Το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει την κατασκευή της Ε.Ε.Λ. για την κάλυψη των οικισμών Δροσιάς, Βαθέως, Φάρου και Παραλίας Αυλίδας, μετά των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών έργων επτά (7) εξωτερικών αντλιοστασίων μεταφοράς λυμάτων των καλυπτόμενων οικισμών στην Ε.Ε.Λ.

Extended TitleΕ.Ε.Λ. και έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων
Extended Description

Το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει την κατασκευή της Ε.Ε.Λ. για την κάλυψη των οικισμών Δροσιάς, Βαθέως, Φάρου και Παραλίας Αυλίδας, μετά των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών έργων επτά (7) εξωτερικών αντλιοστασίων μεταφοράς λυμάτων των καλυπτόμενων οικισμών στην Ε.Ε.Λ. Ειδικότερα, στα έργα αυτά, περιλαμβάνονται:

• Η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και των κάθε είδους συμπληρωματικών μελετών και ερευνών·

• Η πλήρης κατασκευή καθώς και δοκιμές των απαιτούμενων έργων Πολιτικού Μηχανικού. Επισημαίνεται ότι το δομικό μέρος των επτά εξωτερικών αντλιοστασίων μεταφοράς και των κεντρικών τους καταθλιπτικών αγωγών αποτελούν αντικείμενο άλλης εργολαβίας·

• Η προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμές όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού·

• Η λειτουργία του έργου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών·

Επίσης στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, που είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και την άρτια και αποδοτική λειτουργία του έργου έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.

Επισημαίνεται ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 337 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 337 και 156 ν. 4412/2016.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 7 711 382,11 Ευρώ και αναλύεται σε:

Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών 5 917 821,80 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 1 065 207,92 Ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 628 472,67 Ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α) του ν. 4412/2016.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της 12μηνης λειτουργίας από τον ανάδοχο.

Deadline Date2019-10-08
Publication Date2019-08-16
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value7711382.11
OrganisationΔ.Ε.Υ.Α.Χ. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Χαλκίδας)
Attention OfΝεοφύτου 69, 341 32 Χαλκίδα
AddressΝεοφύτου 69
TownChalkida
Postal Code341 32
Phone+030 2221061317
Fax+030 2221061428
Class Code45232421
Class DescriptionSewage treatment works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 14, 2019
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των νομικών προσώπων του, για το οικονομικό έτος 2020 και πιο συγκεκριμένα, για:— Δήμο...
View more
Deadline: Oct 23, 2019
Α1) Είδη οπωρολαχανοπωλείου - μαναβικήςΑ2) Είδη παντοπωλείου ΑΑ3) ΌσπριαΑ4) ΡύζιΒ1) Άρτος - αρτοσκευάσματαΒ2) Είδη παντοπωλείουΒ3) ΕλαιόλαδοΒ4) Σφολιάτα - πίτσαΒ5) Είδη ζαχαροπλαστικήςΒ6) Πατάτες κατεψυγμένες - πουρέςΒ7) Κατεψυγμένα λαχανικάΒ8) ΖυμαρικάΒ9) Σαλάτες σε...
View more
Deadline: Oct 18, 2019
Προμήθεια εξοπλισμού και πακέτων λογισμικού, για την αναβάθμιση και επέκταση των συστημάτων πληροφορικής τής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
View more