1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznych nadzoru nad realizacją prac na blokach klasy 200 MW w prowadzonym przez NCBR postępowaniu publicznym nr 234/17/PU związanym z realizacją programu „Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej część.

3. Termin realizacji zamówienia – w zakresie p. II podpunkt 1 SOPZ w terminach wynikających z wykonania Pomiarów I i Pomiarów II. W zakresie p. II podpunkt 2 SOPZ w terminach wynikających z realizacji Fazy III do jej rozliczenia.

Harmonogram, o którym mowa w punktach 4.1. i 4.2. SIWZ będący Załącznikiem nr 4 do regulaminu przeprowadzania postępowania konkursowego pod nazwą: „Program Bloki, 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe” – wersja uaktualniona z dnia 21.12.2018 r.

Extended TitleŚwiadczenie usług specjalistycznych nadzoru nad realizacją prac na blokach klasy 200 MW w prowadzonym przez NCBR postępowaniu publicznym nr 234/17/PU związanym z realizacją programu „Bloki 200+ (...)”
Changes
Section:
VI.3
Previous text:

1. Zamawiający Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

New text:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp o treści: Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Section:
I.3
Previous text:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

New text:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/

Section:
II.2.7
Previous text:

Okres w miesiącach: 26

New text:

Okres w miesiącach: 22

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-07-22
New text:
2019-11-12
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-07-22
New text:
2019-11-12
Deadline Date2019-11-12
Publication Date2019-07-23
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationNarodowe Centrum Badań i Rozwoju
Attention OfSekcja Zakupów
AddressNowogrodzka 47a
TownWarsaw
Postal Code00-695
Class Code71310000
Class DescriptionConsultative engineering and construction services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-01

Consultative engineering and construction services

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznych nadzoru nad realizacją prac na blokach klasy 200 MW w prowadzonym przez NCBR postępowaniu publicznym nr 234/17/PU związanym z realizacją Programu „Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej część.

3. Termin realizacji zamówienia – W zakresie p. II podpunkt 1 SOPZ w terminach wynikających z wykonania Pomiarów I i Pomiarów II. W zakresie p. II podpunkt 2 SOPZ w terminach wynikających z realizacji Fazy III do jej rozliczenia.

Harmonogram, o którym mowa w punktach 4.1. i 4.2. SIWZ będący Załącznikiem nr 4 do Regulaminu przeprowadzania postępowania konkursowego pod nazwą: „Program Bloki, 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”– wersja uaktualniona z dnia 21.12.2018 r.

Extended TitleŚwiadczenie usług specjalistycznych nadzoru nad realizacją prac na blokach klasy 200 MW w prowadzonym przez NCBR postępowaniu publicznym nr 234/17/PU związanym z realizacją Programu „Bloki 200+ (...)"
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

(...)

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował – skieruje do realizacji zamówienia – minimum sześcioma osobami posiadającymi nw. doświadczenie, w tym:

1. 1 osoba pełniąca funkcję kierownika Grupy Nadzoru – posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie w obszarze kierowania zespołami, których obszarem działalności zawodowej były nadzory lub odbiory prac budowlanych na obiektach energetycznych – koordynacja 2 projektów tego typu;

2. 1 osoba – specjalista w obszarze turbin parowych posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie przy prowadzeniu lub nadzorze prac w tym obszarze, posiadającą grupę kwalifikacji energetycznej D lub E w tym obszarze.

3. 1 osoba – specjalista w obszarze kotłów parowych posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie przy prowadzeniu lub nadzorze prac w tym obszarze, posiadającą grupę kwalifikacji energetycznej D lub E w tym obszarze.

4. 1 osoba – specjalista w obszarze urządzeń pomocniczych bloku/urządzeń redukcji emisji posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie przy prowadzeniu lub nadzorze prac w tym obszarze, posiadającą grupę kwalifikacji energetycznej D lub E w tym obszarze.

5. 1 osoba – specjalista systemów regulacji i automatyki urządzeń energetycznych posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie przy prowadzeniu lub nadzorze prac w tym obszarze, posiadającą grupę kwalifikacji energetycznej D lub E w tym obszarze.

6. 1 osoba – posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie przy dokonywaniu pomiarów cieplnych i analiz wyników tych pomiarów;

(...)

New text:

(...)

