Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem) o długości około 12,49 km.

Extended TitleProjekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem) o długości około 12,49 km
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-12-10
New text:
2020-01-10
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-12-10
New text:
2020-01-10
Deadline Date2020-01-10
Publication Date2019-12-06
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSkarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie
Attention OfGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Addressul. Wronia 53
TownWarsaw
Postal Code00-874
Phone+48 222092362
Class Code45100000
Class DescriptionSite preparation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-09

Road construction works

Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem) o długości około 12,49 km.

Extended TitleProjekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem) o długości około 12,49 km
Changes
Section:
II.1.1
Previous text:

Projekt i budowa drogi ekspresowej A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem) o długości około 12,49 km

New text:

Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem) o długości około 12,49 km

Section:
II.1.4
Previous text:

Projekt i budowa drogi ekspresowej A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem) o długości około 12,49 km.

New text:

Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem) o długości około 12,49 km.

Deadline Date2019-12-10
Publication Date2019-10-09
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSkarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
Attention OfGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Addressul. Wronia 53
TownWarsaw
Postal Code00-874
Phone+48 222092362
Class Code45100000
Class DescriptionSite preparation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-04

Road construction works

Projekt i budowa drogi ekspresowej A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem) o długości około 12,49 km.

Extended TitleProjekt i budowa drogi ekspresowej A2 Warszawa – Kukuryki na odc. w. „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Maz.) – Siedlce, Odc. V od w. „Gręzów” (z węzłem) do w. „Swoboda” (z węzłem) o dł. ok. 12,49 km
Extended Description

Zamówienie obejmuje w szczególności:

1) zaprojektowanie odcinka autostrady A2 wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ;

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji;

3) wybudowanie odcinka Autostrady A2 jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą;

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej;

5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie autostrady A2 na odcinku jw.

Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty budowlane:

1. budowę odcinka autostrady wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu;

2. budowę obiektów inżynierskich;

3. budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą;

4. budowę dróg dojazdowych obsługujących ruch lokalny oraz budowę dróg dojazdowych do urządzeń;

5. budowę dróg technologicznych;

6. budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych;

7. budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę;

8. budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa grawitacyjną i ciśnieniową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, pompownie wód opadowych, drenaż drogowy i podłużny i inne);

9. budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni autostrady, wygrodzenia, drogi głównej, przepompownie i inne;

10. budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;

11. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej;

12. budowę i przebudowę oświetlenia drogowego;

13. organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

14. wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp;

15. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

16. wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad;

17. przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy w tym ewentualny ich remont;

18. wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;

19. zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy;

20. wycinkę istniejącej zieleni;

21. zagospodarowanie terenu zielenią;

22. dodatkowe zatoki autobusowe;

23. budowę kanalizacji teletechnicznej dla systemu zarządzania ruchem oraz elementów systemu zarządzania ruchem;

24. wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją;

25. czasową organizację ruchu z etapowaniem funkcjonowania węzła w sytuacji realizacji sąsiednich odcinków;

26. wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji;

27. uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Wartość szacunkowa zamówienia powyżej 20 000 000 EUR.

Deadline Date2019-12-10
Publication Date2019-10-04
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSkarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie
Attention OfGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Addressul. Wronia 53
TownWarsaw
Postal Code00-874
Phone+48 222092362
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 14, 2020
Przedmiotem zamówienia jest poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych w podziale na 3 części.— Część 1 – budowa wydzielonej dwukierunkowej drogi dla rowerów przy moście Narutowicza...
View more
Deadline: Jan 10, 2020
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w postaci remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Siemianowickiej 14 w Bytomiu na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej)...
View more
Deadline: Jan 10, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przebudowy lokali mieszkalnych położonych w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 31/8, ul. Karola Miarki 7/4 i ul. Witczaka 7/4, obejmujących w...
View more