Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiorników retencyjnych w leśnictwach Opaka i Budomierz”

Extended TitleBudowa zbiorników retencyjnych w leśnictwach Opaka i Budomierz
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia robót budowlanych, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przed rozpoczęciem robót budowlanych i po ich zakończeniu, realizacja robót budowlanych w terenie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowania zbiornika retencyjnego w leśnictwie Opaka. Podst. param. zbiornika planow. do realizacji: Pojemn. zgromadzonej wody: min. 20 700 m3, Pow. zbiornika: 2,3 ha +/ 10 %, - 5 %, Śr. głęb. lustra wody: ok. 1,0 m, z miejscowymi przegłębieniami w dnie zbiornika, Grobla czołowa szer. korony: 2,0-3,0 m, n = 1:2 - 1:3, Urządzenie piętrząco-spustowe: 1szt., Przelew awaryjny: 1 szt. Istniejący rów odpływowy (do udrożnienia): długość ok 120m. Roboty budowlane będą polegały na uformowaniu dna zbiornika, skarp zbiornika i grobli oraz zagospodarowanie pozostałej ziemi wokół zbiornika. Zaleca się aby materiał do formowania; wyspy, skarp i grobli pochodził z urobku (przy formowaniu dna zbiornika) W celu regulacji poziomu wody w zbiorniku w grobli czołowej należy wykonać mnich piętrząco spustowy oraz przelew górny awaryjny. Skarpa grobli winna mieć nieregularny kształt i być zabezpieczona przed uszkodzeniami ze strony bobrów siatką stalową wbudowaną w nasyp. Przy formowaniu skarp zbiornika należy uwzględnić na jednym brzegu łagodne zejście dla zwierzyny (do wodopoju). Podstawowe materiały do stosowania przy realizacji zamówienia: drewno – dąb, kamień naturalny. Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące dokumenty: 1 egzemplarz mapy do celów projektowych, kopię Decyzji o prowadzeniu inwestycji celu publicznego, 1 egzemplarz programu funkcjonalno-użytkowego (załącznik nr 10 do SIWZ), kopię karty informacyjnej przedsięwzięcia, kopię Decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kopię pisma RDLP w Krośnie z dnia 16.06.2011 r zn. spr. ZU-0746-3/26/11 o zagospodarowaniu mas ziemi, (załącznik nr 8 do SIWZ), podręcznik wdrażania projektu, (załącznik nr 14 do SIWZ), 1 egzemplarza ogólnej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 12 do SIWZ), pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego do różnych Instytucji w celu uzyskania wszystkich wymaganych zgód, uzgodnień i pozwoleń dotyczących min. pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. Do obowiązków Wykonawcy min. należy: 2.1 Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych oraz określenie możliwości uzyskania parametrów technicznych założonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) na podstawie dokumentów otrzymanych od zamawiającego, jak w pkt 1,3 oraz badań geologicznych oraz rozpoznania warunków gruntowo– wodnych z uwzględnieniem bytowania gatunków zwierząt tj. bóbr i karczownik, wykonanych przez Wykonawcę. 2.2 Terminowe przekazywanie do akceptacji zamawiającego koncepcji projektu opisanej w pkt. 2.1 - zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie sugestie i poprawki Zamawiającego, z wyłączeniem tych które skutkowałyby zmianą zapisów w dokumentach opisanych w pkt. 1.3. 2.3 Po akceptacji rozwiązań projektowych przez Zamawiającego sporządzenie 5 egzemplarzy kompletnej dokumentacji projektowej oraz 5 egzemplarzy operatu wodnoprawnego, z należytą starannością w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w otrzymanych dokumentach od Zamawiającego oraz innych dokumentach i wcześniej wydanych decyzjach uzyskanych od właściwych organów podczas realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej. 2.4 Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze do 100 m od granicy realizowanych obiektów z uwzględnieniem chronionych siedlisk, stanowisk chronionych gat roślin oraz miejsc bytowania chronionych gat płazów i ptaków przed przystąpieniem do wykonania robót budow i przek 1 egz Zamawiającemu(Dokum. winna zawierać min.3 zdj.terenu) Pozostałe obowiązki opisane zostały w pkt II.2.4 cz.2 oraz VI.3

Deadline Date2019-10-22
Publication Date2019-09-16
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPaństwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubaczów
Attention OfMarta Pietraszkiewicz
Addressul. Słowackiego 20
TownLubaczów
Postal Code37-600
Phone+48 166325200
Fax+48 166329004
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 28, 2019
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych decyzji, uzgodnień i zezwoleń na realizację inwestycji, prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową oraz wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą...
View more
Deadline: Nov 22, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych (drugi etap) realizacji projektu budowlanego pn. ”Przebudowa i remont budynku Katedry i Zakładu Mikrobiologii z salą wykładową im. Ludwika Hirszfelda UMW przy ul....
View more
Deadline: Nov 21, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia–Uście Solne–Barczków na odcinku Bochnia–Bogucice” (etap I Bochnia–Gawłów) w systemie zaprojektuj i wybuduj.Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego programu operacyjnego...
View more