Предмета на поръчката включва рехабилитация, възстановяване и подобряване на съществуващата пътна настилка, пътното тяло и отводняването, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и пешеходците, и удължаване на експлоатационния живот на общинския път. В зависимост от необходимостта изпълнението включва: възстановяване на цели участъци с компрометирана носимоспособност, възстановяване на пътна основа, фрезоване на асфалтовите пластове и подмяната им с нови, подобряване на параметрите на хоризонталните и вертикални криви и нивелетата. Необходимо е отстраняване на възникналите повреди по пътното платно и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на трасето на пътя в съответствие с изискванията на действащата нормативна база в Република БЪЛГАРИЯ.

Предметът на обществената поръчка включва изпъл. на всички видове СМР, доставка и влагане на необходимите материали, извършване на необх. изпитания и лабораторни изследвания и гаран. подръжка.

Extended Title„Рехабилитация на общински път „MON 1110/III – 815, Боровци-Видлица/ — Гаврил Геново/III 1024, от км 0+000 до км 2+200“
Extended Description

Предметът на поръчката включва рехабилитация, възстановяване и подобряване на съществуващата пътна настилка, пътното тяло и отводняването, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и пешеходците, и удължаване на експлоатационния живот на общинския път. В зависимост от необходимостта изпълнението включва: възстановяване на цели участъци с компрометирана носимоспособност, възстановяване на пътна основа, фрезоване на асфалтовите пластове и подмяната им с нови, подобряване на параметрите на хоризонталните и вертикални криви и нивелетата. Необходимо е отстраняване на възникналите повреди по пътното платно и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на трасето на пътя в съответствие с изискванията на действащата нормативна база в Република БЪЛГАРИЯ.

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на всички видове СМР, доставка и влагане на необходимите строителни материали, извършване на изпитания и лабораторни изследвания и гаранционна поддръжка.

Deadline Date2019-09-16
Publication Date2019-08-14
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value1586686.70
OrganisationОбщина Георги Дамяново
Attention OfДесислава Йорданова
Addressул. „Единадесета“ № 2
Towns. Georgi Damyanovo
Postal Code3470
Phone+359 95512220
Fax+359 95512340
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 19, 2019
Предметът на поръчката обхваща:1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“;2. Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане на 4 триетажни жилищни сгради с еднотипна функционална схема, с по...
View more
Deadline: Sep 16, 2019
Описание:Дейност 1. Изготвяне на работен проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря, съгласно разработените параметри и данните от ПИП,...
View more
Deadline: Aug 30, 2019
Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на заварен строеж „Физкултурен салон към СУ „Паисий Хилендарски“, гр. Върбица, УПИ V, кв. 7“. Обхватът, обемът и...
View more