I. c.d.sekcji II.1.1.na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” - Etap I, Etap II, Etap III oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 296,592 linii kolejowej nr 1 w ciągu ul. Parkowej, budowie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego na wysokości ul. Piecucha i ul. Parkowej oraz budowie przejścia podziemnego pod torami łączącego perony z budynkiem dworca i ciągiem komunikacji pieszej w ul. Parkowej, w ramach projektu pn: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.II. Opis przedmiotu zamówienia w sekcji II.2.4.

Extended TitleBudowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Gołonóg wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego „Promowanie zielonej mobilności (...)”. Cd. w sekcji II.1.4
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest:

1.Zakres rzeczowy realizowany na rzecz PKP PLK S.A. w systemie realizacji inwestycji „projektuj i buduj”:

— sporządzenie projektów wykonawczych w oparciu o projekty budowlane opracowane i dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego z uwzględnieniem PFU stanowiącym załącznik nr 12,

— sporządzenie projektów technologicznych i montażowych, innych wymaganych prawem,

— uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania robót budowlanych w tym w przypadku braku możliwości dostosowania całości przedmiotu zamówienia do zapisów decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.420.148.2018.MP1.10 z dnia 21 lutego 2019 r., zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania kolejnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub/i decyzji zmieniającej, o których mowa w ustawie z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 283 z późn. zm.) oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub/i decyzji zmieniającej,

— uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania robót budowlanych w tym m.in. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 283 z późn. zm.),

— kompleksowa przebudowa stacji Dąbrowa Górnicza - Gołonóg, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę, w zakresie: przebudowy sieci trakcyjnej, linii oświetleniowych, elektrycznego ogrzewania rozjazdów, systemu sterowania ruchem kolejowym (srk) i systemów telekomunikacji kolejowej, energetyki nietrakcyjnej, energetycznego zasilania systemów i urządzeń, systemów monitoringu wizyjnego w obrębie stacji Dąbrowa Górnicza,

— likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 296,592 linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia – Katowice,

— budowa wiaduktu kolejowe (tunelu drogowego) na wysokości ul. Parkowej, w tym instalacji związanych z odwodnieniem obiektu (wiadukt),

— prace wynikające z projektu budowlanego, związane z budową przejścia podziemnego dla pieszych pod linią kolejową,

— usuwaniem kolizji na terenie PKP w związku z realizacją robót,

— przeprowadzenie oceny zgodności podsystemów strukturalnych objętych zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu),

— uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających użytkowanie obiektów.

2.Zakres rzeczowy realizowany na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza w systemie realizacji inwestycji „buduj”:

— budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca Dąbrowa Górnicza Gołonóg umożliwiającego połączenie Centrum Przesiadkowego z istniejącym układem komunikacyjnym,

— budowa drogi wraz z ruchem pieszym i rowerowym (pod Wiaduktem) w ciągu ul. Piecucha i ul. Parkowej,

— powiązanie Wiaduktu z istniejącym układem dróg,

— inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego, wykonawczego oraz STWiOR,

— uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających użytkowanie obiektów.

Szczegółowy zakres robót drogowych określają projekty budowlane i wykonawcze, przedmiar robót, STWiOR – dokumentacja techniczna, która stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.

Deadline Date2020-07-16
Publication Date2020-07-02
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Dąbrowa Górnicza
Attention OfZbigniew Kubik – naczelnik Wydziału inwestycji drogowych
Addressul. Graniczna 21
TownDąbrowa Górnicza
Postal Code41-300
Phone+48 322956845
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-26

Roadworks

Cd. sekcji II.1.1) Nazwa: „Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadania Inwestycyjnego PKP PLK S.A. pn.: „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze przystanku Dąbrowa Górnicza Gołonóg”.

Przedmiotem zamówienia jest budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z przebudową układu drogowego i kolejowego.

Extended Title„Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego gminy Dąbrowa Gónicza pn.: ...
Extended Description

Na inwestycję składać się będą w szczególności:

— budowa Centrum Przesiadkowego wraz z budową parkingu typu park&ride w rejonie dworca Dąbrowa Górnicza Gołonóg wraz z układem komunikacyjnym umożliwiającym połączenie Centrum Przesiadkowego z istniejącym układem komunikacyjnym,

— budowa drogi wraz z ruchem pieszym i rowerowym (pod Wiaduktem) w ciągu ul. Piecucha i ul. Parkowej,

— powiązanie Wiaduktu z istniejącym układem dróg,

— inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego,

— budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową łączącego perony z budynkiem dworca Dąbrowa Górnicza Gołonóg oraz parkingiem park&ride i ciągiem komunikacji pieszej w ul. Parkowej (Przejście),

— przebudowa układu torowo-peronowego w obrębie przystanku osobowego Dąbrowa Górnicza Gołonóg,

— likwidacja przejazdu kolejowego kat. A w km 296,592 linii kolejowej nr 1 w ciągu ul. Parkowej,

— budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego na wysokości ul. Piecucha i ul. Parkowej.

W tym instalacji energetycznych i sanitarnych (Wiadukt),

— inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego, związane z budową konstrukcji obiektów pod linią kolejową przenoszących obciążenia od taboru kolejowego, usuwaniem kolizji na terenie PKP w związku z realizacją obiektów, likwidacją przejazdów.

Inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego.

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlano-wykonawczy.

Szczegółowy zakres robót do realizacji zawiera przedmiar robót, który stanowić będzie załącznik do przetargu nieograniczonego,dokumentacja techniczna, STWiOR.

Publication Date2019-08-26
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot specified
Value49708385.09
OrganisationGmina Dąbrowa Górnicza
Attention OfInspektor WID Krzysztof Serafiński, Naczelnik Wydziału Inwestycji Drogowych Zbigniew Kubik
Addressul. Graniczna 21
TownDąbrowa Górnicza
Postal Code41-300
Phone+48 322956845
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 14, 2020
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1) wymianę stolarki okiennej,2) wymianę drzwi wejściowych do budynku,3) roboty w piwnicy budynku – budowa pomieszczenia węzła cieplnego wraz z niezbędnymi instalacjami,4) remont i przebudowę instalacji sanitarnych...
View more
Deadline: Sep 14, 2020
Przedmiotem zamówienia jest:— wykonanie projektu technicznego pompowni głębinowej w rurze szybowej szybu „Roździeński”,— wykonanie projektów budowlanych rozbiórek obiektów przyszybowych i basztowej wieży szybowej,— wykonanie projektów budowlanych obiektów powierzchniowych pompowni,— budowa...
View more
Deadline: Sep 15, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pod torami PKP w Białymstoku wraz z przebudową...
View more