Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Głogów Małopolski pochodzących z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z zagospodarowaniem odpadów selektywnie zbieranych w okresie od 2.1.2020 r. do 31.12.2023 r.

Extended TitleOdbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Głogów Małopolski pochodzących z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Głogów Małopolski pochodzących z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z zagospodarowaniem odpadów selektywnie zbieranych w okresie od 2.1.2020 r. do 31.12.2023 r.

2. Usługa odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Głogów Małopolski pochodzących z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z zagospodarowaniem odpadów selektywnie zbieranych, obejmuje:

1) odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głogów Małopolski, zwanym w dalszej części Regulaminem) w następujących frakcjach:

a) papier i tektura,

b) szkło,

c) tworzywo sztuczne,

d) metal (puszki, drobny złom),

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady bio,

g) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2) zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych segregowanych;

3) transport celem zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych zmieszanych do właściwej w tym celu instalacji wskazanej przez Zamawiającego, która będzie znajdować się na terenie województwa podkarpackiego (zwanej dalej: „Wskazaną Instalacją”).

3. Powierzchnia gminy Głogów Małopolski wynosi 144,77 km2.

4. Przewidywana liczba obsługiwanych nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne wynosi – 404 (w tym 76 nieruchomości niezamieszkałych gromadzących odpady w sposób nieselektywny).

5. Dane podane w pkt 4 mogą się zmienić w trakcie trwania umowy. Szacunek zmiany liczby nieruchomości winien zostać uwzględniony przy sporządzaniu oferty.

6. Ilość wytworzonych na terenie Gminy odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Przyjmuje się, że ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i transportu w trakcie czasu realizacji zamówienia wynosi ok. 6 000,00 Mg.

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie wykonywania usługi, przed złożeniem oferty (termin wizji lokalnej do uzgodnienia na pisemny wniosek lub telefonicznie).

Deadline Date2019-11-12
Publication Date2019-08-12
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Głogów Małopolski
Addressul. Rynek 1
TownGłogów Małopolski
Postal Code36-060
Phone+48 178515143
Fax+48 178515120
Class Code90500000
Class DescriptionRefuse and waste related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 14, 2019
Frontex is looking to acquire aerial surveillance services by the means of Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS) for maritime purposes. The service will be delivered...
View more
Deadline: Nov 20, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych wraz z dostawą materiałów i urządzeń, których rezultatem jest zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Płocku, ul. 8...
View more
Deadline: Nov 26, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową – renaturalizacją rowu Potempa–Świniowice na długości ok. 4 km w ramach programu małej retencji nizinnej na lata 2016–2022.Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje...
View more