Предмет на обществената поръчка е „Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“.

Предметът на поръчката включва следните дейности:

1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“;

2. Строителство на основна и съпътстваща инфраструктура, вкл. доставка на технологично оборудване и обучение на персонала, който ще обслужва инсталацията;

3. Авторски надзор по време на строителството.

Extended Title„Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-08-19
New text:
2019-08-30
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-08-20
New text:
2019-09-02
Deadline Date2019-08-30
Publication Date2019-08-14
CountryBulgaria
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationОбщина Чипровци
Attention OfЕлена Йорданова Кръстева
Addressбул. „Петър Парчевич“ № 45
TownChiprovtsi
Postal Code3460
Phone+359 95542828
Fax+359 95549613
Class Code45213280
Class DescriptionConstruction works for compost facility
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-23

Construction works for compost facility

Предмет на обществената поръчка е „Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“.

Предметът на поръчката включва следните дейности:

1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“;

2. Строителство на основна и съпътстваща инфраструктура, вкл. доставка на технологично оборудване и обучение на персонала, който ще обслужва инсталацията;

3. Авторски надзор по време на строителството.

Extended TitleПроектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“
Extended Description

Предмет на обществената поръчка е „Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“.

При изпълнение на обществената поръчка следва да бъдат изпълнени следните основни дейности:

Дейност 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ — в обхвата на обекта предмет на проектиране се включват:

1) инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоотпадъци;

2) довеждаща и площадкова инфраструктура;

3) технологично оборудване — дизелагрегат, кантар, дренажи на аерационна система, вентилатори, сито, шредер;

4) мобилно оборудване — комуникационно оборудване, лабораторно оборудване, контейнери, навивач за покриване и отвиване на мембрана, фекалка, полупропусклива мембрана, покривало за предпазване от метеорологични условия, трактор със системи за закачване на допълнително оборудване, вкл. доставка и монтаж за закачане на трактор на товаръчна уредба, обръщач на компостни редове, система за поливане. Работният проект трябва да съдържа като минимум следните части: Обща; Технологична; Архитектурна; Геодезия и вертикална планировка; Конструктивна; Пътна; Електротехническа; ВиК; ОВК; Енергийна ефективност; Паркоустройство; Пожарна безопасност; Автоматизация, видеонаблюдение и пожароизвестяване; ПБЗ; ПУСО; ПСД.

Дейност 2. Авторски надзор.

Изпълнителят, в качеството на проектант, ще упражнява авторски надзор, съгласно чл. 162 от ЗУТ по всички части по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба за проектиране и строителство, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация.

Дейност 3. Строителство.

Изпълнението на строителството се извършва в съответствие с Част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след подписване на протокол — Приложение № 2/2а за откриване на строителна площадка.

СМР: независимо дали са изрично посочени в работния проект, строителството на обекта ще включва всички посочени по-долу работи: работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС); подготовка на строителната площадка; временно строителство, включително площадкови офиси, складове, санитарно-битови помещения, външни връзки, ограждане, комуникации, ел. захранване и др.; строителство на обекта (постоянно строителство) в неговата цялост, както е предвиден в проектната документация, с всички подобекти, вкл. довеждаща и площадкова инфраструктура, по начин, при който да бъде получено от възложителя разрешение за ползване на обекта в съответствие с нормативните изисквания за предвидения в договора капацитет и дейности.

Доставка и монтаж на технологично оборудване: изпълнителят трябва да достави технологично оборудване за инсталацията за компостиране. На настоящия етап предвижданото технологично оборудване, съгласно прединвестиционните проучвания, включва дизелагрегат, кантар, дренажи на аерационна система, вентилатори, сито и шредер.

Провеждане на обучение: изпълнителят следва да обучи персонала по експлоатацията във всички аспекти на работа и поддръжка на съоръженията.

Изготвяне на екзекутивна документация.

Deadline Date2019-08-19
Publication Date2019-07-23
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value1761063.60
OrganisationОбщина Чипровци
Attention OfЕлена Йорданова Кръстева — главен експерт „Обществени поръчки и проекти“
Addressбул. „Петър Парчевич“ № 45
TownChiprovtsi
Postal Code3460
Phone+359 95542828
Fax+359 95549613
Class Code45213280
Class DescriptionConstruction works for compost facility
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 19, 2019
Предметът на поръчката обхваща:1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“;2. Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане на 4 триетажни жилищни сгради с еднотипна функционална схема, с по...
View more
Deadline: Sep 16, 2019
Описание:Дейност 1. Изготвяне на работен проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря, съгласно разработените параметри и данните от ПИП,...
View more
Deadline: Aug 30, 2019
Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на заварен строеж „Физкултурен салон към СУ „Паисий Хилендарски“, гр. Върбица, УПИ V, кв. 7“. Обхватът, обемът и...
View more