Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gorzyce, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018.1454 ze zm.), w sposób umożliwiający Gminie Gorzyce osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018.1454 ze zm.), zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce, ustawą z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U.2019.701 ze zm.) a także rozporządzeniami dotyczącymi realizacji zadania.

Extended TitleOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gorzyce
Extended Description

Odbieranie odpadów komunalnych spod nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na stałe i czasowo, w tym:

a) odbieranie spod nieruchomości zamieszkałej odpadów segregowanych (papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony oraz popioły i żużle - w okresie od października do kwietnia);

b) odbieranie spod nieruchomości zamieszkałej odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych)

Charakterystyka Gminy Gorzyce:

Gmina Gorzyce składa się z 12 sołectw do których należą: Gorzyce, Gorzyczki, Olza, Odra, Osiny, Uchylsko, Rogów, Czyżowice, Turza Śląska, Kolonia Fryderyk, Bluszczów, Bełsznica. Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego Gmina Gorzyce należy do Regionu III.

Dane:

— powierzchnia gminy wynosi 6,447 ha,

— liczba mieszkańców gminy według ewidencji ludności: 21 059 (na dzień 17.5.2019 r.)

Zameldowanych na pobyt stały: 20 688

Zameldowanych na pobyt czasowy: 405

— liczba mieszkańców gminy według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 18 417 (na dzień 17.5.2019 r.)

— liczba nieruchomości według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 299 (na dzień 17.5.2019 r.):

Jednorodzinnych: 5 268 (na dzień 17.5.2019 r.),

Wielolokalowych: 31 (na dzień 17.5.2019 r.).

Uwaga: wykaz nieruchomości zostanie przekazany po podpisaniu umowy.

— zabudowa wielolokalowa znajduje się w miejscowościach:

Gorzyce

ul. Zamkowa 8, 8a, 8b, 8c, 8d

ul. Bogumińska 22

Turza Śl.

ul. Wodzisławska 12

Olza

ul. Dworcowa 90, 92, 94, 96, 98, 102

Gorzyczki

ul. Wiejska 6a, 6b, 7, 8

ul. Kopalniana 5, 57, 59, 61

ul. Leśna 1, 3, 5, 7, 39, 40, 41, 42, 44

Drogi na terenie Gminy Gorzyce:

— drogi gminne publiczne: około 112 km,

— drogi wewnętrzne: około 60 km,

— drogi krajowe: około 10,1 km,

— drogi powiatowe: około 47,8 km,

— minimalna szerokość drogi: 2 metry,

— maksymalna szerokość drogi: 7 metrów.

Uwaga:

— przedstawione dane są zebrane w celu oszacowania wielkości zamówienia i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy,

— liczba urodzeń w latach: 2016 r.: 230 urodzeń, 2017 r.: 226 urodzeń, 2018 r.: 230 urodzeń, 2019 r.: 73 urodzenia (do dnia 17.5.2019 r.),

— liczba budynków nowych oddanych do użytkowania w latach 2016 r.: 74, 2017 r.: 90, 2018 r.: 102, 2019: 25.

Deadline Date2019-10-08
Publication Date2019-07-04
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Gorzyce
Attention OfStella Siedlaczek
Addressul. Kościelna 15
TownGorzyce
Postal Code44-350
Phone+48 324513056
Fax+48 324513056
Class Code90500000
Class DescriptionRefuse and waste related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 20, 2019
Przedmiotem zamówienia jest:Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa/...
View more
Deadline: Jul 29, 2019
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań wynikających z dokumentacji projektowych: Przebudowa sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego nr 19 przy ul. Ostrogórskiej 19, Sosnowiec w całym zakresie piony 1 m.in.:— prace rozbiórkowe,—...
View more
Deadline: Aug 23, 2019
Przedmiotem zamówienia jest: „Zaprojektowanie i budowa masztu przy Nadleśnictwie Włoszczowa oraz modernizacja 2 dostrzegalni wraz z instalacjami i wyposażeniem, stanowiącym całość jako kompletny wizyjny system p.poż. monitorująco–ostrzegawczy, wraz z wykonaniem...
View more