Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek I węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” (z węzłem) w Mysłowicach do węzła „Oświęcim” (bez węzła), od km 0+000 (dowiązanie się do istniejącej drogi S1) do km 12+865.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego, w powiatach: mysłowickim i bieruńsko-lędzińskim, na terenie gmin: Mysłowice, Imielin, Lędziny, Bieruń, Bojszowy.

Zamówienie będzie realizowane w formule „Projektuj i Buduj”.

Extended TitleBudowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek I węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła)
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-01-14
New text:
2020-02-14
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-01-14
New text:
2020-02-14
Deadline Date2020-02-14
Publication Date2020-01-10
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
Attention OfAgnieszka Koczy
Addressul. Myśliwska 5
TownKatowice
Postal Code40-017
Phone+48 322086220
Fax+48 322598710
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-11-26

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek I węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” (z węzłem) w Mysłowicach do węzła „Oświęcim” (bez węzła), od km 0+000 (dowiązanie się do istniejącej drogi S1) do km 12+865.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego, w powiatach: mysłowickim i bieruńsko-lędzińskim, na terenie gmin: Mysłowice, Imielin, Lędziny, Bieruń, Bojszowy.

Zamówienie będzie realizowane w formule „Projektuj i buduj”.

Extended TitleBudowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek I węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła)
Changes
Section:
III.2.2)
Previous text:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia określonych w SIWZ, powinno być zrealizowane przez tego członka konsorcjum, który wykazuje się wiedzą i doświadczeniem opisanym w pkt III.1.3) ogłoszenia.

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SIWZ.

4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w tomie II i tomie III SIWZ.

New text:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SIWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w tomie II i tomie III SIWZ.

Deadline Date2020-01-14
Publication Date2019-11-26
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa; prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Attention OfAgnieszka Koczy
Addressul. Myśliwska 5
TownKatowice
Postal Code40-017
Phone+48 322086220
Fax+48 322598710
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-11

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek I węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” (z węzłem) w Mysłowicach do węzła „Oświęcim” (bez węzła), od km 0+000 (dowiązanie się do istniejącej drogi S1) do km 12+865.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego, w powiatach: mysłowickim i bieruńsko-lędzińskim, na terenie gmin: Mysłowice, Imielin, Lędziny, Bieruń, Bojszowy.

Zamówienie będzie realizowane w formule „Projektuj i buduj”.

Extended TitleBudowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek I węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła)
Extended Description

1. Zakres przedmiotu zamówienia, obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie, warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu, wykonana roboty budowlane i uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę został przedstawiony w Programie funkcjonalno-użytkowym („PFU”).

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z powyższym w ramach Kontraktu Wykonawca będzie miał obowiązek zaprojektować i wykonać w szczególności:

1) drogę ekspresową S1,

2) odcinek drogi krajowej klasy GP w ciągu DK44 (obwodnica Bierunia),

3) węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń,

4) Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP II Lędziny Wschód oraz MOP III Lędziny Zachód,

5) przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą S1,

6) drogi inne niż droga ekspresowa S1, w tym:

– zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,

– dodatkowe jezdnie, zlokalizowane w pasie drogowym drogi S1;

7) zatoki do kontroli pojazdów dla służb Policji i Inspekcji Transportu Drogowego,

8) budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, skrzyżowań drogi krajowej z linią kolejową

9) przejazdy oraz wjazdy awaryjne na drogę S1,

10) obiekty inżynierskie w ciągu drogi S1 i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą S1,

11) system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy,

12) urządzenia ochrony środowiska,

13) infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze S1,

14) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej,

15) wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,

16) sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,

17) oświetlenie drogowe,

18) organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

19) oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

20) po zakończeniu pełna rekultywacja terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

21) wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości lub budynków użytkowanych lub uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

22) wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii wraz z opracowaniem szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych,

23) wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

24) System Zarządzania Ruchem,

25) wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem m.in. terenów górniczych.

2. Wartość szacunkowa zamówienia powyżej 20 000 000 EUR.

Deadline Date2020-01-14
Publication Date2019-10-11
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Attention OfAgnieszka Koczy
Addressul. Myśliwska 5
TownKatowice
Postal Code40-017
Phone+48 322086220
Fax+48 322598710
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 19, 2020
Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19 – etap II.
View more
Deadline: Feb 25, 2020
1. Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na...
View more
Deadline: Feb 20, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest remont wnętrza Sali koncertowej w budynku Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” przy ul. Głównej w Sosnowcu w celu poprawy funkcjonalności oraz estetyki i akustyki sali koncertowej.2. Szczegółowy...
View more