Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν, για τη μόρφωση τάφρου η ερείσματος τριγωνικής διατομής, τη διάνοιξη τάφρων, τον καθαρισμό από βλάστηση θάμνων και δένδρων των ερεισμάτων τάφρων και πρανών, και την ισοπέδωση με διαμορφωτή επιφάνειας καταστρώματος οδών, με η χωρίς οδόστρωμα, του επαρχιακού οδικού δικτύου Περ/κής Ενότητας Ηλείας.

Οι εργασίες θα γίνουν κατά προτεραιότητα, στο πρωτεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο —πάντοτε με εντολή της δ/νουσας υπηρεσίας— με έμφαση στις στροφές, όπου υπάρχει βλάστηση και εμποδίζεται η ορατότητα, το κλάδεμα και η κοπή δένδρων, που είτε είναι επικίνδυνα να πέσουν είτε εμποδίζουν την υφιστάμενη σήμανση και ορατότητα εν γένει.

Τέλος, θα γίνεται καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων από χόρτα και θάμνους, και τέλος, καθαρισμός ανάντη και κατάντη πρανών μέχρι την υψομετρική διαφορά 3 μέτρων από τη στάθμη των ερεισμάτων.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν με την παρούσα εργολαβία κρίνονται απολύτως αν..

Extended Title«Προληπτικές - προκατασταλτικές εργασίες καθαρισμού - αποψίλωσης ερεισμάτων και πρανών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ηλείας», του έργου: «Συντήρηση - οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας».
Extended Description

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης τού έργου ανέρχεται σε 1 500 000,00 EUR και αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών: 889 400,00 EUR.

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 160 092,00 EUR.

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 157 423,80 EUR, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α) του ν. 4412/2016

[…]

Στο ανωτέρω ποσό, προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 2 761,62 EUR, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016.

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016: Δεν προβλέπεται.

Deadline Date2019-11-18
Publication Date2019-10-10
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value1209677.42
OrganisationΠεριφ. Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Ηλείας - Διεύθυνση Τεχν. Έργων
Attention OfΙωάννης Θωμόπουλος, Περιφ. Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Ηλείας - Διεύθυνση Τεχν. Έργων
AddressΜανωλοπούλου 47
TownPyrgos
Postal Code271 31
Phone+30 2621360263
Fax+30 2621033278
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 18, 2019
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια αερόψυκτου συγκροτήματος, για τις ανάγκες της Πινακοθήκης του Α.Π.Θ..
View more
Deadline: Nov 18, 2019
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μίας (1) μονάδας συνθετικού καυσαερίου (Synthetic Gas Bench - SGB), για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ..
View more
Deadline: Nov 20, 2019
«Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED οδικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού».
View more