1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznych nadzoru nad realizacją prac na blokach klasy 200 MW w prowadzonym przez NCBR postępowaniu publicznym nr 234/17/PU związanym z realizacją programu „Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej część.

3. Termin realizacji zamówienia – w zakresie p. II podpunkt 1 SOPZ w terminach wynikających z wykonania Pomiarów I i Pomiarów II. W zakresie p. II podpunkt 2 SOPZ w terminach wynikających z realizacji Fazy III do jej rozliczenia.

Harmonogram, o którym mowa w punktach 4.1. i 4.2. SIWZ będący Załącznikiem nr 4 do regulaminu przeprowadzania postępowania konkursowego pod nazwą: „Program Bloki, 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe” – wersja uaktualniona z dnia 21.12.2018 r.

Extended TitleŚwiadczenie usług specjalistycznych nadzoru nad realizacją prac na blokach klasy 200 MW w prowadzonym przez NCBR postępowaniu publicznym nr 234/17/PU związanym z realizacją programu „Bloki 200+ (...)”
Changes
Section:
VI.3
Previous text:

1. Zamawiający Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

New text:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp o treści: Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Section:
I.3
Previous text:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

New text:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/

Section:
II.2.7
Previous text:

Okres w miesiącach: 26

New text:

Okres w miesiącach: 22

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-07-22
New text:
2019-11-12
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-07-22
New text:
2019-11-12
Deadline Date2019-11-12
Publication Date2019-07-23
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationNarodowe Centrum Badań i Rozwoju
Attention OfSekcja Zakupów
AddressNowogrodzka 47a
TownWarsaw
Postal Code00-695
Class Code71310000
Class DescriptionConsultative engineering and construction services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-01

Consultative engineering and construction services

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznych nadzoru nad realizacją prac na blokach klasy 200 MW w prowadzonym przez NCBR postępowaniu publicznym nr 234/17/PU związanym z realizacją Programu „Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej część.

3. Termin realizacji zamówienia – W zakresie p. II podpunkt 1 SOPZ w terminach wynikających z wykonania Pomiarów I i Pomiarów II. W zakresie p. II podpunkt 2 SOPZ w terminach wynikających z realizacji Fazy III do jej rozliczenia.

Harmonogram, o którym mowa w punktach 4.1. i 4.2. SIWZ będący Załącznikiem nr 4 do Regulaminu przeprowadzania postępowania konkursowego pod nazwą: „Program Bloki, 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”– wersja uaktualniona z dnia 21.12.2018 r.

Extended TitleŚwiadczenie usług specjalistycznych nadzoru nad realizacją prac na blokach klasy 200 MW w prowadzonym przez NCBR postępowaniu publicznym nr 234/17/PU związanym z realizacją Programu „Bloki 200+ (...)"
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

(...)

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował – skieruje do realizacji zamówienia – minimum sześcioma osobami posiadającymi nw. doświadczenie, w tym:

1. 1 osoba pełniąca funkcję kierownika Grupy Nadzoru – posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie w obszarze kierowania zespołami, których obszarem działalności zawodowej były nadzory lub odbiory prac budowlanych na obiektach energetycznych – koordynacja 2 projektów tego typu;

2. 1 osoba – specjalista w obszarze turbin parowych posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie przy prowadzeniu lub nadzorze prac w tym obszarze, posiadającą grupę kwalifikacji energetycznej D lub E w tym obszarze.

3. 1 osoba – specjalista w obszarze kotłów parowych posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie przy prowadzeniu lub nadzorze prac w tym obszarze, posiadającą grupę kwalifikacji energetycznej D lub E w tym obszarze.

4. 1 osoba – specjalista w obszarze urządzeń pomocniczych bloku/urządzeń redukcji emisji posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie przy prowadzeniu lub nadzorze prac w tym obszarze, posiadającą grupę kwalifikacji energetycznej D lub E w tym obszarze.

5. 1 osoba – specjalista systemów regulacji i automatyki urządzeń energetycznych posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie przy prowadzeniu lub nadzorze prac w tym obszarze, posiadającą grupę kwalifikacji energetycznej D lub E w tym obszarze.

6. 1 osoba – posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie przy dokonywaniu pomiarów cieplnych i analiz wyników tych pomiarów;

(...)

New text:

(...)

