Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάσσει στο σχεδιασμό της την επιχειρησιακή λειτουργία ενός Κέντρου 24ωρης Τηλεφωνικής Υποστήριξης, αποκτώντας με τη μορφή υπηρεσίας για τρία έτη τις απαραίτητες υποδομές (χώρος λειτουργίας, τηλεφωνικό κέντρο, τηλεπικοινωνιακές και πληροφορικές υποδομές), και ανθρώπινους πόρους (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) για τη παροχή της υπηρεσίας 24ωρης παρακολούθησης. Η Περιφέρεια αποκτά με αυτό τον τρόπο Κέντρο Διαχείρισης κλήσεων με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς και/ή ψυχολόγους, που έχει άμεση πρόσβαση στο αρχείο κάθε ηλικιωμένου και ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιαδήποτε ανάγκη ή επιθυμία του ηλικιωμένου. Ακόμα και αν ο ηλικιωμένος δεν είναι σε θέση να απαντήσει η 24ώρη υπηρεσία στέλνει αμέσως βοήθεια, κάποιο εθελοντή γείτονα, μέλος της οικογένειάς του, ασθενοφόρο, την Άμεση Δράση, την Πυροσβεστική. Η υπηρεσία αφορά την εξυπηρέτηση 3.000 ωφελούμενων για τρία έτη.

Για την παρακολούθηση των ηλικιωμένων από το Κέντρο 24ωρης Τηλεφωνικής Υποστήριξης η Περιφέρεια θα κάνει χρήση για τρία χρόνια εξειδικευμένης υπηρεσίας ενοικίασης ειδικών συσκευών παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης οι οποίες συνδέονται και επικοινωνούν με το Κέντρο Διαχείρισης κλήσεων. Η υπηρεσία αφορά συνολικά συσκευές για τρεις χιλιάδες (3.000) ωφελούμενους οι οποίες παρέχονται και εγκαθίστανται στον ωφελούμενο από τον ανάδοχο της νομικής δέσμευσης. H 24ωρη παρακολούθηση αφορά, τα ακόλουθα συμβάντα: πτώση, αδιαθεσία ή πανικός, απομάκρυνση ηλικιωμένου. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις - υπηρεσίες από τον Ανάδοχο:

- ΔΡΑΣΗ 1 : Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας του κέντρου 24ωρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελούμενων

Περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων υπηρεσιών/ πακέτων εργασίας:

• ΠΕ.1.1. Υπηρεσίες οργάνωσης και διαμόρφωσης του πλαισίου λειτουργίας των υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων

• ΠΕ.1.2.Υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης των ηλικιωμένων-ωφελούμενων των υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων

• ΠΕ1.3. Υπηρεσίες διοίκησης του κέντρου και συνεργασίας με τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

- ΔΡΑΣΗ 2 : Παροχή υπηρεσίας ενοικίασης ειδικών συσκευών παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης

Περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων υπηρεσιών/ πακέτων εργασίας:

• ΠΕ.2.1. Παροχή συσκευής παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης

• ΠΕ.2.2. Εγκατάσταση και επίδειξη συσκευής σε κάθε ωφελούμενο

• ΠΕ.2.3. Τεχνική υποστήριξη ωφελούμενων

• ΠΕ.2.4. Τεχνική υποστήριξη προσωπικού 24ωρης εξυπηρέτησης

• ΠΕ.2.5. Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Extended Title“ΥΠΟΕΡΓΟ 2-Λειτουργία κέντρου 24ώρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελούμενων” του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων»
Extended Description

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάσσει στο σχεδιασμό της την επιχειρησιακή λειτουργία ενός Κέντρου 24ωρης Τηλεφωνικής Υποστήριξης, αποκτώντας με τη μορφή υπηρεσίας για τρία έτη τις απαραίτητες υποδομές (χώρος λειτουργίας, τηλεφωνικό κέντρο, τηλεπικοινωνιακές και πληροφορικές υποδομές), και ανθρώπινους πόρους (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) για τη παροχή της υπηρεσίας 24ωρης παρακολούθησης. Η Περιφέρεια αποκτά με αυτό τον τρόπο Κέντρο Διαχείρισης κλήσεων με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς και/ή ψυχολόγους, που έχει άμεση πρόσβαση στο αρχείο κάθε ηλικιωμένου και ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιαδήποτε ανάγκη ή επιθυμία του ηλικιωμένου. Ακόμα και αν ο ηλικιωμένος δεν είναι σε θέση να απαντήσει η 24ώρη υπηρεσία στέλνει αμέσως βοήθεια, κάποιο εθελοντή γείτονα, μέλος της οικογένειάς του, ασθενοφόρο, την Άμεση Δράση, την Πυροσβεστική. Η υπηρεσία αφορά την εξυπηρέτηση 3.000 ωφελούμενων για τρία έτη.

