Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych decyzji, uzgodnień i zezwoleń na realizację inwestycji, prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową oraz wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, harmonogramem prac projektowych i harmonogramem robót budowlanych oraz wzorem umowy.

Extended TitleRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I:

— zadanie nr 1: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I: odcinek Bałtówka–Kolęcin w km 23+084 do km 34+725,

— zadanie nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I: odcinek DW 777 Zawichost – granica województwa w km 15+994 do 18+405 (wspólny przebieg z DW 755). Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych decyzji, uzgodnień i zezwoleń na realizację inwestycji dla ww. zadania. Zakres przedmiotu zamówienia publicznego określono w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, opiniami i uzgodnieniami zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego, w tym decyzji środowiskowej i pozwolenia wodno-prawnego na budowę urządzeń wodnych, rozbiórkę oraz budowę nowego obiektu mostowego. W ramach zamówienia (w cenie kontraktowej i czasu na ukończenie) w razie konieczności należy także: wykonać raport i przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, uzyskać w razie konieczności odstępstwa od warunków technicznych.

Celem wykorzystania przy opracowaniu dokumentacji technicznej Zamawiający przekazuje dokumentację projektową „Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka”. Udostępniona dokumentacja ma charakter pomocniczy;

b) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w razie konieczności zabezpieczenie i przeniesienie zabytków małej architektury, zapewnienia nadzoru archeologicznego i przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, badań archeologicznych wyprzedzających (wyprzedzające badania wykopaliskowe), zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego. Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w PFU;

c) sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową;

d) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać:

— rozbudowę DW 755 po śladzie istniejącym z ewentualną korektą nienormatywnych łuków oraz budową ciągu pieszych, zatok autobusowych, przepustów, odwodnieniem drogi, budową/przebudową oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, przebudową kolidujących urządzeń oraz sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej, wycinką kolidujących drzew,

— rozbudowę DW 777 po śladzie istniejącym z ewentualną korektą nienormatywnych łuków oraz budową ciągu pieszych o nawierzchni asfaltowej, zatok autobusowych, przebudową skrzyżowań, przepustów drogowych i odwodnieniem, rozbiórkę i budowę nowego obiektu mostowego budową/przebudową oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, przebudową kolidujących urządzeń oraz sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej, wycinką kolidujących drzew.

Oba zadania należy powiązać ze sobą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, harmonogramem prac projektowych i harmonogramem robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.

Publication Date2020-05-20
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value49588838.63
OrganisationŚwiętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Attention OfDział Zamówień Publicznych
Addressul. Jagiellońska 72
TownKielce
Postal Code25-602
Phone+48 413470480
Fax+48 413470470
Class Code45220000
Class DescriptionEngineering works and construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 9, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na usunięciu wad i usterek na czynnej sieci kanalizacyjnej wykonanej w ramach kontraktu 18, na terenie gminy Jeleśnia, w miejscowościach: Mutne, Sopotnia Mała, Pewel...
View more
Deadline: Aug 19, 2020
Zakres zadania obejmuje:wykonanie części północno-wschodniej (NE) dachu nad pałacem w celu zabezpieczenia zabytkowej konstrukcji obiektu oraz zlikwidowania istniejącego zagrożenia bezpieczeństwa bez naruszenia zewnętrznej geometrii dachu. Powierzchnia części północno-wschodniej (NE) dachu...
View more
Deadline: Sep 11, 2020
I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Realizacja obiektu Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja...
View more