Przedmiotem zamówienia jest budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna. Budowa będąca przedmiotem zamówienia zlokalizowana jest na działkach ew. nr 114/1, 114/3,114/4, 114/5, 114/6, 114/8, jedn. ew. 142102_1 Pruszków, ul. Wapienna 2, Pruszków (05-800).

Extended TitleBudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna. Budowa będąca przedmiotem zamówienia zlokalizowana jest na działkach ew. nr 114/1, 114/3,114/4, 114/5, 114/6, 114/8, jedn. ew. 142102_1 Pruszków, ul. Wapienna 2, Pruszków (05-800), POLSKA.

Realizację inwestycji podzielona jest na 2 następujące po sobie etapy:

Etap I będzie obejmował:

— rozbiórki części istniejących obiektów (zadaszony śmietnik, blaszana wiata, trybuny betonowe),

— zamknięcie/demontaż części istniejącej infrastruktury technicznej (przyłącza, instalacje, utwardzone ciągi pieszo-jezdne, chodniki, miejsca parkingowe),

— przygotowanie terenu pod rozpoczęcie budowy,

— budowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - jego części dydaktycznej wraz z salą sportową (budynek-etap I) wraz z umeblowaniem i wyposażeniem pomieszczeń,

— budowę nowej infrastruktury technicznej (przyłącza, sieci, instalacje, utwardzone ciągi pieszo-jezdne, chodniki, miejsca parkingowe, drogi pożarowe),

— wykonanie części zagospodarowania terenu (budowa boiska, bieżni ze skocznią w dal, placu zabaw, miejsca na urządzenia rekreacyjne, ogrodzenia, urządzenie terenów zielonych z nasadzeniami, pozostałe utwardzenia, mała architektura oraz teren do prowadzenia zajęć dogoterapii i hipoterapii),

— oddanie do użytkowania etapu I – wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Przewidywana realizacja etapu I do 31.7.2021 r.

Etap II będzie obejmował:

— rozebranie starego budynku ośrodka,

— przygotowanie terenu pod rozpoczęcie budowy,

— budowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - internatu (bud.-etap II) wraz z umeblowaniem i wyposażeniem pomieszczeń,

— zagospodarowanie docelowe pozostałego terenu (schodów z pochylnią, utwardzeń przy budynku),

— budowę infrastruktury w zakresie chodnika (przed głównym wejściem do cz. etapu II),

— oddanie do użytkowania etapu II – wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Przewidywana realizacja etapu II do 31.7.2022 r.

Opracowanie projektów warsztatowych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, w tym projektu zabezpieczenia ścian wykopu oraz projektu odwodnienia wykopu. Uzyskanie uzgodnień projektanta.

Wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych dna wykopu. W przypadku stwierdzenia miejscowo odmiennych od zakładanych warunków geotechnicznych wykonanie projektu geotechnicznego posadowienia budynku. Uzyskanie uzgodnień projektanta. Wykonanie wszelkich dodatkowych robót nie objętych zakresem przedmiotu umowy, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią.

Uzgodnienie z gestorami mediów terminu przyłączenia i doprowadzenie do przyłączenia mediów.

Rozruch technologiczny zamontowanych instalacji, urządzeń i systemów nie później niż w terminie zgłoszenia do odbioru końcowego. Dopełnienie wszelkich obowiązków i formalności oraz uzyskanie, w ramach udzielonego pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego, koniecznych zgód i opinii oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy. Szczegółowy zakres robót będący przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz pozostałe załączniki do SIWZ.

Publication Date2019-11-07
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPowiat Pruszkowski
Attention OfKarolina Mąkal
Addressul. Drzymały 30
TownPruszków
Postal Code05-800
Phone+48 227381470
Fax+48 227381470
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 18, 2019
Rozbudowa drogi wojewódzkiej: poszerzenie jezdni, przebudowa poboczy, rozbudowa i przebudowa skrzyżowań, przebudowa oraz budowa urządzeń i elementów związanych z bezpieczeństwem ruchu (zatoki autobusowe, wyspy kanalizujące ruch, przejścia dla pieszych, azyle,...
View more
Deadline: Dec 20, 2019
Pełna nazwa postępowania:— zadanie 1: budowa węzła przesiadkowego przy ul. Żeglarskiej w Lublinie,— zadanie 2: budowa węzła przesiadkowego przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” w Lublinie,— zadanie 6: budowa węzła przesiadkowego...
View more
Deadline: Nov 21, 2019
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19), budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, POLSKA, która obejmuje m.in. zakres:1) Docieplenie ścian zewnętrznych.2) Docieplenie ścian piwnic.3)...
View more