Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli.

Extended TitleBudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

b) Wykonawca winien dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami tj.:

Projektantem w specjalności mostowej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń, który ponadto wykaże się doświadczeniem zawodowym w charakterze projektanta przy realizacji co najmniej 1 zadania obejmującego zaprojektowanie budowy, rozbudowy lub przebudowy wiaduktu/mostu kolejowego o rozpiętości przęsła minimum 16 m;

Projektantem w specjalności drogowej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń,

Projektantem w specjalności elektrycznej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń,

Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń,

Kierownikiem budowy w branży drogowej bez ograniczeń, który ponadto wykaże się doświadczeniem zawodowym przy realizacji co najmniej 1 zadania obejmującego budowę, rozbudowę lub przebudowę dróg lub ulic o wartości robót co najmniej 20 000 000,00 zł brutto, na stanowisku/stanowiskach: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych lub Dyrektora Kontraktu,

Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w branży mostowej, który ponadto wykaże się doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej 1 zadania obejmującego zaprojektowanie budowy, rozbudowy lub przebudowy wiaduktu/mostu kolejowego o rozpiętości przęsła minimum 16 m;

— kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych

New text:

b) Wykonawca winien dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami tj.:

Projektantem w specjalności mostowej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń, który ponadto wykaże się doświadczeniem zawodowym w charakterze projektanta przy realizacji co najmniej 1 zadania obejmującego zaprojektowanie budowy, rozbudowy lub przebudowy wiaduktu/mostu kolejowego o rozpiętości przęsła minimum 16 m;

— projektantem w specjalności drogowej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń,

— projektantem w specjalności elektrycznej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń,

— projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń,

— kierownikiem budowy w branży drogowej bez ograniczeń, który ponadto wykaże się doświadczeniem zawodowym przy realizacji co najmniej 1 zadania obejmującego budowę, rozbudowę lub przebudowę dróg lub ulic o wartości robót co najmniej 20 000 000,00 PLN brutto, na stanowisku/stanowiskach: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych lub Dyrektora Kontraktu,

— kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w branży mostowej, który ponadto wykaże się doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej 1 zadania obejmującego budowę, rozbudowę lub przebudowę wiaduktu/mostu kolejowego o rozpiętości przęsła minimum 16 m,

— kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-10-28
New text:
2019-10-29
Section:
IV.2.7
Previous text:

Data: 28/10/2019

Czas lokalny: 12:30

Miejsce:

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny nie-zbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPor-talu i stanowi załącznik do SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP lub adres e-mailowy, na którym

New text:

Data: 29/10/2019

Czas lokalny: 12:30

Miejsce:

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny nie-zbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPor-talu i stanowi załącznik do SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP lub adres e-mailowy, na którym

Section:
VI.3
Previous text:

W celu zweryfikowania czy wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z nr 50, poz. 331 ze zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przedkłada:

1) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej.

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) do dnia 28.10.2019 r., do godziny 9:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018 r., poz. 1986), tj.:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 poz. 110 t.j.).

2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 04 1020 4913 0000 9802 0117 4663 — Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie z dopiskiem „Wadium – Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli”.

3. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta jeżeli wymagają tego przepisy. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający — Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, POLSKA.

4. Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

5. Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty.

6. Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez Wykonawców wadium w trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Procedura będzie prowadzona w trybie art. 24aa ustawy Pzp.

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki wyłącznie w formie elektronicznej wypełnione i podpisane przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,

2) dowód wniesienia wadium.

2. Wraz z ofertą Wykonawca winien przesłać wyłącznie w formie elektronicznej wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),

2) jednolity europejski dokument zamówienia – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,

3) jednolity europejski dokument zamówienia – wypełniony i podpisany przez podmiot oddający zasoby – jeżeli dotyczy.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), do 20 % wartości zamówienia podstawowego, w zakresie:

— usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

— roboty ziemne,

— roboty związane z wykonaniem nawierzchni drogowych i robót brukarskich,

— roboty związane z budową kanalizacji deszczowej,

— roboty związane z budową kanaliz...

New text:

W celu zweryfikowania czy wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z nr 50, poz. 331 ze zm.), wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przedkłada:

1) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej.

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) do dnia 29.10.2019 r., do godziny 9:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), tj.:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 poz. 110 t.j.).

2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 04 1020 49130000 9802 0117 4663 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie z dopiskiem „Wadium – Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli”.

3. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta jeżeli wymagają tego przepisy. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający - Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, POLSKA.

4. Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

5. Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty.

6. Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez wykonawców wadium w trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Procedura będzie prowadzona w trybie art. 24aa ustawy Pzp.

