1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy Moście Wandy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i następny ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp).

3. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy zakupowej.

4. Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. kwotę 5 548 000 EUR.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Extended TitleRozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy Moście Wandy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-08-19
New text:
2019-08-21
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-08-19
New text:
2019-08-21
Deadline Date2019-08-21
Publication Date2019-08-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Attention OfAldona Korba-Jończyk
Addressul. Reymonta 20
TownKrakow
Postal Code30-059
Phone+48 123418586
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-16

Construction work

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy Moście Wandy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i następny ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp).

3. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy zakupowej.

4. Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. kwotę 5 548 000 EUR.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Extended TitleRozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy Moście Wandy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu rozbudowę istniejącego układu drogowego ul. Klasztornej w Krakowie na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy Moście Wandy wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu.

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie nr 1 - Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy Moście Wandy oraz Zadanie nr 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN400 mm o dł. całkowitej ok. 1 040 m na odcinku S1(S11)-S11 od ul. Syrachowskiej do ul. Longinusa Podbipięty oraz S1 (S11)-S28 od ul. Syrachowskiej do ul. Odmętowej, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN300 w ul. Klasztornej bocznych: Odmętowej, Jutrzyńskiej, Zbyszka z Bogdańca, Michała Hutnika, Stare Wiślisko oraz na działce 246/13 wraz z przyłączami.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), stanowiącymi zał. nr 9 do SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne - szerszy opis znajduje się w sekcji IV SIWZ.

4. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp odnośnie wskazania przez Zamawiającego obowiązku zatrudnienia osób realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę dotyczące dokumentowania zatrudnienia tych osób, kontroli i sankcji z tytułu niespełnienia wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty ogólnobudowlane – zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących zał. nr 1 do SIWZ.

5. Wymagany okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://zim.krakow.pl.

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem szczegółowych terminów określonych w § 4 Istotnych postanowień umowy (zał. nr 1 do SIWZ).

8. Okres związania ofertą wynosi 2 miesiące - liczony jest przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni, tzn. 2 miesiące = 60 dni.

9. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

10. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

11. Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - opisany został w sekcji XXII SIWZ.

Deadline Date2019-08-19
Publication Date2019-07-16
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Attention OfAldona Korba-Jończyk
Addressul. Reymonta 20
TownKrakow
Postal Code30-059
Phone+48 123418586
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 27, 2019
Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem – Etap IV „Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem”.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania...
View more
Deadline: Sep 30, 2019
Przedmiotem zamówienia jest: Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego na odcinku od węzła „Białe Błota” (bez węzła)...
View more
Deadline: Sep 26, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót mających na celu przebudowę podłużni Hauer – na odcinku od komory Gołuchowskiego do skrzyżowania z poprzecznią August – zlokalizowanej na poziomie III w podziemnej części...
View more