Ο Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει διεθνή, επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής και περιλαμβάνεται στο υποέργο 1: «Προμήθεια εξοπλισμού, για τη δημιουργία υποδομής, για την υποστήριξη τής Γαλάζιας Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος (AEGIS)», της Πράξης: «Δημιουργία υποδομής, για την υποστήριξη τής Γαλάζιας Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος (AEGIS)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020»· συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 1402/28.6.2018 (ΑΔΑ: ΩΝ2Χ7ΛΩ-Η7Π) της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5021550. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Π.Δ.Ε..

Extended TitleΕπαναληπτική διακήρυξη σύμβασης, άνω των ορίων, προμήθειας εξοπλισμού Παρατηρητηρίου Παράκτιου Περιβάλλοντος (AEGIS), με ανοικτή διαδικασία, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Extended Description

Φουσκωτό σκάφος με μηχανή και τρέιλερ: 34513750-8, τεμάχιο 1.

Deadline Date2019-10-18
Publication Date2019-09-11
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value25000.00
OrganisationΕιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Attention OfΕλένη Κώτσαλου
AddressΛόφος Πανεπιστημίου
TownMytilene
Postal Code811 00
Phone+30 2251036736
Fax+30 2251036709
Class Code38290000
Class DescriptionSurveying, hydrographic, oceanographic and hydrological instruments and appliances
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 17, 2019
Προμήθεια τροφίμων, για την παρασκευή συσσιτίου στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής.
View more
Deadline: Oct 21, 2019
Προμήθεια υλικών, για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία του Δήμου Χαλκιδέων.
View more
Deadline: Oct 22, 2019
Ηλεκτρονικός, ανοικτός διεθνής διαγωνισμός προμήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας, για το έτος 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020), με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους.
View more