Przedmiotem inwestycji jest odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 objęty rozbudową, położony jest w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, na terenie gminy miasto Biłgoraj oraz gmin: Biłgoraj, Księżpol i Tarnogród. Początek przedmiotowego odcinka znajduje się w km 90 + 490,00 w mieście Biłgoraj, koniec w km 115+875,00 – w miejscu granicy województw: lubelskiego i podkarpackiego. Zaprojektowano drogę na parametrach drogi klasy G, wraz z budową i rozbudową obiektów inżynierskich oraz zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi.

Extended TitleRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odcinku Biłgoraj – gr. województwa
Changes
Section:
III.1.1
Previous text:

1) Doświadczenia wykonawcy: Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" Dz. U. z 2019 r. poz.1186) drogi publicznej o wartości robót co najmniej 65.000.000,00 zł. (netto) i udokumentowanie, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

New text:

1) Doświadczenia wykonawcy: Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę lub przebudowę (w rozumieniu Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2019 r. poz.1186) drogi publicznej (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) o wartości robót co najmniej 65 000 000,00 PLN (netto) i udokumentowanie, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuk budowlanej i prawidłowo ukończona.

Section:
IV.2.7
Previous text:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy do dnia 24.2.2020 r. do godz. 10:00.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu 24.2.2020 r. o godz. 10:30.

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Szczegółowa instrukcja złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej, dostępna jest na platformie pod linkiem https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

New text:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy do dnia 6.3.2020 r. do godz.10:00.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu 6.3.2020 r. o godz. 10:30.

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Szczegółowa instrukcja złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej, dostępna jest na platformie pod linkiem https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.

Section:
VI.3
Previous text:

1. Cena – znaczenie kryterium 60 %;

Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:

PC = (Cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej)x10

2. Udzielony okres rękojmi – znaczenie kryterium 10 %;

Oferty z okresem rękojmi równym 5 lat otrzymają liczbę punktów PR=0 pkt.

Oferty z okresem rękojmi równym 6 lat otrzymają liczbę punktów PR=5 pkt.

Oferty z okresem rękojmi równym 7 lat i więcej otrzymają liczbę punktów PR=10 pkt.

3. Doświadczenie kierownika budowy - znaczenie kryterium 10 %

Punktowane będzie doświadczenie kierownika budowy w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej na inwestycji drogowej polegającej na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) drogi publicznej i wartości robót co najmniej 65 000 000,00 zł (netto), przy czym inwestycja winna być odebrana ostatecznie przez jej zamawiającego.

Oferty z doświadczeniem kierownika budowy:

— podczas realizacji jednej roboty budowlanej lub bez wskazania doświadczenia określonego powyżej otrzymają liczbę punktów PD= 0

— podczas realizacji 2 robót budowlanych otrzymają punktów PD= 4

— podczas realizacji 3 robót budowlanych otrzymają punktów PD=6

— podczas realizacji 4 lub więcej robót budowlanych – otrzymają punktów PD=10

Jako inwestycja odebrana ostatecznie przez zamawiającego należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla zadań realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru ostatecznego (w przypadku zadań, na których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.2068 z późn.zm.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

4. Samodzielne wykonanie przez Wykonawcę istotnych z punktu widzenia ich prawidłowej realizacji (kluczowych) części zamówienia - znaczenie kryterium 20 %

4.1. Oferty bez wskazania samodzielnego wykonania przez wykonawcę istotnych z punktu widzenia ich prawidłowej realizacji (kluczowych) części zamówienia z branży drogowej otrzymają 0 pkt (PW = 0).

4.2. Oferty z samodzielnym wykonaniem przez wykonawcę istotnych z punktu widzenia ich prawidłowej realizacji (kluczowych) części zamówienia z branży drogowej otrzymają 10 pkt (PW = 10).

Kluczowymi dla uzyskania oczekiwanych parametrów drogi są następujące roboty branży drogowej: warstw bitumicznych:

— -podbudowa z betonu asfaltowego AC22P pozycja koszt. 154, 155, SST D-04.07.01a,

— warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W pozycje koszt. 167.

SST D-05.03.05b.

— warstwa wiążąca/wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W pozycje koszt. 168, 169, 170, 171 SST D-05.03.05b,

— warstwa ścieralna z AC5S pozycja koszt. 164, SST D-05.03.05a

— warstwa ścieralna z AC11S pozycja koszt. 165, 166 SST. D-05.03.05a

— warstwa ścieralna z SMA11 pozycja koszt. 177, SST. D-05.03.13a.

5. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru:

P= PCx60% + PRx10 %+PDx10%+PWx20%

New text:

1. Cena – znaczenie kryterium 60 %.

Oferta z najniższą ceną otrzyma PC = 10 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:

PC = (Cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej) x 10.

2. Udzielony okres rękojmi – znaczenie kryterium 10 %.

Oferty z okresem rękojmi równym 5 lat otrzymają liczbę punktów PR = 0 pkt.

Oferty z okresem rękojmi równym 6 lat otrzymają liczbę punktów PR = 5 pkt.

