Przedmiotem zamówienia jest dostawa statku obejmująca jego zaprojektowanie, budowę i wyposażenie zgodnie z opisem technicznym oraz wzorem umowy. Przedmiotem zamówienia jest również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie operowania statkiem i jego wyposażeniem.

Extended TitleDostawa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
Changes
Section:
IV.2.6
Previous text:

Oferta musi zachować ważność do: 11/01/2020

New text:

Oferta musi zachować ważność do: 27/01/2020

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-10-14
New text:
2019-10-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-10-14
New text:
2019-10-30
Deadline Date2019-10-30
Publication Date2019-10-08
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMorska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Attention OfKatarzyna Wińska-Rużewicz
Addressul. Hryniewickiego 10
TownGdynia
Postal Code81-340
Phone+48 586607641
Fax+48 586607661
Class Code34500000
Class DescriptionShips and boats
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-17

Ships and boats

Przedmiotem zamówienia jest dostawa statku obejmująca jego zaprojektowanie, budowę i wyposażenie zgodnie z opisem technicznym oraz wzorem umowy. Przedmiotem zamówienia jest również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie operowania statkiem i jego wyposażeniem.

Extended TitleDostawa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
Changes
Section:
IV.2.6
Previous text:

Oferta musi zachować ważność do: 28/12/2019

New text:

Oferta musi zachować ważność do: 11/01/2020

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-09-30
New text:
2019-10-14
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-09-30
New text:
2019-10-14
Deadline Date2019-10-14
Publication Date2019-09-17
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMorska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Attention OfKatarzyna Wińska-Rużewicz
Addressul. Hryniewickiego 10
TownGdynia
Postal Code81-340
Phone+48 586607641
Fax+48 586607661
Class Code34500000
Class DescriptionShips and boats
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-01

Ships and boats

Przedmiotem zamówienia jest dostawa statku obejmująca jego zaprojektowanie, budowę i wyposażenie zgodnie z opisem technicznym oraz wzorem umowy. Przedmiotem zamówienia jest również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie operowania statkiem i jego wyposażeniem.

Extended TitleDostawa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
Changes
Section:
III.1.2
Previous text:

4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

New text:

4) Oświadczenie wykonawcy o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za okres nie krótszy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. (Dokument ten wykonawca składa w przypadku gdy powyższe informacje nie wynikają ze sprawozdania finansowego i załączonych do niego dokumentów).

Section:
III.1.3
Previous text:

2) wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.

New text:

2) wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Zgodnie z treścią warunku udziału Zamawiający wydłużył okres legitymowania się doświadczeniem. W przypadku legitymowania się doświadczeniem zdobytym w okresie 6 lat – takie doświadczenie może Wykonawca wykazać w niniejszym wykazie.

Deadline Date2019-09-30
Publication Date2019-08-01
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMorska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Attention OfKatarzyna Wińska-Rużewicz
Addressul. Hryniewickiego 10
TownGdynia
Postal Code81-340
Phone+48 586607641
Fax+48 586607661
Class Code34500000
Class DescriptionShips and boats
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-23

Ships and boats

Przedmiotem zamówienia jest dostawa statku obejmująca jego zaprojektowanie, budowę i wyposażenie zgodnie z opisem technicznym oraz wzorem umowy. Przedmiotem zamówienia jest również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie operowania statkiem i jego wyposażeniem.

Extended TitleDostawa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
Changes
Section:
III.1.2
Previous text:

2. osiągnęli w okresie trzech (3) ostatnich lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, minimalny obrót wynoszący w obszarze objętym zamówieniem średniorocznie 350 000 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych 00/100),

New text:

2. osiągnęli w okresie trzech (3) ostatnich lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — za ten okres, obrót wynoszący średniorocznie 350 000 000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych);

Deadline Date2019-09-30
Publication Date2019-07-23
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMorska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Attention OfKatarzyna Wińska-Rużewicz
Addressul. Hryniewickiego 10
TownGdynia
Postal Code81-340
Phone+48 586607641
Fax+48 586607661
Class Code34500000
Class DescriptionShips and boats
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-15

Ships and boats

Przedmiotem zamówienia jest dostawa statku obejmująca jego zaprojektowanie, budowę i wyposażenie zgodnie z opisem technicznym oraz wzorem umowy. Przedmiotem zamówienia jest również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie operowania statkiem i jego wyposażeniem.

