Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży do pracy z cytostatykami.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie (2) części – Pakiety, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części – Pakietów tj:

a. Pakiet nr 1 – Kombinezon długi do pracy z cytostatykami;

b. Pakiet nr 2 – Półmaska filtrująca do pracy z cytostatykami;

Szczegółowe parametry w zakresie przedmiotu zamówienia (ilości, parametry) określone są w Załącznikach nr 1 ÷ 2 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (pakiety), co oznacza możliwość składania ofert częściowych na dowolną ilość części (pakietów). Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy/ inny podział przedmiotu zamówienia.

Extended TitleDostawa odzieży ochronnej do pracy z cytostatykami
Extended Description

1) Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.

2) Przedmiot zamówienia musi być zarejestrowany i dopuszczony do używania w służbie zdrowia na terenie kraju, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) - dotyczy wszystkich pakietów.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do nieodpłatnego zaprezentowania oferowanego przedmiotu zamówienia lub jego elementu w celu sprawdzenia zgodności oferowanych parametrów z wymaganiami Zamawiającego - dotyczy wszystkich pakietów.

4) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nieużywany.

Deadline Date2019-07-29
Publication Date2019-06-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationSamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Attention OfMagdalena Stefanowicz
Addressul. Francuska 20/24
TownKatowice
Postal Code40-027
Class Code35113400
Class DescriptionProtective and safety clothing
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 26, 2019
Budowa 2 zbiorników (nr 3 i nr 4) z 4 suchych zbiorników małej retencji (MRN2) w ramach zadania pn. „Rynna erozyjna na starej gruntowej drodze leśnej powstała na skutek opadów...
View more
Deadline: Aug 28, 2019
Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek
View more
Deadline: Aug 27, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu manewrowego i miejsc postojowych do obsługi terenów inwestycyjnych objętych obszarem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach konkursu nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-037/16.2....
View more