Oferty z okresem rękojmi równym 7 lat i więcej otrzymają liczbę punktów PR = 10 pkt.

3. Doświadczenie kierownika budowy - znaczenie kryterium 10 %

Punktowane będzie doświadczenie kierownika budowy w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej na inwestycji drogowej polegającej na budowie lub przebudowie (w rozumieniu Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) drogi publicznej (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) i wartości robót co najmniej 65 000 000,00 PLN (netto), przy czym inwestycja winna być odebrana ostatecznie przez jej zamawiającego.

Oferty z doświadczeniem kierownika budowy:

— podczas realizacji jednej roboty budowlanej lub bez wskazania doświadczenia określonego powyżej otrzymają liczbę punktów PD = 0,

— podczas realizacji 2 robót budowlanych otrzymają punktów PD = 4,

— podczas realizacji 3 robót budowlanych otrzymają punktów PD =6,

— podczas realizacji 4 lub więcej robót budowlanych – otrzymają punktów PD = 10

jako inwestycja odebrana ostatecznie przez zamawiającego należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa przejęcia (dla zadań realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru ostatecznego (w przypadku zadań, na których nie wystawia się Świadectwa przejęcia).

Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w Ustawie z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.2068 z późn. zm.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

4. Samodzielne wykonanie przez Wykonawcę istotnych z punktu widzenia ich prawidłowej realizacji(kluczowych) części zamówienia – znaczenie kryterium 20 %

4.1. Oferty bez wskazania samodzielnego wykonania przez wykonawcę istotnych z punktu widzenia ich prawidłowej realizacji (kluczowych) części zamówienia z branży drogowej otrzymają 0 pkt (PW = 0).

4.2. Oferty z samodzielnym wykonaniem przez wykonawcę istotnych z punktu widzenia ich prawidłowej realizacji (kluczowych) części zamówienia z branży drogowej otrzymają 10 pkt (PW = 10).

Kluczowymi dla uzyskania oczekiwanych parametrów drogi są następujące roboty branży drogowej: warstw bitumicznych:

— podbudowa z betonu asfaltowego AC22P pozycja koszt. 155, 156, SST D-04.07.01a,

— warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W pozycje koszt. 168, SST D-05.03.05b,

— warstwa wiążąca/wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W pozycje koszt. 169, 170, 171, 172, SST D-05.03.05b,

— warstwa ścieralna z AC5S pozycja koszt. 165, SST D-05.03.05a,

— warstwa ścieralna z AC11S pozycja koszt. 166, 167, SST. D-05.03.05a,

— warstwa ścieralna z SMA11 pozycja koszt. 178, SST. D-05.03.13a.

5. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru:

P= PCx60% + PRx10 %+PDx10%+PWx20%.

Section:
II.2.7
Previous text:
2021-08-31
New text:
2021-09-30
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-02-24
New text:
2020-03-06
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-05-23
New text:
2020-06-03
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-02-24
New text:
2020-03-06
Deadline Date2020-03-06
Publication Date2020-02-18
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Attention OfWydział Umów Sławomir Szepietowski
Addressul. Turystyczna 7a
TownLublin
Postal Code20-207
Phone+48 817495329
Fax+48 817495377
Class Code45233130
Class DescriptionConstruction work for highways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-02-10

Site preparation and clearance work

Przedmiotem inwestycji jest odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 objęty rozbudową, położony jest w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, na terenie gminy miasto Biłgoraj oraz gmin: Biłgoraj, Księżpol i Tarnogród. Początek przedmiotowego odcinka znajduje się w km 90+490,00 w mieście Biłgoraj, koniec w km 115+875,00 – w miejscu granicy województw: lubelskiego i podkarpackiego. Zaprojektowano drogę na parametrach drogi klasy G, wraz z budową i rozbudową obiektów inżynierskich oraz zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi.

Extended TitleRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odcinku Biłgoraj – gr. województwa.
Changes
Section:
IV.2.7
Previous text:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy do dnia 12.2.2020 r. do godz. 10:00.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu 12.2.2020 r. o godz. 10:30.

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Szczegółowa instrukcja złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej, dostępna jest na platformie pod linkiem https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

New text:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy do dnia 24.2.2020 r. do godz. 10:00.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu 24.2.2020 r. o godz. 10:30.

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Szczegółowa instrukcja złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej, dostępna jest na platformie pod linkiem https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-02-12
New text:
2020-02-24
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-05-11
New text:
2020-05-23
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-02-12
New text:
2020-02-24
Deadline Date2020-02-24
Publication Date2020-02-10
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Attention OfWydział Umów Sławomir Szepietowski
Addressul. Turystyczna 7a
TownLublin
Postal Code20-207
Phone+48 817495329
Fax+48 817495377
Class Code45233130
Class DescriptionConstruction work for highways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-02-03

Site preparation and clearance work

Przedmiotem inwestycji jest odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 objęty rozbudową, położony jest w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, na terenie gminy miasto Biłgoraj oraz gmin: Biłgoraj, Księżpol i Tarnogród. Początek przedmiotowego odcinka znajduje się w km 90+490,00 w mieście Biłgoraj, koniec w km 115+875,00 – w miejscu granicy województw: lubelskiego i podkarpackiego. Zaprojektowano drogę na parametrach drogi klasy G, wraz z budową i rozbudową obiektów inżynierskich oraz zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi.

