Описание:

Дейност 1. Изготвяне на работен проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря, съгласно разработените параметри и данните от ПИП, избраната технология и разпределените части на проекта (зони);

Дейност 2. Изпълнение на СМР: включва изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря, съгласно изготвения работен проект, вкл. изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура. Изпълнителят следва да изготви цялата необходима документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3/31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до въвеждане на обекта в експлоатация;

Дейност 3. Доставка, монтаж и пуск на необходимото оборудване за въвеждане в експлоатация на инсталацията съгласно избраната технология и ПИП, вкл. обучение на персонала; Дейност 4. Авторски надзор.

Extended TitleИнженеринг (проектиране, СМР, доставка на машини и оборудване (стационарно) и авторски надзор) за обект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря“
Extended Description

Описание:

Дейност 1. Изготвяне на работен проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря, съгласно разработените параметри и данните от прединвестиционните проучвания, избраната технология и разпределените части на проекта (зони);

Дейност 2. Изпълнение на строително-монтажните работи: включва изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря, съгласно изготвения работен проект, вкл. изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура. Изпълнителят следва да изготви цялата необходима документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3/31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до въвеждане на обекта в експлоатация;

Дейност 3. Доставка, монтаж и пуск на необходимото оборудване за въвеждане в експлоатация на инсталацията съгласно избраната технология и ПИП, вкл. обучение на персонала за работа с инсталациите;

Дейност 4. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството, съгласно одобрения работен проект, в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане и подписване на всички актове и протоколи по време на изпълнение на СМР, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до въвеждане на обекта в експлоатация, посещение на обекта (строежа) по време на авторския надзор, консултации на строителната площадка при изпълнение на обекта, извършване на допустими от закона промени в проекта чрез отразяване в екзекутивни чертежи при необходимост.

Deadline Date2019-09-16
Publication Date2019-08-20
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value2027683.34
OrganisationОбщина Хисаря
Attention Ofинж. Цонка Войводинова
Addressул. „Генерал Гурко“ № 14
TownHisarya
Postal Code4180
Phone+359 33762180
Fax+359 33762030
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 16, 2019
Ремонт на улица в село Рогош — улица „Васил Левски“.Категория на строежа: IV категория.Дължините и площите на улицата са следните: — улица „В. Левски“ — 936,968 м, 6...
View more
Deadline: Oct 18, 2019
Строеж: реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Ивайловград (улица „Армира“, улица „Климент Охридски“ и улица „Христо Ботев“ в гр. Ивайловград).Категория на строежа: IV категория.Улица „Армира“ има директна връзка с...
View more
Deadline: Oct 16, 2019
Доставка на индивидуална тактическа екипировка за военните формирования от Сухопътните войски.Поръчката е разделена на 6 (шест) обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 „Модулна тактическа система за екипировка“.Обособена позиция №...
View more