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki wyłącznie w formie elektronicznej wypełnione i podpisane przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę;

2) dowód wniesienia wadium;

2. Wraz z ofertą wykonawca winien przesłać wyłącznie w formie elektronicznej wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wypełniony i podpisany przez wykonawcę;

3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wypełniony i podpisany przez podmiot oddający zasoby –jeżeli dotyczy.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), do 20 % wartości zamówienia podstawowego, w zakresie:

— usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

— roboty ziemne,

— roboty związane z wykonaniem nawierzchni drogowych i robót brukarskich,

— roboty związane z budową kanalizacji deszczowej,

— roboty związane z budową kanaliz...

Deadline Date2019-10-29
Publication Date2019-10-16
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Stalowa Wola
Attention OfRafał Kozłowski Dariusz Hofman Urząd Miasta w Stalowej Woli, pokój nr 19, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
Addressul. Wolności 7
TownStalowa Wola
Postal Code37-450
Phone+48 156433565
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-20

Road construction works

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli.

Extended TitleBudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli.

2. W ramach zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj należy wykonać:

I etap:

— opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i załączonych warunków oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

— opracowanie kompleksowego pełno branżowego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami — po 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny (płyta CD) dla Zamawiającego,

— opracowanie projektu wykonawczego – po 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny (płyta CD) dla Zamawiającego,

— opracowanie przedmiaru robót – po 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny (płyta CD) dla Zamawiającego,

— opracowanie kosztorysów inwestorskich — 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny (płyta CD),

— opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót — 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny(płyta CD),

— sporządzenie szczegółowego harmonogramu robót z podziałem na branże i technologiczne terminy wykonania prac,

— na etapie tworzenia dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, przedmiary) winna być uzgadniana z Zamawiającym a przed złożeniem i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę zaakceptowana przez Zamawiającego.

Dokumentację w formie elektronicznej należy przekazać w plikach nieedytowalnych (.pdf) i edytowalnych (.dwg, .doc, .xls, .ath itp.). Dokumentację należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe zgodne z polskimi normami. Projekt winien być oprawiany w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację. Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, ewentualnie konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne rysunki wraz z dokładnym opisem. Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz być podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia.

— Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie do eksploatacji:

w dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić następujące elementy:

a) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – po 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny (płyta CD) dla Zamawiającego,

b) uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów wymaganych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie i złożenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na użytkowanie,

c) uzyskanie o statecznego (prawomocnego) pozwolenia na użytkowanie.

II etap:

a) roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,

b) roboty rozbiórkowe:

— elementów dróg i ulic,

— elementów sieci uzbrojenia terenu.

c) przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:

— sieć wodociągowa,

— sieć kanalizacji sanitarnej,

— sieci kanalizacji deszczowej,

— sieć gazowa,

— sieć ciepłownicza,

— linie teletechniczne,

— napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia,

— kablowe linie elektroenergetyczne średniego napięcia,

— kablowe linie elektroenergetyczne niskiego napięcia.

d) roboty mostowe:

— budowa wiaduktu kolejowego.

e) kanalizacja deszczowa:

— wykonanie systemu odwodnienia drogi w postaci budowy nowej kanalizacji deszczowej, kanałów i przykanalików, z systemem retencyjnym wód deszczowych,

— budowa pompowni dla wód opadowych i roztopowych oraz przesiąkowych.

f) roboty drogowe:

— budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. Okulickiego a ul. Przemysłową w Stalowej Woli,

— wykonanie uszczelnienia wykopu drogowego w rejonie łącznika drogowego za pomocą iniekcji strumieniowej oraz pionowych ścian szczelinowych.

g) oświetlenie:

— budowa oświetlenia drogowego łącznika.

h) drogowa kanalizacja teletechniczna:

— budowa drogowej kanalizacji teletechnicznej.

i) urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

— ustawienie barier ochronnych,

— wykonanie elementów ozna...

Deadline Date2019-10-28
Publication Date2019-09-20
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Stalowa Wola
Attention OfRafał Kozłowski Dariusz Hofman Urząd Miasta w Stalowej Woli, pokój nr 19, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
Addressul. Wolności 7
TownStalowa Wola
Postal Code37-450
Phone+48 156433565
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 30, 2019
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie realizacji projektu „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowe Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie" w...
View more
Deadline: Nov 21, 2019
„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez węzła)”.
View more
Deadline: Nov 21, 2019
Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk–Czosnów, odcinek I od węzła „Siedlin” (bez węzła) do węzła „Załuski” (bez węzła).
View more