Przedmiotem zamówienia jest: „Zaprojektowanie i budowa masztu przy Nadleśnictwie Włoszczowa oraz modernizacja dwóch dostrzegalni wraz z instalacjami i wyposażeniem, stanowiącym całość jako kompletny wizyjny system p.poż. monitorująco-ostrzegawczy, wraz z wykonaniem PAD w budynku Nadleśnictwa”.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i budowa masztu przy Nadleśnictwie Włoszczowa oraz modernizacja dwóch dostrzegalni wraz z wyposażeniem, jako kompletny wizyjny system p.poż. monitorująco-ostrzegawczy, wraz z PAD”, zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją stanowiącą Załącznik do SIWZ, tj. programem funkcjonalno-użytkowym (dalej: „PFU”).

Extended TitleZaprojektowanie i bud. masztu przy N-ctwie Włoszczowa oraz moder. 2 dostrzeg. wraz z inst. i wyposaż. stanowiącym całość jako kpl wizyjny system p.poż. monito.-ostrz. wraz z wykon. PAD w bud. N-ctwa
Changes
Section:
II.2.5
Previous text:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

New text:

Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia

19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert dla każdej części oddzielnie i zastosowaniem tych samych kryteriów:

Cena – 60 (sześćdziesiąt) % = 60 (sześćdziesiąt) pkt

Gwarancja – 20 (dwadzieścia) % = 20 (dwadzieścia) pkt

Termin – 20 (dwadzieścia) % = 20 (dwadzieścia) pkt

W celu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający w odniesieniu do kryteriów i ich wag będzie posługiwał się następującym wzorem:

Won = Kc + KG + KT

Gdzie:

Won - wskaźnik oceny oferty (łączna ilość punktów)

Kc - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium „Całkowita cena brutto”

KG - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium „Gwarancja”

KT - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium „Termin”

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

19.7.1. Znaczenie kryterium „Całkowita cena brutto” – 60 (sześćdziesiąt) % (najlepsza spośród ofert może otrzymać maksymalnie 60 pkt w tym kryterium). Ocena punktowa (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium: całkowita cena brutto zostanie dokonana:

Kc=(cn/cb)×Wkr (60 %)

Kc – liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium „Całkowita cena brutto”

Cn – najniższa oferowana całkowita cena brutto, Cb – całkowita cena brutto badanej oferty Wkr – waga kryterium całkowita cena brutto [%]

19.7.2. Znaczenie kryterium „Termin”– 20 (dwadzieścia) % (najlepsza spośród ofert może otrzymać maksymalnie 20 (dwadzieścia) pkt w tym kryterium).

Kryterium „Termin” oferta może otrzymać maksymalnie - 20 (dwadzieścia) pkt.

Kryterium „Termin” (KzD) oznacza deklarowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym termin zakończenia umowy.

Kryterium oceniane będzie w następujący sposób:

— III etap – realizacja dostawy, montaż urządzeń, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie wymagane lub skuteczne zawiadomienie inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego – w terminie do dnia trzydziestego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.9.2021 r.) - 0 (zero) pkt,

— III etap – realizacja dostawy, montaż urządzeń, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie wymagane lub skuteczne zawiadomienie inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego – w terminie do dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.6.2021 r.) - 10 (dziesięć) pkt,

— III etap – realizacja dostawy, montaż urządzeń, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie wymagane lub skuteczne zawiadomienie inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego – w terminie dnia piętnastego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (15.3.2021 r.) - 20 (dwadzieścia) pkt.

Wskazanie innego terminu niż 15.3.2021 lub 30.6.2021 lub 30.9.2021 oznacza odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.

W celu potwierdzenia spełnienia wymogów kryterium należy wypełnić formularz nr 2.1 pkt 6.

19.3. Znaczenie kryterium „Gwarancja” – 20 (dwadzieścia)% (najlepsza spośród ofert może otrzymać maksymalnie 20 pkt w tym kryterium).

W ramach kryterium „Okres gwarancji” punktacja przyznana zostanie wg poniższych zasad:

Okres gwarancji: liczba punktów

5 lata (okres minimalny) 0 pkt

6 lata 10 pkt

7 lat i więcej 20 pkt

Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 5 lata. Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 5 lata, zostanie odrzucona, gdyż nie będzie spełniała wymagań zamawiającego. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 7 lat i dłuższy, otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium okresu gwarancji.

Section:
III.1.1
Previous text:
New text:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 IDW (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 12 IDW.

