Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem) o długości około 12,49 km.

Extended TitleProjekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem) o długości około 12,49 km
Changes
Section:
II.1.1
Previous text:

Projekt i budowa drogi ekspresowej A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem) o długości około 12,49 km

New text:

Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem) o długości około 12,49 km

Section:
II.1.4
Previous text:

Projekt i budowa drogi ekspresowej A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem) o długości około 12,49 km.

New text:

Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem) o długości około 12,49 km.

Deadline Date2019-12-10
Publication Date2019-10-09
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSkarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
Attention OfGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Addressul. Wronia 53
TownWarsaw
Postal Code00-874
Phone+48 222092362
Class Code45100000
Class DescriptionSite preparation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-04

Road construction works

Projekt i budowa drogi ekspresowej A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem) o długości około 12,49 km.

Extended TitleProjekt i budowa drogi ekspresowej A2 Warszawa – Kukuryki na odc. w. „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Maz.) – Siedlce, Odc. V od w. „Gręzów” (z węzłem) do w. „Swoboda” (z węzłem) o dł. ok. 12,49 km
Extended Description

Zamówienie obejmuje w szczególności:

1) zaprojektowanie odcinka autostrady A2 wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ;

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji;

3) wybudowanie odcinka Autostrady A2 jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą;

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej;

5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie autostrady A2 na odcinku jw.

Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty budowlane:

1. budowę odcinka autostrady wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu;

2. budowę obiektów inżynierskich;

3. budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą;

4. budowę dróg dojazdowych obsługujących ruch lokalny oraz budowę dróg dojazdowych do urządzeń;

5. budowę dróg technologicznych;

6. budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych;

7. budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę;

8. budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa grawitacyjną i ciśnieniową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, pompownie wód opadowych, drenaż drogowy i podłużny i inne);

9. budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni autostrady, wygrodzenia, drogi głównej, przepompownie i inne;

10. budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;

11. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej;

12. budowę i przebudowę oświetlenia drogowego;

13. organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

14. wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp;

15. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

16. wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad;

17. przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy w tym ewentualny ich remont;

18. wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;

19. zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy;

20. wycinkę istniejącej zieleni;

21. zagospodarowanie terenu zielenią;

22. dodatkowe zatoki autobusowe;

23. budowę kanalizacji teletechnicznej dla systemu zarządzania ruchem oraz elementów systemu zarządzania ruchem;

24. wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją;

25. czasową organizację ruchu z etapowaniem funkcjonowania węzła w sytuacji realizacji sąsiednich odcinków;

26. wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji;

27. uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Wartość szacunkowa zamówienia powyżej 20 000 000 EUR.

Deadline Date2019-12-10
Publication Date2019-10-04
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSkarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie
Attention OfGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Addressul. Wronia 53
TownWarsaw
Postal Code00-874
Phone+48 222092362
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 14, 2019
Frontex is looking to acquire aerial surveillance services by the means of Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS) for maritime purposes. The service will be delivered...
View more
Deadline: Nov 20, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych wraz z dostawą materiałów i urządzeń, których rezultatem jest zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Płocku, ul. 8...
View more
Deadline: Nov 26, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową – renaturalizacją rowu Potempa–Świniowice na długości ok. 4 km w ramach programu małej retencji nizinnej na lata 2016–2022.Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje...
View more