Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania (części zamówienia) i obejmuje wykonanie robót budowlanych na zadaniu:

Zadanie nr 1 - Odbudowa zbiornika Leśnictwo Sulistrowiczki (13-17-1.1-01);

Zadanie nr 2 - Modernizacja zbiorników Leśnictwo Mrozów (13-17-1.1-02);

Zadanie nr 3 - Modernizacja zbiornika Leśnictwo Wilczków 1 (13-17-1.1-03);

Zadanie nr 4 - Modernizacja zbiornika Leśnictwo Wilczków 2 (13-17-1.1-04).

Szczegółowy zakres prac oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji projektowej dla poszczególnych zadań (części zamówienia) – załącznik nr 8 do SIWZ.

Extended TitleWykonanie robót budowlanych: 1. Odbudowa zbiornika L-ctwo Sulistrowiczki; 2. Modernizacja zbiorników L-ctwo Mrozów; 3. Modernizacja zbiornika L-ctwo Wilczków 1; 4. Modernizacja zbiornika L-ctwo Wilczków 2
Extended Description

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na zadaniu: Zadanie nr 1 - Odbudowa zbiornika Leśnictwo Sulistrowiczki (13-17-1.1-01).

Szczegółowy zakres prac oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji projektowej – załącznik nr 8 do SIWZ.

Uwaga. W ramach inwestycji związanej z odbudową zbiornika Leśnictwo Sulistrowiczki prowadzone będą badania archeologiczne przez archeologa za zgodą Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, sporządzona będzie dokumentacja konserwatorska oraz prowadzony będzie stały nadzór archeologiczny we wszystkich robotach ziemnych.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie:

a) z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

a.1) t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm. – Prawo budowlane;

a.2) t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm. – Kodeks cywilny;

a.3) t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. – Prawo zamówień publicznych;

b) z dokumentacją projektową,

c) ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

d) z przedmiarem robót,

e) z właściwymi normami polskimi i branżowymi oraz przepisami i ustawami,

f) ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

g) z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektora nadzoru,

h) z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz innymi załączonym dokumentami formalnymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz dokumentacji projektowej i decyzjach administracyjnych.

SIWZ i dokumentacja projektowa dostępne są na stronie: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_miekinia/zamowienia_publiczne oraz https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_miekinia

Publication Date2019-10-31
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value1608550.78
OrganisationNadleśnictwo Miękinia
Attention OfMarcin Czerski
Addressul. Sportowa 2
TownMiękinia
Postal Code55-330
Phone+48 713140063
Fax+48 713178184
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 18, 2019
Rozbudowa drogi wojewódzkiej: poszerzenie jezdni, przebudowa poboczy, rozbudowa i przebudowa skrzyżowań, przebudowa oraz budowa urządzeń i elementów związanych z bezpieczeństwem ruchu (zatoki autobusowe, wyspy kanalizujące ruch, przejścia dla pieszych, azyle,...
View more
Deadline: Dec 20, 2019
Pełna nazwa postępowania:— zadanie 1: budowa węzła przesiadkowego przy ul. Żeglarskiej w Lublinie,— zadanie 2: budowa węzła przesiadkowego przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” w Lublinie,— zadanie 6: budowa węzła przesiadkowego...
View more
Deadline: Nov 21, 2019
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19), budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, POLSKA, która obejmuje m.in. zakres:1) Docieplenie ścian zewnętrznych.2) Docieplenie ścian piwnic.3)...
View more