Kontrakt 5 - Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie realizowany w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m.st. w Warszawie”.

Extended TitleKontrakt 5 – Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie
Changes
Section:
II.2.14)
Previous text:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100). Wybrany Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy wnieść Zabezpieczenie Wykonania stanowiące 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

New text:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100). Wybrany Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie wykonania stanowiące 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na wniosek w wysokości do 5 % zatwierdzonej kwoty kontraktowej i wówczas będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki, szczegółowe informacje na temat możliwości udzielenia zaliczki zawarte są w klauzuli 14.2. kontraktu (II część SIWZ) (vide odpowiedź na pytanie nr 20).

Section:
II.2.5)
Previous text:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla Urządzeń wraz z montażem technologicznym / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Moc elektryczna brutto w kogeneracji [MWe] (Przy produkcji ciepła na poziomie 54MW przy pracy obu linii spalania, jak dla parametrów temperatury zewnętrznej +18C) / Waga: 15

Cena - Waga: 60

New text:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla urządzeń wraz z montażem technologicznym / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Moc elektryczna brutto w kogeneracji [MWe] / Waga: 15

Cena - Waga: 60

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-12-16
New text:
2020-01-30
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-12-16
New text:
2020-01-30
Deadline Date2020-01-30
Publication Date2019-10-24
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Attention OfMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, jednostka realizująca projekt, pok. 12, Kamil Saleh
Addressul. Obozowa 43
TownWarsaw
Postal Code01-161
Phone+48 223910215
Fax+48 223910296
Class Code45320000
Class DescriptionInsulation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-18

Refuse-incineration plant construction work

Kontrakt 5 - Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie realizowany w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m. st. w Warszawie”

Extended TitleKontrakt 5 Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-10-21
New text:
2019-12-16
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-10-21
New text:
2019-12-16
Deadline Date2019-12-16
Publication Date2019-09-18
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Attention OfMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Jednostka Realizująca Projekt, pok. 12, Kamil Saleh
Addressul. Obozowa 43
TownWarsaw
Postal Code01-161
Phone+48 223910215
Fax+48 223910296
Class Code45320000
Class DescriptionInsulation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-27

Refuse-incineration plant construction work

Kontrakt 5 - Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie realizowany w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m.st. w Warszawie”

Extended TitleKontrakt 5 Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie
Changes
Section:
VI.3
Previous text:

W związku z ograniczoną liczbą znaków informacje dodatkowe zostały zawarte w SIWZ (m.in 7.4.14 i 7.4.15, 7.8-7.11) dostępnym pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

New text:

7.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w JEDZ:

7.4.14 dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

7.4.15 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

7.8 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:

A. Zamiast dokumentu z pkt 7.4.1 IDW – informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, które powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B. Zamiast dokumentów z pkt 7.4.2-7.4.3 IDW – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty o których mowa w niniejszym pkt. powinny/powinien być wystawiony/(e) nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

C. Zamiast dokumentu z pkt 7.4.4 IDW – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty o których mowa w niniejszym pkt powinny/powinien być wystawiony/(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.9 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.8 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty o których mowa w niniejszym pkt powinny/powinien być wystawiony/(e) odpowiednio nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w przypadku dokumentu o którym mowa w pkt 7.8 ppkt b) albo nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku dokumentu o którym mowa w pkt 7.8 ppkt a i c IDW).

7.10 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7.11 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 7.4.1 IDW, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.8 ppkt a) IDW, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument o których mowa w niniejszym pkt powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Section:
II.2.2
Previous text:
New text:
Deadline Date2019-10-21
Publication Date2019-08-27
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Attention OfMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Jednostka Realizująca Projekt, pok. 12, Kamil Saleh
Addressul. Obozowa 43
TownWarsaw
Postal Code01-161
Phone+48 223910215
Fax+48 223910296
Class Code45320000
Class DescriptionInsulation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-14

Refuse-incineration plant construction work

Kontrakt 5- Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie realizowany w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m. st. w Warszawie”

Extended TitleKontrakt 5 Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie
Extended Description

1. Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu Zamówienia odbywać się będzie przy czynnym technologicznie ZUSOK. Wykonawca składając ofertę w Postępowaniu zapewnia jednocześnie, że ciągłość pracy ZUSOK nie zostanie przerwana lub zawieszona.