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego

Dla przedmiotowego postępowania (w formacie xml – do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny na stronie internetowej (na Platformie) u Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.

W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium wiedzy, w zakładce Jednolity europejski dokument zamówienia.

Zamawiający zastrzega, że w części III sekcja C jednolitego dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” w podsekcji „Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy” Wykonawca składa oświadczenie w zakresie:

Przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181–188 Kodeksu karnego;

Przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218–221 Kodeksu karnego;

Przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769).

W związku z tym, że zamawiający nie stosuje przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp, wykonawca składa oświadczenie w zakresie wyżej wymienionych przestępstw, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, w części III sekcja C jednolitego dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi”.

9.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

9.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne.

Section:
III.1.2
Previous text:
New text:

Wykonawca musi wykazać:

a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 300 000 PLN (trzysta tysięcy złotych).

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostaną przeliczone:

— dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

Section:
III.1.3
Previous text:
New text:

a) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 (pięć) lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 1 zadania polegającego na remoncie, budowie, przebudowie dostrzegalni lub wieży obserwacyjnej lub masztu o wartości co najmniej 200 000 PLN (dwieście tysięcy złotych) z wyposażeniem.

a) Osób

Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymująca się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną jej powierzone. Wykonawca na nw. funkcję, wskaże osobę stanowiącą personel kluczowy, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:

Osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownik budowy

Wymagana liczba osób: 1 (jeden)

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie przy realizacji minimum 1 (jeden) zadania obejmujące:

— budowę lub przebudowę lub remont o wartości 400 000 PLN (czterysta tysięcy złotych),

lub

— nadzór nad budową lub przebudową lub remontem o wartości 400 000 PLN (czterysta tysięcy złotych).

Osoba proponowana do pełnienia funkcji głównego projektanta

Wykonawca powinien dysponować minimum 1 pracownikiem lub osobami współpracującymi, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcje głównego projektanta, posiadająca doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant wiodący w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 dokumentacji projektowej – wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy lub przebudowy lub remontu dostrzegalni, masztu lub wieży obserwacyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg. średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy/-ów na realizację zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach powyższego warunku – zdolności technicznej lub zawodowej: osób.

Section:
III.2.2
Previous text:
New text:

1. Mocą niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i budowa masztu przy Nadleśnictwie Włoszczowa oraz modernizacja 2 dostrzegalni wraz z wyposażeniem, jako kompletny wizyjny system p.poż. monitorująco-ostrzegawczy, wraz z PAD”, zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, tj. programem funkcjonalno-użytkowym (dalej: „PFU”).

2. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca wykona następującą dokumentację i opracowania projektowe (zwane dalej „Dokumentacją”):

1) inwentaryzację terenu,

2) projekty budowlane z podziałem na niezbędne branże,

3) projekty wykonawcze z podziałem na niezbędne branże,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

5) kosztorys inwestorski dla celów informacyjnych,

6) kompleksową dokumentację geodezyjną z niezbędnymi uzgodnieniami w tym powykonawczą,

7) wizualizację zaprojektowanego obiektu dla potrzeb promocji projektu, zgodną z wytycznymi Zamawiającego znajdującymi się w Załączniku nr 2 do umowy,

8) dokumentacje i instrukcje niezbędne do eksploatacji i bieżącego utrzymania, w tym instrukcje użytkowania instalacji i urządzeń oraz komplet materiałów szkoleniowych.

3. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca wykona następujące opracowania, czynności, prace i roboty:

1) uzgodni z Zamawiającym i będzie na bieżąco aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej „Harmonogramem” dla całego zadania inwestycyjnego,

2) uzyska wymagane opinie, uzgodnienia, warunki, mapy do celów projektowych, decyzje administracyjne,

3) zweryfikuje warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, ewentualnie wystąpi o zmianę ww. warunków,

4) Wykona dokumentację geologiczną dla warunków gruntowych w miejscu projektowanego posadowienia masztu,

5) uzyska uzgodnienie regulaminu wyłączenia prądu z sieci, jeśli zajdzie konieczność,

6) uzyska pozwolenie na budowę lub dokona zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

7) wykona roboty rozbiórkowe,

8) usunie ewentualne kolizje z infrastrukturą na terenie inwestycji,

9) wykona roboty budowlane na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, w zakresie wszystkich wymaganych branż,

10) dokona dostawy i montażu maszyn, urządzeń niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego,

