Przedmiotem zadania jest remont ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim. W ramach remontu zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, nowa nawierzchnia chodników z kostki betonowej oraz wymiana oświetlenia ulicznego.

Extended TitleRemont ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim
Extended Description

1. Przedmiotem zadania jest remont ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim. W ramach remontu zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, nowa nawierzchnia chodników z kostki betonowej oraz wymiana oświetlenia ulicznego.

2. Szczegółowy zakres robót określony jest przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych i zatwierdzenia przez odpowiedni organ.

4. Wykonawca przed opracowaniem oferty dokona na własny koszt wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobędzie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

5. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane nieobjęte umową, jeżeli okażą się one konieczne dla bezpieczeństwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarią na podstawie wpisu do dziennika budowy oraz protokołu konieczności, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

W przypadku jeżeli w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji przetargowej, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, pod warunkiem zastosowania, urządzeń, materiałów i elementów wyposażenia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż urządzenia wskazane w dokumentacji postępowania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia.

Wykonawca powinien o ile uzna to za konieczne zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy. Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości robót budowlanych i rękojmi za wady wykonanych robót w wymiarze co najmniej 5 lat, licząc od dnia końcowego odbioru robót, co będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego jako jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo określone w rozdz. 16 SIWZ.

Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę określoną przez Zamawiającego w warunkach udziału w postępowaniu, Rozdział 7 SIWZ.

Deadline Date2019-10-28
Publication Date2019-09-20
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPowiat Lidzbarski
Attention OfDorota Adamowicz
Addressul. Wyszyńskiego 37
TownLidzbark Warmiński
Postal Code11-100
Phone+48 897677939
Fax+48 897677903
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 30, 2019
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie realizacji projektu „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowe Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie" w...
View more
Deadline: Nov 21, 2019
„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez węzła)”.
View more
Deadline: Nov 21, 2019
Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk–Czosnów, odcinek I od węzła „Siedlin” (bez węzła) do węzła „Załuski” (bez węzła).
View more