Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego produktów leczniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości oraz rodzaj zamawianych produktów podany jest szczegółowo w załączniku nr 3 do SIWZ.

Maksymalny termin dostawy wynosi 4 dni robocze (96 godzin). Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 wyodrębnionych części (pakiety).

Zamawiający dopuszcza więc możliwość składania ofert częściowych.

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne pakiety.

Każdy pakiet rozpatrywany będzie odrębnie.

Extended TitleDostawa produktów leczniczych
Extended Description

Sukcesywne dostawy leków. Pakiet zawiera 3 poz. Albumini humaniu solutio roztw. do infuzji 200 mg 10 mml, 50 ml, 100 ml

Publication Date2019-09-06
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value8847097.20
OrganisationWojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
Attention OfWojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
Addressul. św. Floriana 12
TownBydgoszcz
Postal Code85-030
Phone+48 523255654
Fax+48 523255664
Class Code33600000
Class DescriptionPharmaceutical products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 14, 2019
Frontex is looking to acquire aerial surveillance services by the means of Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS) for maritime purposes. The service will be delivered...
View more
Deadline: Nov 20, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych wraz z dostawą materiałów i urządzeń, których rezultatem jest zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Płocku, ul. 8...
View more
Deadline: Nov 26, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową – renaturalizacją rowu Potempa–Świniowice na długości ok. 4 km w ramach programu małej retencji nizinnej na lata 2016–2022.Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje...
View more