Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery zadania (części zamówienia) i obejmuje wykonanie robót budowlanych na zadaniu:

Zadanie nr 1 - Odbudowa zbiornika Leśnictwo Sulistrowiczki (13-17-1.1-01)

Zadanie nr 2 - Modernizacja zbiorników Leśnictwo Mrozów (13-17-1.1-02)

Zadanie nr 3 - Modernizacja zbiornika Leśnictwo Wilczków 1 (13-17-1.1-03)

Zadanie nr 4 - Modernizacja zbiornika Leśnictwo Wilczków 2 (13-17-1.1-04)

Szczegółowy zakres prac oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji projektowej dla poszczególnych zadań (części zamówienia) – załącznik nr 8 do SIWZ.

Uwaga. W ramach inwestycji związanej z odbudową zbiornika Leśnictwo Sulistrowiczki prowadzone będą badania archeologiczne przez archeologa za zgodą Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, sporządzona będzie dokumentacja konserwatorska oraz prowadzony będzie stały nadzór archeologiczny we wszystkich robotach ziemnych.

Extended TitleWykonanie robót budowlanych:1. Odbudowa zbiornika L-ctwo Sulistrowiczki 2. Modernizacja zbiorników L-ctwo Mrozów 3. Modernizacja zbiornika L-ctwo Wilczków1 4. Modernizacja zbiornika L-ctwo Wilczków2
Extended Description

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na zadaniu: Zadanie nr 1 - Odbudowa zbiornika Leśnictwo Sulistrowiczki (13-17-1.1-01)

Szczegółowy zakres prac oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji projektowej – załącznik nr 8 do SIWZ.

Uwaga. W ramach inwestycji związanej z odbudową zbiornika Leśnictwo Sulistrowiczki prowadzone będą badania archeologiczne przez archeologa za zgodą Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, sporządzona będzie dokumentacja konserwatorska oraz prowadzony będzie stały nadzór archeologiczny we wszystkich robotach ziemnych.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie:

a) z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

a.1) t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm. – Prawo budowlane;

a.2) t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm. – Kodeks cywilny;

a.3) t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. – Prawo zamówień publicznych;

b) z dokumentacją projektową,

c) ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

d) z przedmiarem robót,

e) z właściwymi normami polskimi i branżowymi oraz przepisami i ustawami,

f) ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

g) z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektora nadzoru,

h) z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz innymi załączonym dokumentami formalnymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz dokumentacji projektowej i decyzjach administracyjnych.

SIWZ i dokumentacja projektowa dostępne są na stronie: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_miekinia/zamowienia_publiczne oraz https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_miekinia

Deadline Date2019-07-25
Publication Date2019-06-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value359775.31
OrganisationNadleśnictwo Miękinia
Attention OfMarcin Czerski
Addressul. Sportowa 2
TownMiękinia
Postal Code55-330
Phone+48 713140063
Fax+48 713178184
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 26, 2019
Budowa 2 zbiorników (nr 3 i nr 4) z 4 suchych zbiorników małej retencji (MRN2) w ramach zadania pn. „Rynna erozyjna na starej gruntowej drodze leśnej powstała na skutek opadów...
View more
Deadline: Aug 28, 2019
Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek
View more
Deadline: Aug 27, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu manewrowego i miejsc postojowych do obsługi terenów inwestycyjnych objętych obszarem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach konkursu nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-037/16.2....
View more