2. Przedmiot zamówienia, Kontraktu 5, obejmuje w szczególności wykonanie:

2.1 Prac projektowych dla ZUSOK w szczególności:

— Projekt podstawowy,

— Projekt wykonawczy rozbiórek,

— Projekt wykonawczy utrzymania istniejącej linii w ruchu,

— Projekty wykonawcze przekładek sieci zewnętrznych,

— Zagospodarowanie terenu zaplecza budowy z drogami dojazdowymi do zaplecza,

— Projekty wykonawcze obiektów wraz z konstrukcją i instalacjami,

— Projekty wykonawcze sieci i instalacji zewnętrznych,

— Projekty wykonawcze instalacji technologicznych,

— Dokumentacja powykonawcza,

— Projekt Organizacji i Technologii Robót,

— Projekt Organizacji Ruchu

— Harmonogramy,

— Plan Zapewnienia Jakości (PZJ),

— Materiały do szkolenia załogi,

— Instrukcje rozruchu,

— Instrukcje eksploatacji,

— Aktualizacja oceny zagrożenia i zabezpieczenia przed wybuchem,

— Dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

— Pozostałe dokumenty wymagane przy realizacji robót.

2.1.1.1 Prac projektowych dla Ciepłociągu Północnego Zewnętrznego w szczególności:

— Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

— Projekty wykonawcze obiektów wraz z konstrukcją i instalacjami,

— Projekty wykonawcze sieci i instalacji zewnętrznych,

— Projekty wykonawcze instalacji technologicznych,

— Dokumentacja powykonawcza,

— Projekt Organizacji i Technologii Robót,

— Projekt Organizacji Ruchu

— Harmonogramy,

— Plan Zapewnienia Jakości (PZJ),

— Instrukcje eksploatacji,

— Aktualizacja oceny zagrożenia i zabezpieczenia przed wybuchem,

— Dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

— Pozostałe dokumenty wymagane przy realizacji robót.

2.1.2 Wykonanie Nadzorów:

Na czas realizacji inwestycji Wykonawca ma zapewnić poniższe nadzory w szczególności:

— Nadzór fabrycznych dostawców głównych komponentów instalacji ZUSOK,

— Nadzór geologiczny na czas robót ziemnych, fundamentowych i drogowych,

— Nadzór geodezyjny na czas trwania kontraktu,

— Nadzór autorski w szczególności nad wykonaniem Ciepłociągu Północnego Zewnętrznego.

2.1.3 Przygotowanie terenu robót obejmuje w szczególności:

— Zorganizowanie Zaplecza budowy,

— Wyburzenia obiektów kubaturowych,

— Demontaż sieci,

— Przekładki sieci.

2.1.4 Wykonanie robót budowlanych i konstrukcyjnych

Zakres robót budowlanych i konstrukcyjnych obejmuje w szczególności:

— roboty ziemne i posadowienia budynków, w tym odwodnienie wykopów,

— roboty żelbetowe, izolacje,

— roboty konstrukcyjno-budowlane dla instalacji TPOK,

— roboty konstrukcyjno-budowlane dla Ciepłociągu Północnego.

2.1.5 Wykonanie robót montażowych:

Zakres robót montażowych obejmuje szczególności:

— dostawę i montaż technologii,

— dostawę i montaż automatyki,

— dostawę i montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

— dostawę i montaż instalacji obiektowych sanitarnych,

— dostawę i montaż instalacji obiektowych elektrycznych,

— dostawę i montaż instalacji obiektowych teletechnicznych,

— dostawę i montaż sieci zewnętrznych,

— dostawę i montaż elementów konstrukcyjnych prefabrykowanych.

2.1.6 Wykonanie pozostałych Robót:

Zakres pozostałych robót obejmuje w szczególności:

— Roboty w zakresie estakad,

— dostawę wyposażenia mobilnego,

— roboty drogowe,

— zagospodarowanie terenu,

— szkolenia załogi Zamawiającego,

— rozruch,

— ruch próbny,

— uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych w tym pozwoleń,

— serwis maszyn i urządzeń w trakcie okresu gwarancji.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie i na warunkach przewidzianych w klauzuli 13.10 Kontraktu.

Deadline Date2019-10-21
Publication Date2019-08-14
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value955710835.00
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Attention OfMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Jednostka Realizująca Projekt, pok. 12, Kamil Saleh
Addressul. Obozowa 43
TownWarsaw
Postal Code01-161
Phone+48 223910215
Fax+48 223910296
Class Code45252300
Class DescriptionRefuse-incineration plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 8, 2020
Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ – w. Rzęśnica / bez węzła/ – Rozbudowa węzła Kijewo – dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu drogi DK10.
View more
Deadline: Jan 15, 2020
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania (części zamówienia) i obejmuje wykonanie robót budowlanych na zadaniu:– zadanie nr 1 – Modernizacja zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 1 (13-17-1.1-06),– zadanie nr 2...
View more
Deadline: Jan 8, 2020
Zakres robót:a) prace przygotowawcze,b) branża drogowa,c) branża sanitarna.d) branża elektroenergetyczna,e) branża telekomunikacyjna,f) prace towarzyszące.
View more