Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków Szpitala wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i instalacji oświetlenia w budowanego w systemie /zaprojektuj i wybuduj/ w ramach projektu pn.: /Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o./ Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 par. 1 KP (Dz.U. 2018, poz. 108) tj. osób zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu robót bud. Dotyczy osób wykonujących na zasadzie pracy podporządkowanej pracę fizyczną rozumianą jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami.

Extended TitleWykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego (...)
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-10-08
New text:
2019-10-21
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-10-08
New text:
2019-10-21
Deadline Date2019-10-21
Publication Date2019-10-08
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSzpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
Attention OfPaulina Lisowska
Addressul. Zyty 26
TownZielona Góra
Postal Code65-046
Class Code71400000
Class DescriptionUrban planning and landscape architectural services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-25

Building construction work

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków Szpitala wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i instalacji oświetlenia w budowanego w systemie /zaprojektuj i wybuduj/ w ramach projektu pn.: /Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o./. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 par. 1 KP (Dz.U. 2018, poz. 108) tj. osób zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu robót bud. Dotyczy osób wykonujących na zasadzie pracy podporządkowanej pracę fizyczną rozumianą jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku,w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami.

Extended TitleWykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego (...)”
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-09-23
New text:
2019-10-08
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-09-23
New text:
2019-10-08
Deadline Date2019-10-08
Publication Date2019-09-25
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSzpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
Attention OfPaulina Lisowska
Addressul. Zyty 26
TownZielona Góra
Postal Code65-046
Class Code71400000
Class DescriptionUrban planning and landscape architectural services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-17

Building construction work

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków Szpitala wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i instalacji oświetlenia w budowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 par. 1 KP (Dz.U. 2018, poz. 108) tj. osób zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu robót bud. Dotyczy osób wykonujących na zasadzie pracy podporządkowanej pracę fizyczną rozumianą jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami.

Extended TitleWykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego (...)
Changes
Section:
III.2.2
Previous text:

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie za wykonanie przedmiotu umowy. Forma i warunki wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w Rozdziale XXVIII SIWZ.

New text:

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie za wykonanie przedmiotu umowy. Forma i warunki wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w rozdziale XXVIII SIWZ.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-09-19
New text:
2019-09-23
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-09-19
New text:
2019-09-23
Deadline Date2019-09-23
Publication Date2019-09-17
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSzpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
Attention OfPaulina Lisowska
Addressul. Zyty 26
TownZielona Góra
Postal Code65-046
Class Code71400000
Class DescriptionUrban planning and landscape architectural services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-19

Building construction work

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków Szpitala wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i instalacji oświetlenia w budowanego w systemie /zaprojektuj i wybuduj/ w ramach projektu pn.: /Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o./ Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę,podwykonawców oraz dalszych podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 par. 1 KP (Dz.U. 2018, poz. 108) tj. osób zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu robót bud. Dotyczy osób wykonujących na zasadzie pracy podporządkowanej pracę fizyczną rozumianą jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami.

Extended TitleWykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego (...)
Extended Description

1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków Szpitala wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i instalacji oświetlenia wbudowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został przez Zamawiającego za pomocą: a/ Programu Funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami, b/ audytów Energetycznych budynków „B”, „C” „D1”, „E” „U” i „R”, c/audytów elektrycznych oświetlenia wbudowanego „B/B1”, „C/C1”, „D1”, „E”, „U” i „L”, d/ opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Zamówienie realizowane będzie etapowo: a/ opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji uwzględniającego podział na poszczególne płatności, b/ opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym na 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych w poszczególnych budynkach Szpitala harmonogramu realizacji inwestycji uwzględniającego terminy i zakresy robót w poszczególnych oddziałach, a także plany testów i rozruchu systemu, c/ I etap: wykonanie założeń przedprojektowych i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji rozwiązania w ciągu 20 dni roboczych od daty podpisania umowy, wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku „B”, budynku „B1”, łącznika pomiędzy budynkami „B” i „C”, budynku „U”, budynku „R” oraz wykonanie dokumentacji projektowej węzła „L” branży sanitarnej, elektrycznej, budowlanej, ciepłowniczej i uzgodnienie z Elektrociepłownią „Zielona Góra” S.A. oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (jeśli dotyczy) – w ciągu 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy, d/ II etap: wykonanie robót budowlanych w zakresie budynków „B”, „B1”, łącznika pomiędzy budynkami „B” i „C”, budynku „U”, budynku „R” oraz wykonanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, ciepłowniczych w pomieszczeniu węzła cieplnego budynku „L” oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy) - do dnia 16.11.2020 r., e/ III etap: wykonanie założeń przedprojektowych i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji rozwiązania do dnia 7.12.2020 r., wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku „C”, budynku „C1”, budynku „E”, budynku „D” Szpitala oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (jeśli dotyczy) – do dnia 29.01.2021 r., f/ IV etap: wykonanie robót budowlanych w zakresie budynku „C” oraz budynku „C1” – do dnia 15.11.2021 r., g/ V etap: wykonanie robót budowlanych w zakresie budynku „E” oraz budynku „D”, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy) – od dnia 31.01.2022 do dnia 15.09.2022 r. 4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do opracowania kompletu dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych, uwzględniając wszystkie przepisy, a w szczególności Prawo budowlane oraz Prawo zamówień publicznych, uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej (zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) - jeśli dotyczy, a następnie wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie - jeśli dotyczy. 5. Dokumentację projektową należy wykonać dla każdego budynku odrębnie. Wyjątkiem są budynki „U” i „R”, dla których dokumentacja projektowa może zostać wykonana jako jedno opracowanie. 6. Wszelkie szczegóły projektant musi ustalić z przedstawicielem Zamawiającego po podpisaniu umowy. 7. Dokumentację projektową należy wykonać z uwzględnieniem aktualnych norm i rozporządzeń obowiązujących w tej sprawie. 8. Roboty budowlane w budynkach „B”, „B1”, „C”, „C1” nie mogą być wykonywane jednocześnie. Więcej informacji zawartych jest w dokumentacji postępowania tj. w SIWZ i w załącznikach do niej.

Deadline Date2019-09-19
Publication Date2019-08-19
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSzpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
Attention OfPaulina Lisowska
Addressul. Zyty 26
TownZielona Góra
Postal Code65-046
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 15, 2019
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajowej nr 28 z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią...
View more
Deadline: Dec 11, 2019
Przedmiotem inwestycji jest odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 objęty rozbudową, położony jest w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, na terenie gminy miasto Biłgoraj oraz gmin: Biłgoraj, Księżpol i Tarnogród. Początek...
View more
Deadline: Oct 28, 2019
Dokończenie sekcji II.1.1): „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II”.„Budowa dróg rowerowych i chodników wraz z korektą geometrii jezdni odcinków ulicy Aleja Zagłębia...
View more