Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да разработи инвестиционен проект във фаза технически проект, да извърши строителството за обект „Пристрояване, реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на част от помещения на блок А, блок Б и топла връзка (фоайе) за сграда за предоставяне на социални услуги“ и да осъществи авторски надзор по време на строителството му.

Extended TitleИзпълнение на инженеринг на обект „Пристрояване, реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на част от помещения на блок А и Б и топла връзка за сграда за предоставяне на соц. услуги“
Extended Description

Предвижда се да бъде разработен инвестиционен проект във фаза технически проект, да бъде извършено строителството за обект „Пристрояване, реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на част от помещения на блок А, блок Б и топла връзка (фоайе) за сграда за предоставяне на социални услуги“ и да бъде упражнен авторски надзор по време на строителството на този обект.

В рамките на предмета на поръчката следва да бъдат направени: изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ в обхват и съдържание съгласно ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и др. свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части, придружени от подробни КС и КСС и анализи на цени; съгласуване и изваждане на всички необходими разрешителни, вкл. разрешение за строеж; изготвяне на подробни работни графици за изпълнение на строителните дейности; съгласуване на всички необходими документи и разработения проект с всички контролни органи, експлоатационни дружества, общински и държавни институции съгласно нормативните изисквания преди предаването на проекта на възложителя за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, одобрение и получаване на разрешение за строеж; изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор.

При изготвяне на проектната документация да се ползват предписанията, дадени в изготвените за обекта техническо, конструктивно и енергийно обследване. При извършване на СМР ще бъдат демонтирани материали и оборудване, трайно закрепени към сградата (дограма, ВиК, ел. инсталации, осветителни тела, настилки, санитарно оборудване и други). Предвид това определянето кои от добитите материали трябва да бъдат заприходени и други, които директно ще се превърнат в отпадък, следва да бъде извършено на етапа на подготовката на инвестиционния проект.

Възложителят предвижда временно пренастаняване в други сгради на социалните услуги с цел продължаване на дейностите до завършване на ремонта.

В рамките на едно строително предприемане проектното предложение предвижда осигуряването сградния фонд за изпълнение на следните сравнително самостоятелно обособени услуги:

— „Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“ — блок А от общежитието,

— „Кризисен център за деца“ — трети етаж на блок Б от общежитието,

— „Център за обществена подкрепа“ — първи етаж на блок Б,

— „Други социални услуги“ — втори, четвърти и пети етажи на блок Б от общежитието.

Deadline Date2019-09-26
Publication Date2019-08-23
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value2436677.07
OrganisationОбщина Варна
Attention OfМариела Черкезова
Addressбул. „Генерал Колев“ № 92, ет. 5
TownVarna
Postal Code9000
Phone+359 52820830
Fax+359 52820848
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 21, 2019
Предмета на поръчката включва: боядисване с латекс двукратно при ремонт на помещенията и коридорите на първия етаж; боядисване с блажна боя по дървените повърхности врати и каси; ремонт на санитарното...
View more
Deadline: Nov 7, 2019
Основни дейности, които ще се извършат при изпълнение на поръчката:1. Управление и сигнализация на секционните гарови разединители;2. Управление и сигнализация на секционни постове Гълъбник, Кочериново и Кресна;3. Управление и сигнализация...
View more
Deadline: Nov 11, 2019
Обществена поъчка с предмет: „Модернизация на тягова подстанция Разград, прилежащите и секционни постове Кривня и Самуил с изграждането и включването им в система за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и...
View more