Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 (dwóch) fabrycznie nowych jednakowych samolotów o napędzie turboodrzutowym, z kabiną ciśnieniową oraz zabudowaną kabiną medyczną, dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego, spełniających wymagania rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 748/2012 z dnia 3.8.2012 roku, z późniejszymi zmianami, ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących. Dostarczone samoloty przeznaczone będą do wykonywania zadań przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego w dzień i w nocy, w warunkach pełnej i ograniczonej widzialności oraz w warunkach lotów wg przepisów IFR.

Extended TitleZakup 2 (dwóch) fabrycznie nowych jednakowych samolotów o napędzie turboodrzutowym dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego; postępowanie znak: ZZP-201/19
Extended Description

I.

Zakup 2 (dwóch) fabrycznie nowych jednakowych samolotów o napędzie turboodrzutowym dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego.

II.

Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Dz.U. z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126, w związku z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Dz.U. z dnia 17.10.2018 r., poz. 1993, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić właściwym dokumentem, tj. złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):

1. Oferowane „Parametry wymagane” – wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Kopię świadectwa typu wydanego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (dalej EASA) oferowanego samolotu ze zmianami aktualnymi na dzień złożenia oferty.

3. Kopię arkusza danych do świadectwa typu (EASA) oferowanego samolotu ze zmianami aktualnymi na dzień złożenia oferty.

4. Kopię świadectwa typu (EASA) silnika oferowanego wraz z samolotem ze zmianami aktualnymi na dzień złożenia oferty.

5. Kopię arkusza danych do świadectwa typu (EASA) silnika oferowanego wraz z samolotem ze zmianami aktualnymi na dzień złożenia oferty.

6. Kopię arkusza danych hałasowych (EASA) oferowanego samolotu ze zmianami aktualnymi na dzień złożenia oferty.

7. Kopię Instrukcji Użytkowania w Locie (AFM) wraz z suplementami dotyczącymi oferowanej konfiguracji samolotu.

Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający dopuści dokumenty, o których mowa powyżej, sporządzone w języku angielskim, z wyłączeniem pkt 1, załącznik nr 2 do SIWZ – oferowane „Parametry wymagane".

Publication Date2019-12-20
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value104500000.00
OrganisationZakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Attention OfMarcin Górski
AddressAl. Jerozolimskie 155, pok. 115
TownWarsaw
Postal Code02-326
Class Code34711100
Class DescriptionAeroplanes
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 7, 2020
Provision of pre-recruitment medical examination services according to the terms of reference.
View more
Przebudowa ulic: Zajączkowskiego, Rżewskiego, Dworzaczka, Jeziorańskiego, Uzdrowiskowej, Liściastej, Szczęśliwej, Wyścigowej, Finansowej, Granicznej i Beczkowej w systemie zaprojektuj i wybuduj (ISPA) – 3 części.Część 1:— Zajączkowskiego na odcinku od ul. Woskowej...
View more
Deadline: Feb 27, 2020
1. „Poprawa dostępności regionu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosice” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020.2. Szczegółowy opis przedmiotu...
View more