procurement procedure is to establish a framework contract enabling efficient provision of time and means services for development, consultancy and support of information systems.The scope of...
View more
The objective of this framework contract is to provide Frontex with a capability for developing, integrating and supporting software applications for Frontex operational and administrative processes. This framework contract will...
View more
Deadline: Aug 19, 2019
The purpose of this procurement procedure is to provide mobile office and toilet containers (for rent) in Cyprus, Kosovo, Moldova, Montenegro and Ukraine.
View more