Extended TitleDostawa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Changes
Section:
III.1.2
Previous text:

1. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych 00/100),

2. osiągnęli, w okresie trzech (3) ostatnich lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres obrót, wynoszący minimalnie średniorocznie 350 000 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych)

3. osiągnęli, w okresie trzech (3) ostatnich lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, minimalny obrót wynoszący w obszarze objętym zamówieniem średniorocznie 300 000,00 PLN (trzysta milionów złotych).

New text:

1. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100 000 000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych 00/100),

2. osiągnęli w okresie trzech (3) ostatnich lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, minimalny obrót wynoszący w obszarze objętym zamówieniem średniorocznie 350 000 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych 00/100),

3. osiągnęli, w okresie trzech (3) ostatnich lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, minimalny obrót wynoszący w obszarze objętym zamówieniem średniorocznie 300 000 000,00 PLN (słownie: trzysta milionów złotych 00/100).

Deadline Date2019-09-30
Publication Date2019-07-15
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMorska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Attention OfKatarzyna Wińska-Rużewicz
Addressul. Hryniewickiego 10
TownGdynia
Postal Code81-340
Phone+48 586607641
Fax+48 586607661
Class Code34500000
Class DescriptionShips and boats
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-05

Ships and boats

Przedmiotem zamówienia jest dostawa statku obejmująca jego zaprojektowanie, budowę i wyposażenie zgodnie z opisem technicznym oraz wzorem umowy. Przedmiotem zamówienia jest również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie operowania statkiem i jego wyposażeniem.

Extended TitleDostawa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa statku obejmująca jego zaprojektowanie, budowę i wyposażenie zgodnie z opisem technicznym oraz wzorem umowy. Przedmiotem zamówienia jest również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie operowania statkiem i jego wyposażeniem. Statek ma być zaprojektowany na potrzeby żeglugi nieograniczonej oraz posiadać konstrukcję i wyposażenie umożliwiające pełnienie funkcji specjalnych w odniesieniu do:

1) poszukiwania i ratowanie życia na morzu,

2) działań interwencyjnych wykonywanych w celu ratowania życia na morzu, ochrony ludności i środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa morskiego,

3) zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego,

4) działań innych, polegających na stworzeniu możliwości wykorzystania statku, jako uniwersalnej platformy dla działań lub wsparcia działań, prowadzonych przez inne podmioty (np. prowadzenie prac podwodnych, wydobycie produktów ropopochodnych z wraków itp.).

Deadline Date2019-09-30
Publication Date2019-07-05
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value273400000.00
OrganisationMorska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Attention OfKatarzyna Wińska-Rużewicz
Addressul. Hryniewickiego 10
TownGdynia
Postal Code81-340
Phone+48 586607641
Fax+48 586607661
Class Code34500000
Class DescriptionShips and boats
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 28, 2019
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych decyzji, uzgodnień i zezwoleń na realizację inwestycji, prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową oraz wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą...
View more
Deadline: Nov 22, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych (drugi etap) realizacji projektu budowlanego pn. ”Przebudowa i remont budynku Katedry i Zakładu Mikrobiologii z salą wykładową im. Ludwika Hirszfelda UMW przy ul....
View more
Deadline: Nov 21, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia–Uście Solne–Barczków na odcinku Bochnia–Bogucice” (etap I Bochnia–Gawłów) w systemie zaprojektuj i wybuduj.Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego programu operacyjnego...
View more