Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού, για το έργο «Ελληνικό ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης, πρόγνωσης και τεχνολογίας των θαλασσών, και των επιφανειακών υδάτων (Himiofots)».

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38290000-4 και συμπληρωματικού CPV: 382920000-8.

Extended TitleΠρομήθεια επιστημονικού εξοπλισμού, για το έργο «Ελληνικό ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης, πρόγνωσης και τεχνολογίας των θαλασσών, και των επιφανειακών υδάτων (Himiofots)».
Extended Description

To FerryBox είναι ένα αυτόνομο σύστημα συνεχούς καταγραφής φυσικοχημικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων, εγκατεστημένο σε εμπορικά πλοία. Το σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με την υπάρχουσα υποδομή και εξοπλισμό FerryBox τύπου -4H- Jena του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., και να αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα:

1) υπολογιστικό σύστημα ελέγχου διεργασιών, συλλογής και αποστολής δεδομένων·

2) σύστημα ελέγχου και παροχής, κατάλληλου για χρήση σε θαλασσινό νερό·

3) σύστημα καθαρισμού με τη χρήση οξέων και μέτρηση pH·

4) σύστημα / διάταξη απομάκρυνσης φυσαλίδων·

5) σύστημα τροφοδοσίας και διάταξη αδιάλειπτη παροχή ενέργειας — UPS·

6) αισθητήρα θερμοκρασίας σε αγωγούς εισόδου / εξόδου θαλασσινού νερού και παρελκόμενα λειτουργίας·

7) αισθητήρα θερμοκρασίας / αγωγιμότητας σε συνεχή ροή και παρελκόμενα λειτουργίας·

8) αισθητήρα διαλυμένου οξυγόνου σε συνεχή ροή και παρελκόμενα λειτουργίας·

9) αισθητήρα φθορισμού / θολερότητας σε συνεχή ροή και παρελκόμενα λειτουργίας.

Deadline Date2020-06-29
Publication Date2020-05-22
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value80645.00
OrganisationΕλληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
Address46,7 χλμ. Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου
TownAnabyssos
Postal Code190 13
Phone+30 2111065117
Fax+30 2291076323
Class Code38290000
Class DescriptionSurveying, hydrographic, oceanographic and hydrological instruments and appliances
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

The purpose of this contract is to acquire the services of a professional conference organiser to support Cedefop in the organisation of its events (conferences, seminars, workshops, other events and...
View more
Deadline: Jul 10, 2020
1/2020 — Προμήθεια εργαλείων χειρουργείου.
View more
Deadline: Jul 2, 2020
Διακήρυξη υπ' αριθμ. 17/20: Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, για την προμήθεια «νωπών οπωροκηπευτικών και νωπής αποφλοιωμένης πατάτας, προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων Π.Α..
View more