Extended TitleRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odcinku Biłgoraj – gr. województwa.
Changes
Section:
IV.2.7
Previous text:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy do dnia 3.2.2020 r. do godz.10:00.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu 3.2.2020 r. o godz. 10:30.

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Szczegółowa instrukcja złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej, dostępna jest na platformie pod linkiem https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

New text:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy do dnia 12.2.2020 r. do godz. 10:00.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu 12.2.2020 r. o godz. 10:30.

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Szczegółowa instrukcja złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej, dostępna jest na platformie pod linkiem https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-02-03
New text:
2020-02-12
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-05-02
New text:
2020-05-11
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-02-03
New text:
2020-02-12
Deadline Date2020-02-12
Publication Date2020-02-03
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Attention OfWydział Umów Sławomir Szepietowski
Addressul. Turystyczna 7a
TownLublin
Postal Code20-207
Phone+48 817495329
Fax+48 817495377
Class Code45233130
Class DescriptionConstruction work for highways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-21

Site preparation and clearance work

Przedmiotem inwestycji jest odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 objęty rozbudową, położony jest w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, na terenie gminy miasto Biłgoraj oraz gmin: Biłgoraj, Księżpol i Tarnogród. Początek przedmiotowego odcinka znajduje się w km 90+490,00 w mieście Biłgoraj, koniec w km 115+875,00 – w miejscu granicy województw: lubelskiego i podkarpackiego. Zaprojektowano drogę na parametrach drogi klasy G, wraz z budową i rozbudową obiektów inżynierskich oraz zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi.

Extended TitleRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odcinku Biłgoraj – gr. województwa.
Changes
Section:
IV.2.7)
Previous text:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy do dnia 20.1.2020 r. do godz.10:00.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu 20.1.2020 r. o godz. 10:30.

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Szczegółowa instrukcja złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej, dostępna jest na Platformie pod linkiem https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.

New text:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy do dnia 3.2.2020 r. do godz.10:00.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu 3.2.2020 r. o godz. 10:30.

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Szczegółowa instrukcja złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej, dostępna jest na platformie pod linkiem https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-01-20
New text:
2020-02-03
Section:
IV.2.6)
Previous text:
2020-04-18
New text:
2020-05-02
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-01-20
New text:
2020-02-03
Deadline Date2020-02-03
Publication Date2020-01-21
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Attention OfWydział Umów Sławomir Szepietowski
Addressul. Turystyczna 7a
TownLublin
Postal Code20-207
Phone+48 817495329
Fax+48 817495377
Class Code45233130
Class DescriptionConstruction work for highways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-02

Site preparation and clearance work

Przedmiotem inwestycji jest odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 objęty rozbudową, położony jest w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, na terenie gminy miasto Biłgoraj oraz gmin: Biłgoraj, Księżpol i Tarnogród. Początek przedmiotowego odcinka znajduje się w km 90+490,00 w mieście Biłgoraj, koniec w km 115+875,00 – w miejscu granicy województw: lubelskiego i podkarpackiego. Zaprojektowano drogę na parametrach drogi klasy G, wraz z budową i rozbudową obiektów inżynierskich oraz zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi.

Extended TitleRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Wysokie–Biłgoraj–Sieniawa–Przeworsk–Kańczuga–Dynów–Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odcinku Biłgoraj – gr. województwa.
Changes
Section:
IV.2.7
Previous text:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy do dnia 11.12.2019 r. do godz.10:00.

2.Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu 11.12.2019 r. o godz. 10:30.

3.Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Szczegółowa instrukcja złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej, dostępna jest na Platformie pod linkiem https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.

New text:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy do dnia 20.1.2020 r. do godz.10:00.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu 20.1.2020 r. o godz. 10:30.

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Szczegółowa instrukcja złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej, dostępna jest na Platformie pod linkiem https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-12-11
New text:
2020-01-20
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-03-09
New text:
2020-04-18
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-12-11
New text:
2020-01-20
Deadline Date2020-01-20
Publication Date2019-12-02
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Attention OfWydział Umów Sławomir Szepietowski
Addressul. Turystyczna 7a
TownLublin
Postal Code20-207
Phone+48 817495329
Fax+48 817495377
Class Code45233130
Class DescriptionConstruction work for highways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 25, 2020
Zamów. jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących...
View more
Deadline: Mar 25, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 17 000 m, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś: 1) wykonania dokumentacji projektowej...
View more
Deadline: Mar 27, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku dydaktycznego Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy ul. Głębokiej w Lublinie wraz z parkingiem wewnętrznym i zagospodarowaniem terenu.Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w...
View more