Για την παρακολούθηση των ηλικιωμένων από το Κέντρο 24ωρης Τηλεφωνικής Υποστήριξης η Περιφέρεια θα κάνει χρήση για τρία χρόνια εξειδικευμένης υπηρεσίας ενοικίασης ειδικών συσκευών παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης οι οποίες συνδέονται και επικοινωνούν με το Κέντρο Διαχείρισης κλήσεων. Η υπηρεσία αφορά συνολικά συσκευές για τρεις χιλιάδες (3.000) ωφελούμενους οι οποίες παρέχονται και εγκαθίστανται στον ωφελούμενο από τον ανάδοχο της νομικής δέσμευσης. H 24ωρη παρακολούθηση αφορά, τα ακόλουθα συμβάντα: πτώση, αδιαθεσία ή πανικός, απομάκρυνση ηλικιωμένου. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις - υπηρεσίες από τον Ανάδοχο:

- ΔΡΑΣΗ 1 : Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας του κέντρου 24ωρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελούμενων

Περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων υπηρεσιών/ πακέτων εργασίας:

• ΠΕ.1.1. Υπηρεσίες οργάνωσης και διαμόρφωσης του πλαισίου λειτουργίας των υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων

• ΠΕ.1.2.Υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης των ηλικιωμένων-ωφελούμενων των υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων

• ΠΕ1.3. Υπηρεσίες διοίκησης του κέντρου και συνεργασίας με τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

- ΔΡΑΣΗ 2 : Παροχή υπηρεσίας ενοικίασης ειδικών συσκευών παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης

Περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων υπηρεσιών/ πακέτων εργασίας:

• ΠΕ.2.1. Παροχή συσκευής παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης

• ΠΕ.2.2. Εγκατάσταση και επίδειξη συσκευής σε κάθε ωφελούμενο

• ΠΕ.2.3. Τεχνική υποστήριξη ωφελούμενων

• ΠΕ.2.4. Τεχνική υποστήριξη προσωπικού 24ωρης εξυπηρέτησης

• ΠΕ.2.5. Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Modifications

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάσσει στο σχεδιασμό της την επιχειρησιακή λειτουργία ενός Κέντρου 24ωρης Τηλεφωνικής Υποστήριξης, αποκτώντας με τη μορφή υπηρεσίας για τρία έτη τις απαραίτητες υποδομές (χώρος λειτουργίας, τηλεφωνικό κέντρο, τηλεπικοινωνιακές και πληροφορικές υποδομές), και ανθρώπινους πόρους (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) για τη παροχή της υπηρεσίας 24ωρης παρακολούθησης. Η Περιφέρεια αποκτά με αυτό τον τρόπο Κέντρο Διαχείρισης κλήσεων με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς και/ή ψυχολόγους, που έχει άμεση πρόσβαση στο αρχείο κάθε ηλικιωμένου και ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιαδήποτε ανάγκη ή επιθυμία του ηλικιωμένου. Ακόμα και αν ο ηλικιωμένος δεν είναι σε θέση να απαντήσει η 24ώρη υπηρεσία στέλνει αμέσως βοήθεια, κάποιο εθελοντή γείτονα, μέλος της οικογένειάς του, ασθενοφόρο, την Άμεση Δράση, την Πυροσβεστική. Η υπηρεσία αφορά την εξυπηρέτηση 3.000 ωφελούμενων για τρία έτη.

Για την παρακολούθηση των ηλικιωμένων από το Κέντρο 24ωρης Τηλεφωνικής Υποστήριξης η Περιφέρεια θα κάνει χρήση για τρία χρόνια εξειδικευμένης υπηρεσίας ενοικίασης ειδικών συσκευών παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης οι οποίες συνδέονται και επικοινωνούν με το Κέντρο Διαχείρισης κλήσεων. Η υπηρεσία αφορά συνολικά συσκευές για τρεις χιλιάδες (3.000) ωφελούμενους οι οποίες παρέχονται και εγκαθίστανται στον ωφελούμενο από τον ανάδοχο της νομικής δέσμευσης. H 24ωρη παρακολούθηση αφορά, τα ακόλουθα συμβάντα: πτώση, αδιαθεσία ή πανικός, απομάκρυνση ηλικιωμένου. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις - υπηρεσίες από τον Ανάδοχο:

- ΔΡΑΣΗ 1 : Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας του κέντρου 24ωρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελούμενων

Περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων υπηρεσιών/ πακέτων εργασίας:

• ΠΕ.1.1. Υπηρεσίες οργάνωσης και διαμόρφωσης του πλαισίου λειτουργίας των υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων

• ΠΕ.1.2.Υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης των ηλικιωμένων-ωφελούμενων των υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων

• ΠΕ1.3. Υπηρεσίες διοίκησης του κέντρου και συνεργασίας με τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

- ΔΡΑΣΗ 2 : Παροχή υπηρεσίας ενοικίασης ειδικών συσκευών παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης

Περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων υπηρεσιών/ πακέτων εργασίας:

• ΠΕ.2.1. Παροχή συσκευής παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης

• ΠΕ.2.2. Εγκατάσταση και επίδειξη συσκευής σε κάθε ωφελούμενο

• ΠΕ.2.3. Τεχνική υποστήριξη ωφελούμενων

• ΠΕ.2.4. Τεχνική υποστήριξη προσωπικού 24ωρης εξυπηρέτησης

• ΠΕ.2.5. Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-09-26
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Attention OfΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Address26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64
TownThessaloniki
Postal Code546 27
Phone+30 2313319141
Class Code85311100
Class DescriptionWelfare services for the elderly
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Παροχή Υπηρεσίας Ατελούς Χρέωσης για τον Καλούντα στον Αριθμό 8004004000 – Εξυπηρέτηση Πελατών του ΔΕΔΔΗΕ
View more
Deadline: Jan 19, 2024
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
View more
Deadline: Jan 16, 2024
Σκοπός του έργου αυτού είναι ο καθαρισμός – συντήρηση καναλιών, ρεμάτων, χειμάρρων και ποταμών στην περιοχή αρμοδιότητας της Π.Ε. Ξάνθης. Η περιοχή εκτείνεται εντός τεσσάρων δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης,...
View more