Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Oświęcim” (z węzłem) do miejscowości Dankowice, od km 12+865 do km 28+030.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego i małopolskiego, w powiatach: bieruńsko-lędzińskim, pszczyńskim, oświęcimskim oraz bielskim, na terenie gmin: Bojszowy, Miedźna, Brzeszcze, Wilamowice.

Zamówienie będzie realizowane w formule „Projektuj i buduj”.

Zakres przedmiotu zamówienia, obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Extended TitleBudowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł „Oświęcim" (z węzłem) – Dankowice
Extended Description

1. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie, warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia,decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu, wykonana roboty budowlane i uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę został przedstawiony w Programie funkcjonalno-użytkowym („PFU”).

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z powyższym w ramach kontraktu Wykonawca będzie miał obowiązek zaprojektować i wykonać w szczególności:

1) drogę ekspresową S1;

2) węzły drogowe: Oświęcim, Wola oraz Brzeszcze;

3) przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą S1;

4) drogi inne niż droga S1 w tym: zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub dojazdu do nieruchomości, dodatkowe jezdnie zlokalizowane w pasie drogowym S1;

5) zatoki do kontroli pojazdów dla służb policji i inspekcji transportu drogowego;

6) budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, skrzyżowań drogi krajowej z linią kolejową;

7) przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową S1;

8) obiekty inżynierskie w ciągu drogi S1 i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą S1;

9) system odwodnienia terenu;

10) urządzenia ochrony środowiska;

11) infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze S1 zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne,kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;

12) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych,urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych;

13) wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych;

14) sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego;

15) oświetlenie drogowe;

16) organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

17) oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

18) po zakończeniu robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne,plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę;

19) wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę,lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy;

20) wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji;

Znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych;

21) wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;

22) system zarządzania ruchem;

23) wzmocnienie podłoża gruntowego w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem: właściwości gruntów, skał i materiałów, przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża), wartości granicznych odkształceń, wymagań określonych w polskich normach, terenów górniczych.

Publication Date2020-05-18
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value804675970.00
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa; prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
Attention OfAgnieszka Koczy
Addressul. Myśliwska 5
TownKatowice
Postal Code40-017
Phone+48 322586281-313
Fax+48 322598710
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 18, 2020
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wystawy czasowej pod nazwą: „Skarby Krakowskiej Kapituły” (dalej Wystawa) w części przestrzeni Biblioteki UPJPII, ul. Michała Bobrzyńskiego 10, 30-348 Kraków oraz w Domu Długosza, ul. Kanonicza...
View more
Deadline: Sep 7, 2020
Frontex intends to purchase technical support to develop, install, operate and dismantle deployable stand-alone border control systems, capable to collect travellers’ data relevant for EES, operating for a fixed time...
View more
Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie instalacji hipoksji w trzech oddzielnych ośrodkach Centralnego Ośrodka Sportu, odpowiednio w:COS-OPO w Wałczu,COS-OPO w Spale,COS-OPO w Władysławowie.Zamówienie obejmować będzie wykonanie robót budowlanych wraz z wykonaniem niezbędnych...
View more