Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej związanej z realizacją następujących zadań:.

Zadanie I „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami przy os. Bzianka w Rzeszowie”;

Zadanie II „Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Rzeszów ul. Emilii Plater”;

Zadanie III „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w msc. Lutoryż, gm. Boguchwała – I etap”;

Zadanie IV „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Boguchwała ul. Kwiatowa i ul. Sportowa II etap”.

Extended TitleOpracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej w podziale na 4 części/zadania.
Extended Description

Wykonanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej związanej z realizacją zadania: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami przy os. Bzianka w Rzeszowie” zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGJA.ZMSZ.763A.211.501204/17-1 z dnia 11.9.2019 r. Orientacyjną trasę gazociągów określa mapa dołączona do warunków technicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

1. Uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów nieruchomości, na których usytuowany będzie projektowany gazociąg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Wykonanie map do celów projektowych.

3. Uzyskanie wypisów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego bądź w przypadku jego braku uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Uzyskanie zgód właścicieli wszystkich nieruchomości (bądź osób prawnie usankcjonowanych do dysponowania nieruchomością) na wejście w teren i trwałe zajęcie nieruchomości na potrzeby inwestycji wraz ze zgodą na konieczną wycinkę drzew i krzewów.

5. Opracowanie projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym dla zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę.

6. Opracowanie kosztorysów inwestorskich.

7. Przed złożeniem dokumentacji na naradę koordynacyjną należy uzgodnić w właściwej terytorialnie Gazowni lokalizację przebiegu trasy gazociągów, układów zaporowo-upustowych.

8. Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, operatów, uzgodnień i decyzji w tym na naradzie koordynacyjnej, niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia przebudowy.

9. Uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

10. Opracowanie w wymaganych przypadkach inwentaryzacji zieleni wysokiej wraz z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

11. Sporządzenie szczegółowego zestawienia sieci rozdzielczej w rozbiciu na średnice i długości.

12. Raportowanie stanu zaawansowania prac zgodnie z zawartą umową.

Publication Date2019-11-29
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o
Attention OfŁukasz Żak
AddressWojciecha Bandrowskiego 16
TownTarnów
Postal Code33-100
Phone+48 134437247
Fax+48 134463246
Class Code71320000
Class DescriptionEngineering design services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Przebudowa ul. Zarzewskiej na odc. od ul. Praskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami na odcinku od ul. Kilińskiego do ul....
View more
Część I: Przebudowa ulicy Lipowej na odcinku od ul. Więckowskiego do ul. Zielonej.Część II: Przebudowa ciągu ulic Lipowej i Próchnika na odcinku od ul. Żeromskiego do al. 1 Maja.
View more
Deadline: Feb 24, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym wraz z infrastrukturą techniczną – inkubator przedsiębiorczości – budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. –...
View more