Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę / decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina–Myczków” w ramach projektu pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina–Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew–Polańczyk”.

Extended Title„Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina–Myczków” w ramach projektu pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina–Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew–Polańczyk”
Extended Description

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę / decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie/rozbudowie DW 895 na odcinku ok. km 10+101 – 16+228.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 895 – odcinek od km około 10+700 do km 15+964,52 oraz od około 16+131,21 do km 16+227,83

Podstawowe główne parametry użytkowe:

• klasa drogi: min. Z:

szerokość pasa drogowego DW 895 ma odpowiadać warunkom określonym w § 7.1. rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430), t.j. z dnia 23.12.2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124). W przypadku braku spełnienia warunku szerokości istniejącego pasa drogowego dla drogi klasy Z, automatycznie odcinek taki podlegać będzie musiał rozbudowie do klasy G z minimalną szerokością pasa drogowego – 25 m.

Mniejsze szerokości pasa drogowego są dopuszczalne przy spełnieniu ww. przepisów,

• droga o przekroju drogowym ulicznym lub półulicznym,

• dopuszczalne obciążenie pojazdów min. 100 kN/oś z uwzględnieniem 20 % udziału pojazdów o obciążeniu osi 115 kN w grupie pojazdów ciężkich z przyczepami,

• kategoria ruchu: min. KR3 (z uwzględnieniem generalnego pomiaru ruchu),

• prędkość projektowa: min. 50 km/h,

• przekrój normalny:

— szerokość pasa ruchu w przekroju drogowym – 3,0 m,

— szerokość pasa ruchu w przekroju ulicznym – 3,5 m,

— szerokość opaski bitumicznej – 2 x 0,5 m,

— szerokość pobocza utwardzonego za opaską – min. 2 x 0,5 m utw. kruszywem,

— szerokość chodnika przyległego do jezdni – 2,0 m.

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 895 – odcinek od km około 10+101 do km 10+700 oraz od km około 15+964,52 do km 16+131,21.

Podstawowe główne parametry użytkowe:

• klasa drogi: G,

• droga o przekroju drogowym ulicznym lub półulicznym,

• dopuszczalne obciążenie pojazdów min. 100 kN/oś z uwzględnieniem 20 % udziału pojazdów o obciążeniu osi 115 kN w grupie pojazdów ciężkich z przyczepami,

• kategoria ruchu: min. KR3,

• prędkość projektowa: min. 50 km/h,

• przekrój normalny:

— szerokość pasa ruchu w przekroju drogowym – 3,5 m,

— szerokość pasa ruchu w przekroju ulicznym – 3,5 m,

— szerokość pobocza – min. 2 x 1,25 m (w tym 2 x 0,5 m utwardzonego kruszywem),

— szerokość chodnika przyległego do jezdni – 2,0 m,

— szerokość chodnika za rowem – 2,0 m.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników fizycznych w trakcie realizacji zamówienia (na terenie placu budowy) – zgodnie z SOPZ –Załącznik nr 1 do IDW.

Publication Date2020-01-16
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value39831814.33
OrganisationPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Attention OfMariusz Górak
Addressul. T. Boya-Żeleńskiego 19a
TownRzeszów
Postal Code35-105
Phone+48 178609490
Fax+48 178609480
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Przebudowa ulicy Stefanowskiego na odcinku od ul. Radwańskiej do ul. Potza w strefę „woonerf” – zaprojektuj i wybuduj.
View more
Przebudowa traktu żywieniowego 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
View more
Deadline: Mar 5, 2020
1. Przedsięwzięcie zakłada zaprojektowanie / przeprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie, zarządzanie infrastrukturą oraz prowadzenie przez partnera prywatnego Wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego (WDP) na terenie Cmentarza Komunalnego k/Dywit. Obiekt będzie stanowił dom przedpogrzebowy wraz...
View more