Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych decyzji, uzgodnień i zezwoleń na realizację inwestycji, prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową oraz wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, harmonogramem prac projektowych i harmonogramem robót budowlanych oraz wzorem umowy.

Extended TitleRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-12-03
New text:
2020-01-23
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-01-31
New text:
2020-03-22
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-12-03
New text:
2020-01-23
Deadline Date2020-01-23
Publication Date2019-11-19
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationŚwiętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Attention OfDział Zamówień Publicznych
Addressul. Jagiellońska 72
TownKielce
Postal Code25-602
Phone+48 413470480
Fax+48 413470470
Class Code34900000
Class DescriptionMiscellaneous transport equipment and spare parts
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-22

Engineering works and construction works

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych decyzji, uzgodnień i zezwoleń na realizację inwestycji, prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową oraz wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost - etap I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, harmonogramem prac projektowych i harmonogramem robót budowlanych oraz wzorem umowy.

Extended TitleRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost - etap I
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Początek: 24/01/2020

Koniec: 31/10/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

New text:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 34 miesięcy od daty podpisania umowy.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-11-26
New text:
2019-12-03
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-01-24
New text:
2020-01-31
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-11-26
New text:
2019-12-03
Deadline Date2019-12-03
Publication Date2019-10-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationŚwiętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Attention OfDział zamówień publicznych
Addressul. Jagiellońska 72
TownKielce
Postal Code25-602
Phone+48 413470480
Fax+48 413470470
Class Code34900000
Class DescriptionMiscellaneous transport equipment and spare parts
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-14

Engineering works and construction works

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych decyzji, uzgodnień i zezwoleń na realizację inwestycji, prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową oraz wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost - etap I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, harmonogramem prac projektowych i harmonogramem robót budowlanych oraz wzorem umowy.

Extended TitleRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost - etap I
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost - etap I: Zadanie nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost - etap I: odcinek Bałtówka-Kolęcin w km 23+084 do km 34+725;

Zadanie nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost - etap I: odcinek DW 777 Zawichost – granica województwa w km 15+994 do 18+405 (wspólny przebieg z DW 755). Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych decyzji, uzgodnień i zezwoleń na realizacje inwestycji dla ww. zadania. Zakres przedmiotu zamówienia publicznego określono w Programie Funkcjonalno – Użytkowym wraz z załącznikami.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, opiniami i uzgodnieniami zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego w tym decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych, rozbiórkę oraz budowę nowego obiektu mostowego. W ramach zamówienia (w cenie kontraktowej i czasu na ukończenie) w razie konieczności należy także: - wykonać raport i przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, - uzyskać w razie konieczności odstępstwa od warunków technicznych.

Celem wykorzystania przy opracowaniu dokumentacji technicznej Zamawiający przekazuje dokumentacje projektową „Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka”. Udostępniona dokumentacja ma charakter pomocniczy.

b) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w razie konieczności zabezpieczenie i przeniesienie zabytków małej architektury, zapewnienia nadzoru archeologicznego i przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, badań archeologicznych wyprzedzających (wyprzedzające badania wykopaliskowe), zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego. Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w PFU.

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową.

d) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać: - rozbudowę DW 755 po śladzie istniejącym z ewentualną korektą nienormatywnych łuków oraz budową ciągu pieszych, zatok autobusowych, przepustów, odwodnieniem drogi, budową/ przebudową oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, przebudową kolidujących urządzeń oraz sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej, wycinka kolidujących drzew, - rozbudowę DW 777 po śladzie istniejącym z ewentualną korektą nienormatywnych łuków oraz budową ciągu pieszych o nawierzchni asfaltowej, zatok autobusowych, przebudową skrzyżowań, przepustów drogowych i odwodnieniem, rozbiórkę i budowę nowego obiektu mostowego budową/ przebudową oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, przebudową kolidujących urządzeń oraz sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej, wycinką kolidujących drzew.

Oba zadania należy powiązać ze sobą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, harmonogramem prac projektowych i harmonogramem robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ.

Deadline Date2019-11-26
Publication Date2019-10-14
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationŚwiętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Attention OfDział Zamówień Publicznych
Addressul. Jagiellońska 72
TownKielce
Postal Code25-602
Phone+48 413470480
Fax+48 413470470
Class Code45220000
Class DescriptionEngineering works and construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 15, 2020
2.1.1. Zakres zadania obejmuje następujące zadania:1. Budowa sieci kanalizacyjnej:a) rurociąg PVC SN8 DN200 – 755,67 m,b) rurociąg PEHD DN90 SDR17 – 13,81 m,c) rurociąg (przecisk sterowany) PEHD RC DN200 SDR17...
View more
Deadline: Jan 15, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest:Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1–6 z usługami (budynki 1–2), garażami indywidualnymi w piwnicach budynki 3–6) z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu inwestycji przy ul. Watzenrodego i Hubego...
View more
Deadline: Jan 20, 2020
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Jastrowie, które obejmują budowę i przebudowę zbiorników retencyjnych oraz obiektów w celu przywrócenia funkcji obszarom mokradłowym...
View more