11) wykona plany rozruchów i testów dostarczonych instalacji i urządzeń,

12) przeprowadzi rozruchy, testy, próby funkcjonalne, w tym dokona potwierdzenia zadeklarowanego zużycia energii elektrycznej głównych urządzeń technologicznych wizyjnego systemu p.poż. monitorująco-ostrzegawczego, w warunkach referencyjnych,

13) przeprowadzi szkolenia personelu Zamawiającego,

14) przeniesie prawa autorskie do dokumentacji na wskazanych w umowie polach eksploatacji,

15) będzie pełnić nadzór autorski w trakcie realizacji robót do czasu uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

16) uzyska pozwolenie na użytkowanie przedmiotu umowy, jeśli będzie wymagane,

17) wykona świadczenia gwarancyjne przez okres obowiązywania gwarancji (koszt świadczeń wliczony w przedmiot zamówienia).

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§ 2

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie najpóźniej do 30.9.2021, zgodnie z terminem w złożonej w postępowaniu przetargowym ofertą Wykonawcy.

Section:
VI.3
Previous text:
New text:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych).

16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.

16.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie do zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.

Jako beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać:

„Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszczowa”

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.

16.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego, nr 49 1020 2733 0000 2902 0002 7920 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania – SA.270.17.2019), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

16.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.

16.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Section:
VI.2
Previous text:
New text:

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Uwaga! Należy korzystać ze skrzynki ePUAP Nadleśnictwa Włoszczowa.

12.2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wszelkich oświadczeń (w tym JEDZ), dokumentów, wniosków, zawiadomień, informacji oraz wyjaśnień odbywa się przy użyciu platformy. Za datę wpływu powyższych dokumentów przyjmuje się datę ich wczytania do platformy.

12.3. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:

— w sprawach proceduralnych: Paulę Baumgart,

— w sprawach merytorycznych: Dariusz Cuper - sekretarz Nadleśnictwa Włoszczowa.

12.4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

Dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,

Dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.

12.5. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:

Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;

Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

Włączona obsługa JavaScript;

Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”.

12.6. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 50 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.

Ofertę i JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

12.9. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2 IDW sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Deadline Date2019-08-23
Publication Date2019-08-13
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationLasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszczowa
Attention OfDariusz Cuper, Adrian Skowronek
Addressul. Kolejowa 23
TownWłoszczowa
Postal Code29-100
Phone+48 413942719
Fax+48 413942137
Class Code71242000
Class DescriptionProject and design preparation, estimation of costs
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-15

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest: „Zaprojektowanie i budowa masztu przy Nadleśnictwie Włoszczowa oraz modernizacja 2 dostrzegalni wraz z instalacjami i wyposażeniem, stanowiącym całość jako kompletny wizyjny system p.poż. monitorująco–ostrzegawczy, wraz z wykonaniem PAD w budynku Nadleśnictwa”.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i budowa masztu przy Nadleśnictwie Włoszczowa oraz modernizacja 2 dostrzegalni wraz z wyposażeniem, jako kompletny wizyjny system p.poż. monitorująco–ostrzegawczy, wraz z PAD”, zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją stanowiącą Załącznik do SIWZ, tj. Programem funkcjonalno-użytkowym (dalej: „PFU”).

Extended TitleZaprojektowanie i bud. masztu przy Nctwie Włoszczowa oraz moder. 2 dostrzeg. wraz z inst. i wyposaż. stanowiącym całość jako kpl wizyjny system p.poż. monito.-ostrz. wraz z wykon. PAD w bud. Nctwa
Extended Description

I Etap - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem prawomocnych decyzji administracyjnych.

II Etap - wykonanie robót budowlanych.realizacja

III Etap - dostawy, montaż urządzeń, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie wymagane lub skuteczne zawiadomienie inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.

Deadline Date2019-08-23
Publication Date2019-07-15
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationLasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszczowa
Attention OfDariusz Cuper, Adrian Skowronek
Addressul. Kolejowa 23
TownWłoszczowa
Postal Code29-100
Phone+48 413942719
Fax+48 413942137
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 24, 2019
„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk–Czosnów, Odcinek III od węzła „Modlin” (z węzłem) do węzła „Czosnów” (bez węzła)”
View more
Deadline: Sep 27, 2019
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego” - Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku...
View more
Deadline: Sep 20, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach Projektu OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE – FAZA IIA.Zakres prac obejmujący zadanie: „Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z...
View more