Ο Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει διεθνή, επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής και περιλαμβάνεται στο υποέργο 1: «Προμήθεια εξοπλισμού, για τη δημιουργία υποδομής για την υποστήριξη τής Γαλάζιας Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος (AEGIS)», της Πράξης: «Δημιουργία υποδομής για την υποστήριξη τής Γαλάζιας Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος (AEGIS)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 1402/28.6.2018 (ΑΔΑ: ΩΝ2Χ7ΛΩ-Η7Π) της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5021550. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Π.Δ.Ε..

Extended TitleΕπαναληπτική διακήρυξη σύμβασης, άνω των ορίων, προμήθειας εξοπλισμού Παρατηρητηρίου Παράκτιου Περιβάλλοντος (AEGIS), με ανοικτή διαδικασία, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Extended Description

Φουσκωτό σκάφος με μηχανή και τρέιλερ — 34513750-8, τεμάχιο 1.

Publication Date2020-01-14
CountryGreece
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value138440.00
OrganisationΕιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Attention OfΕλένη Κώτσαλου
AddressΛόφος Πανεπιστημίου
TownMytilene
Postal Code811 00
Phone+30 2251036736
Fax+30 2251036709
Class Code38290000
Class DescriptionSurveying, hydrographic, oceanographic and hydrological instruments and appliances
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Το έργο αφορά σε:1.1) Έργα στον υποθαλάσσιο χώρο Τήνου - Σύρου:— 1 τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο ΕΡ 150 kV διασύνδεσης Τήνου - Σύρου (33 km),— 1 υποβρύχιο οπτικό καλώδιο, αποτελούμενο από...
View more
Deadline: Apr 13, 2020
— η παροχή υπηρεσιών: «Συλλογή δεδομένων και καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενων στοιχείων οδοφωτισμού»,— η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, για την αντικατάσταση 21.920 τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων, καθώς και η προμήθεια τού...
View more
Deadline: Apr 6, 2020
Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, για τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων μοτοσικλετών (CPV 34411200), για τις ανάγκες των ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., Λ.Σ., Γ.Ε.Α., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Σ. — Διακήρυξη 5/2020,...
View more