Обществена поъчка с предмет: „Модернизация на тягова подстанция Разград, прилежащите и секционни постове Кривня и Самуил с изграждането и включването им в система за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“, включва следните основни дейности:

1. Проектиране;

2. Строителство;

3. Гаранционно обслужване и сервизна поддръжка.

Extended TitleМодернизация на TП Разград, прилежащите и секционни постове Кривня и Самуил с изгражд. и включв. им в система за телеупр. и телесигн. SCADA, както и гаранц. поддържане и сервизно обсл. за период от 10 г.
Extended Description

Проектиране: изготвяне на технически и работен проект по всички части за модернизация на тягова подстанция Разград, секционни постове Кривня и Самуил, изграждането на диспечерско управление, включващо управляемите обекти в участъка, и тяхното съгласуване; строителство, включващо следните основни дейности: разчистване и подготовка на строителната площадка; демонтаж и предаване на машини и съоръжения от тягова подстанция Разград и секциони постове Кривня и Самуил: изграждане на една нова тягова подстанция; модернизация СП Кривня; модернизация СП Самуил; изграждане на нова ограда, около тяговата постанция; изграждане на захранващи фидери, вкл. с присъединяване към контактна мрежа и обратни фидери с присъединяване към релсите; изграждане на обслужващи пътища и вътрешен комуникационен път от връзката с градския път, през входната врата до сградата на ТПС, пред нея и пътя в разпределителната уредба; ремонт на сграда за нуждите на тяговата подстанция; изграждане на ОРУ 110 kV. Оборудване, възстановяване портали, фундаменти и направа масички на съоръженията съгласно изискванията на техническата спецификация и в съответствие с предложената от изпълнителя концепция за оборудване; изпълнение на уредба 25 kV и разполагане в нея на оборудване ниско напрежение, управление и анализатор за качеството на енергията на автоматичната динамична компенсация на реактивна енергия; изграждане на операторска станция за управление на ТПС в режим „местно управление“, системата за СОТ, периметрова охрана, пожароизвестяване и видеонаблюдение, метеорологична информация, връзките за телекомуникации и управление на прилежащ секционен пост; монтаж на шкафове за управление на „СН“, 110 kV със еднолинейна схема и контролно квитиращи ключове; монтаж на шкаф търговско и контролно мерене; подготовка изграждане на оптична свързаност; изготвяне на документация, осигуряване на доказателства и извършването на необходимите тестове за получаване на ЕО сертификат за съответствие, съгласно изискванията на Наредба № 57 от 9.6.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз; осъществяване на авторски надзор по време на строителството по всички части за проекта за ТПС и SCADA в обхвата и по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); пускане в експлоатация — изготвяне и предаване на екзекутивната документация по проекта и получаване на Разрешение за ползване по реда на ЗУТ. Гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на ТП Разград; основните дейности, които трябва да бъдат извършени са обособени в етапи, както следва:

Етап I — Проектиране: изготвяне на технически проект; изготвяне на работен проект; етап І завършва с получаване на разрешение за строеж на работен проект;

Етап II — Строителство: етап ІІ завършва с получаване на акт обр. 15;

Етап III — Гаранционно обслужване и сервизна поддръжка: етап ІІІ завършва с изтичане на срока на договора.

Deadline Date2019-11-11
Publication Date2019-09-20
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value7667786.00
OrganisationДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Attention OfДесислава Славчева
Addressбул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
TownSofia
Postal Code1233
Phone+359 2932-3079
Fax+359 2931-0663
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 19, 2019
Предметът на настоящата обществена поръчка включва разработването на проектна документация, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за свързване на ул. „Модър“ с ул. „Царевец“, чрез подлез под двойната...
View more
Deadline: Nov 19, 2019
Изпълнение на СМР на улици „Рила“, „Плиска“, „Виктор Юго“ и „Клокотница“, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград
View more
Deadline: Nov 25, 2019
Предметът на поръчката е избор на изпълнител, който да извърши доставка на материали за извършване на текущ ремонт на сграда „Кухня“ в м. Добро поле, находяща се в териториалния обхват...
View more