Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Szczegółowy zakres prac związanych z realizacją przedmiotu umowy został określony w dokumentacji umownej, a w szczególności w dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej.

Extended TitleModernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-11-27
New text:
2020-01-10
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-11-27
New text:
2020-01-10
Deadline Date2020-01-10
Publication Date2019-11-11
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
Attention OfBiuro Zamówień Publicznych
Addressul. Wybrzeże Gdyńskie 27
TownWarsaw
Postal Code01-531
Phone+48 225400272
Fax+48 228486671
Class Code45400000
Class DescriptionBuilding completion work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-21

Construction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences

Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Szczegółowy zakres prac związanych z realizacją przedmiotu umowy został określony w dokumentacji umownej, a w szczególności w dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej.

Extended TitleModernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Changes
Section:
III.1.2
Previous text:

2.1. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 80 000 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów PLN);

New text:

2.1. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów PLN);

Deadline Date2019-11-27
Publication Date2019-10-21
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
Attention OfBiuro Zamówień Publicznych
Addressul. Wybrzeże Gdyńskie 27
TownWarsaw
Postal Code01-531
Phone+48 225400272
Fax+48 228486671
Class Code45400000
Class DescriptionBuilding completion work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-30

Construction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences

Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Szczegółowy zakres prac związanych z realizacją przedmiotu umowy został określony w dokumentacji umownej, a w szczególności w dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej.

Extended TitleModernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Extended Description

Szczegółowy zakres prac związanych z realizacją przedmiotu umowy został określony w dokumentacji umownej, a w szczególności w dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej.

Realizacja przedmiotu umowy zostanie podzielona na następujące etapy:

1) etap 1 - budowa nowego skrzydła szpitala wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - etap ten dotyczył będzie rozbudowy istniejącego budynku, tak by nie ingerować w funkcjonowanie istniejącej części szpitala. W ten sposób w pierwszej kolejności powstaną 4 kondygnacje, w których znajdować się będą nowo projektowane oddziały szpitalne: Psychiatria, Oddział Łóżkowy i Zakład Rehabilitacji, Sterylizacja, Laboratoria, Serologia, O.I.T., POOP i Blok Operacyjny, oraz łącznik z dwoma dźwigami łóżkowo-logistycznymi, dwoma dźwigami dla osób odwiedzających i pacjentów ambulatoryjnych, które rozwiążą komunikację pionową nowego budynku. Powstanie również kondygnacja pomieszczeń technicznych. W trakcie końcowej fazy tego etapu (wykończenia wewnętrzne) wykonane zostaną również wszystkie prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, z wyjątkiem tych powierzchni, które będą niezbędne do dalszych etapów prac (dostęp do przebudowy budynku D) lub mogłyby doznać degradacji podczas ich trwania (droga pożarowa);

2) etap 2 - wykonanie prac budowlanych związanych z połączeniem nowego skrzydła szpitala z budynkiem istniejącym - prace mające na celu połączenie nowego skrzydła budynku z budynkami istniejącymi, pozwolą na funkcjonalne połączenie z resztą szpitala. Polegać będą na wybiciu otworów w elewacji budynku D w miejscach ciągów komunikacyjnych i zabezpieczeniu przedłużenia tych ciągów w budynku istniejącym. Uruchomione w nowym skrzydle szpitala oddziały, pozwolą na dokonanie przebudowy budynku D w etapie 3. Powierzchnie i drogi wyłączone z realizacji w etapie 1;

3) etap 3 - przebudowa budynków istniejących - po zwolnieniu powierzchni po oddziałach (m.in.: Psychiatrii, Bloku Operacyjnego, Laboratorium, Zakładu Rehabilitacji i Sterylizacji itp.), przeniesionych do rozbudowanej części szpitala, możliwe będzie rozpoczęcie trzeciego etapu — przebudowy budynków istniejących.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia modelu BIM na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji 2D, wygenerowania dokumentacji 2D na podstawie opracowanych modeli BIM, sprawdzenia poprawności dokumentacji 2D dostarczonej przez Zamawiającego względem dokumentacji 2D wygenerowanej na podstawie modeli BIM, przeprowadzenia koordynacji międzybranżowej na wielobranżowym modelu BIM, komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym na podstawie modeli BIM, przekazanie praw własności do modeli BIM opracowanych w trakcie realizacji inwestycji, dostarczenia Zamawiającemu platformy FM, która umożliwi zarządzanie obiektem budowlanym przy pomocy opracowanych przez Wykonawcę modeli BIM.

Deadline Date2019-11-27
Publication Date2019-09-30
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
Attention OfBiuro Zamówień Publicznych
Addressul. Wybrzeże Gdyńskie 27
TownWarsaw
Postal Code01-531
Phone+48 225400272
Fax+48 228486671
Class Code45215000
Class DescriptionConstruction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 18, 2019
Rozbudowa drogi wojewódzkiej: poszerzenie jezdni, przebudowa poboczy, rozbudowa i przebudowa skrzyżowań, przebudowa oraz budowa urządzeń i elementów związanych z bezpieczeństwem ruchu (zatoki autobusowe, wyspy kanalizujące ruch, przejścia dla pieszych, azyle,...
View more
Deadline: Dec 20, 2019
Pełna nazwa postępowania:— zadanie 1: budowa węzła przesiadkowego przy ul. Żeglarskiej w Lublinie,— zadanie 2: budowa węzła przesiadkowego przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” w Lublinie,— zadanie 6: budowa węzła przesiadkowego...
View more
Deadline: Nov 21, 2019
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19), budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, POLSKA, która obejmuje m.in. zakres:1) Docieplenie ścian zewnętrznych.2) Docieplenie ścian piwnic.3)...
View more