Przedmiotem zamówienia jest budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna. Budowa będąca przedmiotem zamówienia zlokalizowana jest na działkach ew. nr 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8, jedn. ew. 142102_1 Pruszków, ul. Wapienna 2, Pruszków (05-800), POLSKA.

Extended TitleBudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-07-24
New text:
2019-07-31
Section:
IV.2.7
Previous text:

Data: 24/07/2019

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, POLSKA, w pokoju nr 317

(III piętro) za pośrednictwem Platformy Zakupowej (odszyfrowanie ofert na platformazakupowa.pl). Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

New text:

Data: 31/07/2019

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, POLSKA, w pokoju nr 317 (III piętro) za pośrednictwem Platformy Zakupowej (odszyfrowanie ofert na platformazakupowa.pl). Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Deadline Date2019-07-31
Publication Date2019-07-19
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPowiat Pruszkowski
Attention OfKarolina Mąkal
Addressul. Drzymały 30
TownPruszków
Postal Code05-800
Phone+48 227381470
Fax+48 227381470
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-18

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna. Budowa będąca przedmiotem zamówienia zlokalizowana jest na działkach ew. nr 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8, jedn. ew. 142102_1 Pruszków, ul. Wapienna 2, Pruszków (05-800), POLSKA.

Extended TitleBudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna. Budowa będąca przedmiotem zamówienia zlokalizowana jest na działkach ew. nr 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8, jedn. ew. 142102_1 Pruszków, ul. Wapienna 2, Pruszków (05-800), POLSKA.

Realizację inwestycji podzielona jest na 2 następujące po sobie etapy:

Etap I będzie obejmował:

— rozbiórki części istniejących obiektów (zadaszony śmietnik, blaszana wiata, trybuny betonowe),

— zamknięcie/demontaż części istniejącej infrastruktury technicznej (przyłącza, instalacje, utwardzone ciągi pieszo-jezdne, chodniki, miejsca parkingowe),

— przygotowanie terenu pod rozpoczęcie budowy,

— budowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - jego części dydaktycznej wraz z salą sportową (budynek-etap I) wraz z umeblowaniem i wyposażeniem pomieszczeń,

— budowę nowej infrastruktury technicznej (przyłącza, sieci, instalacje, utwardzone ciągi pieszo-jezdne, chodniki, miejsca parkingowe, drogi pożarowe),

— wykonanie części zagospodarowania terenu (budowa boiska, bieżni ze skocznią w dal, placu zabaw, miejsca na urządzenia rekreacyjne, ogrodzenia, urządzenie terenów zielonych z nasadzeniami, pozostałe utwardzenia, mała architektura oraz teren do prowadzenia zajęć dogoterapii i hipoterapii),

— oddanie do użytkowania etapu I – wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.Przewidywana realizacja etapu I do 31.7.2021 r.

Etap II będzie obejmował:

— rozebranie starego budynku ośrodka,

— przygotowanie terenu pod rozpoczęcie budowy,

— budowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - internatu (bud.-etap II) wraz z umeblowaniem i wyposażeniem pomieszczeń,

— zagospodarowanie docelowe pozostałego terenu (schodów z pochylnią, utwardzeń przy budynku),

— budowę infrastruktury w zakresie chodnika (przed głównym wejściem do cz. etapu II),

— oddanie do użytkowania etapu II – wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Przewidywana realizacja etapu II do 31.7.2022 r.

Opracowanie projektów warsztatowych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, w tym projektu zabezpieczenia ścian wykopu oraz projektu odwodnienia wykopu. Uzyskanie uzgodnień Projektanta.

Wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych dna wykopu. W przypadku stwierdzenia miejscowo odmiennych od zakładanych warunków geotechnicznych wykonanie projektu geotechnicznego posadowienia budynku. Uzyskanie uzgodnień Projektanta.

Wykonanie wszelkich dodatkowych robót nie objętych zakresem Przedmiotu Umowy, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią.

Uzgodnienie z gestorami mediów terminu przyłączenia i doprowadzenie do przyłączenia mediów.

Rozruch technologiczny zamontowanych instalacji, urządzeń i systemów nie później niż w terminie zgłoszenia do odbioru końcowego.

Dopełnienie wszelkich obowiązków i formalności oraz uzyskanie, w ramach udzielonego pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego, koniecznych zgód i opinii oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy.

Szczegółowy zakres robót będący przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz pozostałe załączniki do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już pracowników u Wykonawcy lub Podwykonawcy. Warunek nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.Szczegółowe informacje dot. osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp opisane w pkt. 2.23 SIWZ.

Deadline Date2019-07-24
Publication Date2019-06-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPowiat Pruszkowski
Attention OfKarolina Mąkal
Addressul. Drzymały 30
TownPruszków
Postal Code05-800
Phone+48 227381470
Fax+48 227381470
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 22, 2019
Realizacja robót budowlanych I etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap I/C
View more
Deadline: Aug 22, 2019
Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie WieliczkaZadanie dofinansowane w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa 3 Przedsiębiorcza MałopolskaDziałanie 3.1 Strefy...
View more
Deadline: Aug 14, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie dworca kolejowego w Radymnie, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym zał nr 2 do SIWZ (zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy,...
View more