Dostawa specjalnych liczników energii elektrycznej (8 000 szt.).

Extended TitleDostawa specjalnych liczników energii elektrycznej
Changes
Section:
II.2.14)
Previous text:

Ofertę należy złożyć elektronicznie w terminie do dnia 4.11.2019 r. do godziny 09:00. Natomiast próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, POLSKA, budynek „I” pokój nr 2 (kancelaria) w terminie do dnia 4.11.2019 r. do godziny 09:00. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

New text:

Ofertę należy złożyć elektronicznie w terminie do 28.2.2020 r. do godziny 9:00. Natomiast próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, POLSKA, budynek „I” pokój 2 (kancelaria) w terminie do dnia 28.2.2020 r. do godz. 9:00. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-11-04
New text:
2020-02-28
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-11-04
New text:
2020-02-28
Deadline Date2020-02-28
Publication Date2019-10-24
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationEnea Operator Sp. z o.o.
Attention OfDepartament Logistyki i Zakupów – Biuro Zamówień i Zakupów
Addressul. Strzeszyńska 58
TownPoznań
Postal Code60-479
Phone+48 618846475
Class Code38551000
Class DescriptionEnergy meters
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-07

Energy meters

Dostawa specjalnych liczników energii elektrycznej (8 000 szt.).

Extended TitleDostawa specjalnych liczników energii elektrycznej
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej:

warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 dostawę specjalnych liczników energii elektrycznej o ilości co najmniej 8 000 sztuk.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszej SIWZ.

3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

4. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja - ogłoszenia.

New text:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 dostawę specjalnych liczników energii elektrycznej o ilości co najmniej 7 000 sztuk.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków na zasadzie „spełnia - nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszej SIWZ.

3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

4. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja - Ogłoszenia.

Deadline Date2019-11-04
Publication Date2019-10-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationEnea Operator Sp. z o.o.
Attention OfDepartament Logistyki i Zakupów - Biuro Zamówień i Zakupów
Addressul. Strzeszyńska 58
TownPoznań
Postal Code60-479
Phone+48 618846475
Class Code38551000
Class DescriptionEnergy meters
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-01

Energy meters

Dostawa specjalnych liczników energii elektrycznej (8 000 szt.).

Extended TitleDostawa specjalnych liczników energii elektrycznej
Extended Description

Dostawa specjalnych liczników energii elektrycznej (8 000 szt.). Szczegóły znajdują się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja - ogłoszenia.

Deadline Date2019-11-04
Publication Date2019-10-01
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationEnea Operator Sp. z o.o.
Attention OfDepartament Logistyki i Zakupów - Biuro Zamówień i Zakupów
Addressul. Strzeszyńska 58
TownPoznań
Postal Code60-479
Phone+48 618846475
Class Code38551000
Class DescriptionEnergy meters
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 13, 2019
Frontex is looking to acquire aerial surveillance services by the means of Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS) for maritime purposes. The service will be delivered...
View more
Deadline: Dec 24, 2019
1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są roboty budowlane obejmujące a zmiana przeznaczenia pomieszczeń w budynku A2 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – w tym adaptacja pomieszczeń...
View more
Deadline: Dec 5, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w skrzydłach bloków B, C1, C2, D (centralny czworobok budynku), na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej, z zapewnieniem kierownika budowy i kierowników...
View more