Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek I węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” (z węzłem) w Mysłowicach do węzła „Oświęcim” (bez węzła), od km 0+000 (dowiązanie się do istniejącej drogi S1) do km 12+865.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego, w powiatach: mysłowickim i bieruńsko-lędzińskim, na terenie gmin: Mysłowice, Imielin, Lędziny, Bieruń, Bojszowy.

Zamówienie będzie realizowane w formule „Projektuj i buduj”.

Extended TitleBudowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek I węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła)
Extended Description

1. Zakres przedmiotu zamówienia, obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie, warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu, wykonana roboty budowlane i uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę został przedstawiony w Programie funkcjonalno-użytkowym („PFU”).

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z powyższym w ramach Kontraktu Wykonawca będzie miał obowiązek zaprojektować i wykonać w szczególności:

1) drogę ekspresową S1,

2) odcinek drogi krajowej klasy GP w ciągu DK44 (obwodnica Bierunia),

3) węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń,

4) Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP II Lędziny Wschód oraz MOP III Lędziny Zachód,

5) przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą S1,

6) drogi inne niż droga ekspresowa S1, w tym:

– zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,

– dodatkowe jezdnie, zlokalizowane w pasie drogowym drogi S1;

7) zatoki do kontroli pojazdów dla służb Policji i Inspekcji Transportu Drogowego,

8) budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, skrzyżowań drogi krajowej z linią kolejową

9) przejazdy oraz wjazdy awaryjne na drogę S1,

10) obiekty inżynierskie w ciągu drogi S1 i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą S1,

11) system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy,

12) urządzenia ochrony środowiska,

13) infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze S1,

14) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej,

15) wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,

16) sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,

17) oświetlenie drogowe,

18) organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

19) oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

20) po zakończeniu pełna rekultywacja terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

21) wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości lub budynków użytkowanych lub uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

22) wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii wraz z opracowaniem szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych,

23) wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

24) System Zarządzania Ruchem,

25) wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem m.in. terenów górniczych.

2. Wartość szacunkowa zamówienia powyżej 20 000 000 EUR.

Deadline Date2020-01-14
Publication Date2019-10-11
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Attention OfAgnieszka Koczy
Addressul. Myśliwska 5
TownKatowice
Postal Code40-017
Phone+48 322086220
Fax+48 322598710
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 13, 2019
Frontex is looking to acquire aerial surveillance services by the means of Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS) for maritime purposes. The service will be delivered...
View more
Deadline: Dec 24, 2019
1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są roboty budowlane obejmujące a zmiana przeznaczenia pomieszczeń w budynku A2 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – w tym adaptacja pomieszczeń...
View more
Deadline: Dec 5, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w skrzydłach bloków B, C1, C2, D (centralny czworobok budynku), na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej, z zapewnieniem kierownika budowy i kierowników...
View more