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował – skieruje do realizacji zamówienia – minimum sześcioma osobami posiadającymi nw. doświadczenie, w tym:

1. 1 osoba pełniąca funkcję kierownika Grupy Nadzoru – posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie w obszarze kierowania zespołami, których obszarem działalności zawodowej były nadzory lub odbiory prac budowlanych na obiektach energetycznych – koordynacja 2 projektów tego typu;

2. 1 osoba – specjalista w obszarze turbin parowych posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie przy prowadzeniu lub nadzorze prac w tym obszarze, posiadającą grupę kwalifikacji energetycznej D lub E w tym obszarze.

3. 1 osoba – specjalista w obszarze kotłów parowych posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie przy prowadzeniu lub nadzorze prac w tym obszarze, posiadającą grupę kwalifikacji energetycznej D lub E w tym obszarze.

4. 1 osoba – specjalista w obszarze urządzeń pomocniczych bloku/urządzeń redukcji emisji posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie przy prowadzeniu lub nadzorze prac w tym obszarze, posiadającą grupę kwalifikacji energetycznej D lub E w tym obszarze.

5. 1 osoba – specjalista systemów regulacji i automatyki urządzeń energetycznych posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie przy prowadzeniu lub nadzorze prac w tym obszarze, posiadającą grupę kwalifikacji energetycznej D lub E w tym obszarze.

6. 1 osoba – dedykowana do nadzoru wykonania zapisów umowy dotyczącej wykonania pomiarów cieplnych „Pomiary I i II” zawartej pomiędzy NCBR a Firmą pomiarową. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby funkcję tę pełniła jedna z osób – specjalistów wskazanych w punkcie 1 – 5 powyżej

(...)

Deadline Date2019-07-22
Publication Date2019-07-01
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationNarodowe Centrum Badań i Rozwoju
Attention OfSekcja Zakupów
AddressNowogrodzka 47a
TownWarsaw
Postal Code00-695
Class Code71310000
Class DescriptionConsultative engineering and construction services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-18

Consultative engineering and construction services

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznych nadzoru nad realizacją prac na blokach klasy 200 MW w prowadzonym przez NCBR postępowaniu publicznym nr 234/17/PU związanym z realizacją Programu „Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej część.

3. Termin realizacji zamówienia – W zakresie p. II podpunkt 1 SOPZ w terminach wynikających z wykonania Pomiarów I i Pomiarów II. W zakresie p. II podpunkt 2 SOPZ w terminach wynikających z realizacji Fazy III do jej rozliczenia.

Harmonogram, o którym mowa w punktach 4.1. i 4.2. SIWZ będący Załącznikiem nr 4 do Regulaminu przeprowadzania postępowania konkursowego pod nazwą: „Program Bloki, 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”– wersja uaktualniona z dnia 21.12.2018 r.

Extended TitleŚwiadczenie usług specjalistycznych nadzoru nad realizacją prac na blokach klasy 200 MW w prowadzonym przez NCBR postępowaniu publicznym nr 234/17/PU związanym z realizacją Programu „Bloki 200+ (...)"
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznych w zakresie:

1. Nadzoru przekazania bloku 200 MW do Pomiarów I i II, nadzoru nad wykonaniem pomiarów zgodnie ze specyfikacją usług pomiarowych zawartą w p. IV podpunkt 4 i 5 SOPZ pod kątem merytorycznego i terminowego (wg Umowy zawartej między NCBR a Firmą pomiarową) ich wykonania oraz udział w protokólarnym odbiorze wykonanych Pomiarach I i II w imieniu NCBR.

2.Nadzoru nad realizacją Prac B+R w Fazie III zgodnie z zatwierdzonym Projektem podstawowym i Harmonogramem Rzeczowo-finansowym, dokonywaniem w imieniu NCBR Odbiorów częściowych i Odbioru końcowego zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-finansowym i rzeczywistą realizacją Prac B+R.

Deadline Date2019-07-22
Publication Date2019-06-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value1034000.00
OrganisationNarodowe Centrum Badań i Rozwoju
Attention OfSekcja Zakupów
AddressNowogrodzka 47a
TownWarsaw
Postal Code00-695
Class Code71310000
Class DescriptionConsultative engineering and construction services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 27, 2019
The subject of this multiple framework contract is the provision of consultancy services for the following lots:Lot 1: Project Management Consultancies;Lot 2: Integrated Logistic Support Consultancies.
View more
Deadline: Sep 23, 2019
Realizacja robót budowlanych II etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap II/C
View more
Deadline: Sep 23, 2019
Przedmiot zamówienia obejmuje montaż/instalację efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II.
View more