Предмет на поръчката е:

— дейност 1 „Изготвяне на работен проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биолазградими отпадъци за нуждите на община Хисаря съгласно разработените параметри и данни от ПИП, избраната технология и разпределените части на проекта (зони)“,

— дейност 2 „Изпълнение на СМР“: включва изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря съгласно изготвения работен проект, вкл. изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура. Изпълнителят следва да изготви цялата необходима документация по време на строителството съгласно Наредба № 3/31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до въвеждане на обекта в експлоатация,

— дейност 3 „Доставка, монтаж и пуск на необходимото оборудване за въвеждане в експлоатация на инсталацията съгласно избраната технология и ПИП, вкл. обучение на персонала“,

— дейност 4 „Авторски надзор“.

Extended TitleИнженеринг (проектиране, СМР, доставка на машини и оборудване (стационарно) и авторски надзор) за обект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци
Extended Description

Предмет на поръчката е:

— дейност 1 „Изготвяне на работен проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биолазградими отпадъци за нуждите на община Хисаря съгласно разработените параметри и данни от ПИП, избраната технология и разпределените части на проекта (зони)“,

— дейност 2 „Изпълнение на СМР“: включва изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря съгласно изготвения работен проект, вкл. изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура. Изпълнителят следва да изготви цялата необходима документация по време на строителството съгласно Наредба № 3/31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до въвеждане на обекта в експлоатация,

— дейност 3 „Доставка, монтаж и пуск на необходимото оборудване за въвеждане в експлоатация на инсталацията съгласно избраната технология и ПИП, вкл. обучение на персонала“,

— дейност 4 „Авторски надзор“.

Publication Date2020-02-27
CountryBulgaria
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value2020350.00
OrganisationОбщина Хисаря
Attention OfЦонка Войводинова
Addressбул. „Генерал Гурко“ № 14
TownHisarya
Postal Code4180
Phone+359 33762180
Fax+359 33762030
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 6, 2020
Agria Group Holding JSC through its subsidiary Bora Invest Ltd. plans to construct a greenfield multipurpose Port for bulk (grain), general cargo, containers and liquid (non-hazardous) cargos on own land,...
View more
Deadline: Mar 27, 2020
Предвидено е да се извърши реконструкция на водопроводна мрежа по улица “Вардар“, ул.“Ж.Петков“ в участъка между ул.“Вардар“ и ул.“Ал.Стамболийски“, ул.“Асен Златаров“ в участък между ул.“Ал.Стамболийски“-ул.“П.Хилендарски“ и участък между ул.“Вардар“ -...
View more
Deadline: Mar 31, 2020
Настоящата обществена поръчка е с предмет инженеринг — проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и авторски надзор на лабораторен комплекс, находящ се в кампуса на Софийски университет „Св. Климент...
View more