Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zamówienia pn. „Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Celestynów w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” - zadanie I, II, III.

Zadanie I – Odbudowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Zbójna Góra, Nadleśnictwo Celestynów.

Zadanie II – Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Sobienie, Nadleśnictwo Celestynów.

Zadanie III - Budowa obiektów małej retencji w celu przywracania funkcji obszarom mokradłowym w Nadleśnictwie Celestynów.

Extended TitleBudowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Celestynów w ramach Kompleksowego projektu adaptacji lasów do zmian klimatu - zadanie I, II, III.
Extended Description

Odbudowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Zbójna Góra, Nadleśnictwo Celestynów (zadanie I)

Lokalizacja przedmiotowego zadania – leśnictwo Zbójna Góra, oddział 120 (działki ew. nr 29, 30, 31, 46, 47, 48 jednostka ewidencyjna: 146514_8, Dzielnica Wawer, Obręb: 1165 3-11-65, Warszawa oraz działka ew. nr: 58/1, jednostka ewidencyjna: 146515_8, Dzielnica Wesoła, obręb: 0718 8-07-18, Warszawa)

Celem zadania jest odtworzenie okresowo wysychającego zbiornika wodnego i zwiększenie jego pojemności retencyjnej (pojemności zdolnej do magazynowania wody w stopniu zależnym od panującej sytuacji hydro-meteorologicznej).

Charakterystyczne parametry planowanego do wykonania zbiornika: powierzchnia – ok. 2 800 m2, retencja – ok. 2 660 m3.

Zadanie obejmuje w szczególności:

— odmulenie czaszy zbiornika z zachowaniem poziomu dna zbiornika o rzędnej 99,3 m n.p.m.,

— uformowanie kształtu czaszy zbiornika, w obrębie wcześniejszej granic budowli tego zbiornika,

— wykonanie w dnie zbiornika przegłębienia o powierzchni 140 m2, uszczelnionego gliną oraz geomembraną, które służyć będzie do całorocznego gromadzenia wody, nawet w okresach suszy hydrologicznej, dno zagłębienia będzie posiadało rzedną 98,8 m n.p.m.,

− wykonanie dwóch niewielkich wysepek o powierzchni ok. 70 m2 każda na obszarze zbiornika, rzędna wierzchu wysepki będzie wynosić 100,3 m n.p.m.,

— wykonanie umocnień brzegów w formie narzutu kamiennego układanego na płask, kamień frakcji 63-150 mm,

— wyprofilowanie skarp zbiornika o nachyleniu od 1:3 do 1:6,

— wykonanie progu drewniano–kamiennego o stałej krawędzi przelewowej na rzędnej 100,23 m n.p.m.,

— wykonanie umocnień brzegów i dna zbiornika oraz rowu w rejonie progu,

— usunięcie zbędnej roślinności z brzegów zbiornika,

— odmulenie fragmentu rowu odprowadzającego wodę na odcinku ok. 20 m (prace utrzymaniowe) poniżej progu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja przetargowa a zwłaszcza załącznik nr 2 do SIWZ tj. dokumentacja projektowa.

Szczegółowe warunki dotyczące zamówienia:

W ramach wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić:

— w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność,

— wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,

— doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a w szczególności dróg dojazdowych, które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia,

— naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia,

— koszty geodezyjne związane z obsługą geodezyjną oraz inwentaryzacją powykonawczą,

— materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca zutylizuje na własny koszt,

— uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów, jeżeli jest ono wymagane.

Deadline Date2019-07-18
Publication Date2019-06-14
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value91421.61
OrganisationSkarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Celestynów
Attention OfMarta Osuch
Addressul. Obrońców Pokoju 58
TownCelestynów
Postal Code05-430
Phone+48 227897003
Fax+48 227898285
Class Code45100000
Class DescriptionSite preparation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

The purpose of this procurement procedure is to establish a framework contract enabling efficient provision of time and means services for development, consultancy and support of information systems.The scope of...
View more
The objective of this framework contract is to provide Frontex with a capability for developing, integrating and supporting software applications for Frontex operational and administrative processes. This framework contract will...
View more
Deadline: Aug 19, 2019
The purpose of this procurement procedure is to provide mobile office and toilet containers (for rent) in Cyprus, Kosovo, Moldova, Montenegro and Ukraine.
View more