Обществена поъчка с предмет „Модернизация на тягова подстанция „Разград“, прилежащите и секционни постове „Кривня“ и „Самуил“ с изграждането и включването им в система за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“ включва следните основни деейности:

1. Проектиране.

2. Строителство.

3. Гаранционно обслужване и сервизна поддръжка.

Extended TitleМодернизация на ТП „Разград“, прилежащите и секционни постове „Кривня“ и „Самуил“ с изгражд. и включв. им в система за телеупр. и телесигн. SCADA, както и гаранц. поддържане и сервизно обсл. за период от 10 г.
Extended Description

Проектиране:

Изготвяне на технически и работен проект по всички части за модернизация на тягова подстанция „Разград“, секционни постове „Кривня“ и „Самуил“, изграждането на диспечерско управление, включващо управляемите обекти в участъка и тяхното съгласуване.

Строителство, включващо следните основни дейности:

— разчистване и подготовка на строителната площадка,

— демонтаж и предаване на машини и съоръжения от тягова подстанция „Разград“ и секционни постове „Кривня“ и „Самуил“,

— изграждане на 1 нова тягова подстанция,

— модернизация СП „Кривня“,

— модернизация СП „Самуил“,

— изграждане на нова ограда около тяговата постанция,

— изграждане на захранващи фидери вкл. с присъединяване към контактна мрежа и обратни фидери с присъединяване към релсите,

— изграждане на обслужващи пътища и вътрешен комуникационен път от връзката с градския път, през входната врата до сградата на ТПС, пред нея и пътя в разпределителната уредба,

— ремонт на сграда за нуждите на тяговата подстанция,

— изграждане на ОРУ 110 kV, оборудване, възстановяване

Publication Date2020-04-14
CountryBulgaria
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value7513246.66
OrganisationДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Attention OfДесислава Славчева
Addressбул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
TownSofia
Postal Code1233
Phone+359 2932-3079
Fax+359 2931-0663
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на ел. табла на имотна граница на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД...
View more
Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на ел. табла на имотна граница на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД...
View more
Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на ел. табла на имотна граница на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД...
View more