Ο διαγωνισμός αφορά στον τηλεέλεγχο - τηλεχειρισμό και τη διαχείριση διαρροών των δικτύων ύδρευσης τού Δήμου Ζηρού.

Extended TitleII.1.2) Προμήθεια συστήματος βελτίωσης - εκσυγχρονισμού τού δικτύου ύδρευσης, με στόχο την ορθολογική διαχείριση, εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος τού Δήμου Ζηρού.
Extended Description

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την τηλεμετρία και τον έλεγχο διαρροών του δικτύου ύδρευσης τού Δήμου, με τα ακόλουθα:

— τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων, προωθητικών συγκροτημάτων και δεξαμενών, ώστε να εφαρμοσθεί ο έλεγχος διαρροών, ο τηλεέλεγχος και η αυτοματοποίησή τους. Περιλαμβάνονται συνολικά 74 εγκαταστάσεις κεφαλών δικτύου, ήτοι 16 γεωτρήσεις, 37 δεξαμενές - υδατόπυργοι, 10 προωθητικά αντλιοστάσια και 11 δεξαμενές - αντλιοστάσια. Οι συνολικοί Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου είναι 74. Η κατηγορία όλων αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό Τ.Σ.Ε. (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου),

— την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής, πίεσης και στάθμης στις εξόδους των δευτερευουσών δεξαμενών των οικισμών του Δήμου, για τις ανάγκες του συστήματος ελέγχου διαρροών, όπου –σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των Τ.Σ.Ε.– θα καταγράφεται το σύνολο τού παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση και θα εντοπίζονται οι διαρροές (αφανείς διαρροές στους αγωγούς, δυσλειτουργούντα υδρόμετρα καταναλωτών και παράνομες συνδέσεις),

— την εγκατάσταση νέων οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών, για τις ανάγκες του συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας (μείωση λογαριασμών Δ.Ε.Η., μέσω μετρητών ενέργειας, εκκινητών και ρυθμιστών στροφών αντλιών, εξάλειψης της άεργου ισχύος κ.λπ.), στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης,

— την εγκατάσταση και διασύνδεση των οργάνων ποιοτικού ελέγχου των νερών, που είναι ήδη εν λειτουργία ή προς εγκατάσταση σε κάθε ενδεδειγμένη κεφαλή δικτύου (κυρίως δεξαμενές και γεωτρήσεις) και ένταξή τους στο τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης ποιότητας,

— την κατάρτιση και εφαρμογή ενός καταλλήλου υδραυλικού στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης, και τον επανασχεδιασμό νέων ζωνών τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών, με στόχο τη βελτίωση της τροφοδοσίας του Δήμου με ένα ορθολογικότερο σύστημα ύδρευσης,

— την εγκατάσταση συστήματος αναμεταδοτών ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ των Τ.Σ.Ε. και Κ.Σ.Ε. (Π.Σ.Ε.), που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη, ασφαλή και χωρίς τηλεπικοινωνιακά τέλη, τον τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό του συνόλου των εγκαταστάσεων. Η επικοινωνιακή μελέτη προβλέπει την εγκατάσταση αναμεταδοτών (ΑΝΑ), επιπλέον των διατάξεων ασύρματης επικοινωνίας, σε κάθε Τ.Σ.Ε.,

— την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) στη Φιλιππιάδα, που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και τη συνολική επεξεργασία τους, με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, τη διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων –για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση τής ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων,

— εγκατάσταση ενός (1) Περιφερειακού Σταθμού Ελέγχου (Π.Σ.Ε.) στο Θεσπρωτικό, που θα περικλείει όλες τις εγκαταστάσεις και υποσυστήματα, τόσο τα νέα όσο και τα υπάρχοντα, με στόχο τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και από δεύτερη επιστασία, παράλληλα αυτής του Κ.Σ.Ε.. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό Π.Σ.Ε.. Επίσης, η συνολική εποπτεία των δικτύων θα είναι εφικτή και μέσω Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.), τύπου laptop,

— προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται, για τη λειτουργία τού συστήματος,

— προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στη μελέτη (παροχής, πίεσης κ.λπ.),

— εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου του έργου (επιτόπια τεστ),

— δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης τού συστήματος,

— παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση),

— εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση τού συστήματος.

Deadline Date2019-09-04
Publication Date2019-06-14
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value1197331.00
OrganisationΔήμος Ζηρού
Attention OfΓεώργιος Μισηρλής, Ευσταθία Μάστορα
AddressΠλατεία Γεννηματά
TownFilippiada
Postal Code482 00
Phone+30 2683360614 / 2683360618
Fax+30 2683024667
Class Code32441100
Class DescriptionTelemetry surveillance system
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 23, 2019
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, μέσω της υπογραφής συμφωνίας - πλαίσιο δύο (2) ετών, για την προμήθεια υλικών υποστήριξης ηλεκτρομηχανών Semt Pielstick 8PA4V200VG Φ/Γ τ. «S», συνολικού Π/Υ 535...
View more
Deadline: Aug 30, 2019
Προμήθεια σωλήνων και ειδικών τεμαχίων ύδρευσης, δικλείδων, χυτοσιδηρών ειδικών τεμαχίων, βαννών, εξαρτημάτων δικτύων και αντλιοστασίων, υδρομέτρων και μικροϋλικών ύδρευσης.
View more
Deadline: Aug 26, 2019
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, με τίτλο: «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και...
View more