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował – skieruje do realizacji zamówienia – minimum sześcioma osobami posiadającymi nw. doświadczenie, w tym:

1. 1 osoba pełniąca funkcję kierownika Grupy Nadzoru – posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie w obszarze kierowania zespołami, których obszarem działalności zawodowej były nadzory lub odbiory prac budowlanych na obiektach energetycznych – koordynacja 2 projektów tego typu;

2. 1 osoba – specjalista w obszarze turbin parowych posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie przy prowadzeniu lub nadzorze prac w tym obszarze, posiadającą grupę kwalifikacji energetycznej D lub E w tym obszarze.

3. 1 osoba – specjalista w obszarze kotłów parowych posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie przy prowadzeniu lub nadzorze prac w tym obszarze, posiadającą grupę kwalifikacji energetycznej D lub E w tym obszarze.

4. 1 osoba – specjalista w obszarze urządzeń pomocniczych bloku/urządzeń redukcji emisji posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie przy prowadzeniu lub nadzorze prac w tym obszarze, posiadającą grupę kwalifikacji energetycznej D lub E w tym obszarze.

5. 1 osoba – specjalista systemów regulacji i automatyki urządzeń energetycznych posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie przy prowadzeniu lub nadzorze prac w tym obszarze, posiadającą grupę kwalifikacji energetycznej D lub E w tym obszarze.

6. 1 osoba – dedykowana do nadzoru wykonania zapisów umowy dotyczącej wykonania pomiarów cieplnych „Pomiary I i II” zawartej pomiędzy NCBR a Firmą pomiarową. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby funkcję tę pełniła jedna z osób – specjalistów wskazanych w punkcie 1 – 5 powyżej

(...)

Deadline Date2019-07-22
Publication Date2019-07-01
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationNarodowe Centrum Badań i Rozwoju
Attention OfSekcja Zakupów
AddressNowogrodzka 47a
TownWarsaw
Postal Code00-695
Class Code71310000
Class DescriptionConsultative engineering and construction services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-18

Consultative engineering and construction services

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznych nadzoru nad realizacją prac na blokach klasy 200 MW w prowadzonym przez NCBR postępowaniu publicznym nr 234/17/PU związanym z realizacją Programu „Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej część.

3. Termin realizacji zamówienia – W zakresie p. II podpunkt 1 SOPZ w terminach wynikających z wykonania Pomiarów I i Pomiarów II. W zakresie p. II podpunkt 2 SOPZ w terminach wynikających z realizacji Fazy III do jej rozliczenia.

Harmonogram, o którym mowa w punktach 4.1. i 4.2. SIWZ będący Załącznikiem nr 4 do Regulaminu przeprowadzania postępowania konkursowego pod nazwą: „Program Bloki, 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”– wersja uaktualniona z dnia 21.12.2018 r.

Extended TitleŚwiadczenie usług specjalistycznych nadzoru nad realizacją prac na blokach klasy 200 MW w prowadzonym przez NCBR postępowaniu publicznym nr 234/17/PU związanym z realizacją Programu „Bloki 200+ (...)"
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznych w zakresie:

1. Nadzoru przekazania bloku 200 MW do Pomiarów I i II, nadzoru nad wykonaniem pomiarów zgodnie ze specyfikacją usług pomiarowych zawartą w p. IV podpunkt 4 i 5 SOPZ pod kątem merytorycznego i terminowego (wg Umowy zawartej między NCBR a Firmą pomiarową) ich wykonania oraz udział w protokólarnym odbiorze wykonanych Pomiarach I i II w imieniu NCBR.

2.Nadzoru nad realizacją Prac B+R w Fazie III zgodnie z zatwierdzonym Projektem podstawowym i Harmonogramem Rzeczowo-finansowym, dokonywaniem w imieniu NCBR Odbiorów częściowych i Odbioru końcowego zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-finansowym i rzeczywistą realizacją Prac B+R.

Deadline Date2019-07-22
Publication Date2019-06-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value1034000.00
OrganisationNarodowe Centrum Badań i Rozwoju
Attention OfSekcja Zakupów
AddressNowogrodzka 47a
TownWarsaw
Postal Code00-695
Class Code71310000
Class DescriptionConsultative engineering and construction services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 14, 2019
Frontex is looking to acquire aerial surveillance services by the means of Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS) for maritime purposes. The service will be delivered...
View more
Deadline: Nov 20, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych wraz z dostawą materiałów i urządzeń, których rezultatem jest zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Płocku, ul. 8...
View more
Deadline: Nov 26, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową – renaturalizacją rowu Potempa–Świniowice na długości ok. 4 km w ramach programu małej retencji nizinnej na lata 2016–2022.Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje...
View more