Kontrakt 5- Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie realizowany w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m. st. w Warszawie”

Extended TitleKontrakt 5 Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie
Extended Description

1. Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu Zamówienia odbywać się będzie przy czynnym technologicznie ZUSOK. Wykonawca składając ofertę w Postępowaniu zapewnia jednocześnie, że ciągłość pracy ZUSOK nie zostanie przerwana lub zawieszona.

2. Przedmiot zamówienia, Kontraktu 5, obejmuje w szczególności wykonanie:

2.1 Prac projektowych dla ZUSOK w szczególności:

— Projekt podstawowy,

— Projekt wykonawczy rozbiórek,

— Projekt wykonawczy utrzymania istniejącej linii w ruchu,

— Projekty wykonawcze przekładek sieci zewnętrznych,

— Zagospodarowanie terenu zaplecza budowy z drogami dojazdowymi do zaplecza,

— Projekty wykonawcze obiektów wraz z konstrukcją i instalacjami,

— Projekty wykonawcze sieci i instalacji zewnętrznych,

— Projekty wykonawcze instalacji technologicznych,

— Dokumentacja powykonawcza,

— Projekt Organizacji i Technologii Robót,

— Projekt Organizacji Ruchu

— Harmonogramy,

— Plan Zapewnienia Jakości (PZJ),

— Materiały do szkolenia załogi,

— Instrukcje rozruchu,

— Instrukcje eksploatacji,

— Aktualizacja oceny zagrożenia i zabezpieczenia przed wybuchem,

— Dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

— Pozostałe dokumenty wymagane przy realizacji robót.

2.1.1.1 Prac projektowych dla Ciepłociągu Północnego Zewnętrznego w szczególności:

— Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

— Projekty wykonawcze obiektów wraz z konstrukcją i instalacjami,

— Projekty wykonawcze sieci i instalacji zewnętrznych,

— Projekty wykonawcze instalacji technologicznych,

— Dokumentacja powykonawcza,

— Projekt Organizacji i Technologii Robót,

— Projekt Organizacji Ruchu

— Harmonogramy,

— Plan Zapewnienia Jakości (PZJ),

— Instrukcje eksploatacji,

— Aktualizacja oceny zagrożenia i zabezpieczenia przed wybuchem,

— Dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

— Pozostałe dokumenty wymagane przy realizacji robót.

2.1.2 Wykonanie Nadzorów:

Na czas realizacji inwestycji Wykonawca ma zapewnić poniższe nadzory w szczególności:

— Nadzór fabrycznych dostawców głównych komponentów instalacji ZUSOK,

— Nadzór geologiczny na czas robót ziemnych, fundamentowych i drogowych,

— Nadzór geodezyjny na czas trwania kontraktu,

— Nadzór autorski w szczególności nad wykonaniem Ciepłociągu Północnego Zewnętrznego.

2.1.3 Przygotowanie terenu robót obejmuje w szczególności:

— Zorganizowanie Zaplecza budowy,

— Wyburzenia obiektów kubaturowych,

— Demontaż sieci,

— Przekładki sieci.

2.1.4 Wykonanie robót budowlanych i konstrukcyjnych

Zakres robót budowlanych i konstrukcyjnych obejmuje w szczególności:

— roboty ziemne i posadowienia budynków, w tym odwodnienie wykopów,

— roboty żelbetowe, izolacje,

— roboty konstrukcyjno-budowlane dla instalacji TPOK,

— roboty konstrukcyjno-budowlane dla Ciepłociągu Północnego.

2.1.5 Wykonanie robót montażowych:

Zakres robót montażowych obejmuje szczególności:

— dostawę i montaż technologii,

— dostawę i montaż automatyki,

— dostawę i montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

— dostawę i montaż instalacji obiektowych sanitarnych,

— dostawę i montaż instalacji obiektowych elektrycznych,

— dostawę i montaż instalacji obiektowych teletechnicznych,

— dostawę i montaż sieci zewnętrznych,

— dostawę i montaż elementów konstrukcyjnych prefabrykowanych.

2.1.6 Wykonanie pozostałych Robót:

Zakres pozostałych robót obejmuje w szczególności:

— Roboty w zakresie estakad,

— dostawę wyposażenia mobilnego,

— roboty drogowe,

— zagospodarowanie terenu,

— szkolenia załogi Zamawiającego,

— rozruch,

— ruch próbny,

— uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych w tym pozwoleń,

— serwis maszyn i urządzeń w trakcie okresu gwarancji.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie i na warunkach przewidzianych w klauzuli 13.10 Kontraktu.

Deadline Date2019-10-21
Publication Date2019-08-14
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value955710835.00
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Attention OfMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Jednostka Realizująca Projekt, pok. 12, Kamil Saleh
Addressul. Obozowa 43
TownWarsaw
Postal Code01-161
Phone+48 223910215
Fax+48 223910296
Class Code45252300
Class DescriptionRefuse-incineration plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 27, 2019
The subject of this multiple framework contract is the provision of consultancy services for the following lots:Lot 1: Project Management Consultancies;Lot 2: Integrated Logistic Support Consultancies.
View more
Deadline: Sep 23, 2019
Realizacja robót budowlanych II etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap II/C
View more
Deadline: Sep 23, 2019
Przedmiot zamówienia obejmuje montaż/instalację efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II.
View more