Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych decyzji, uzgodnień i zezwoleń na realizację inwestycji, prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową oraz wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, harmonogramem prac projektowych i harmonogramem robót budowlanych oraz wzorem umowy.

Extended TitleRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-12-05
New text:
2020-01-24
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-02-02
New text:
2020-03-23
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-12-05
New text:
2020-01-24
Deadline Date2020-01-24
Publication Date2019-11-19
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationŚwiętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Attention OfDział Zamówień Publicznych
Addressul. Jagiellońska 72
TownKielce
Postal Code25-602
Phone+48 413470480
Fax+48 413470470
Class Code34900000
Class DescriptionMiscellaneous transport equipment and spare parts
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-22

Engineering works and construction works

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych decyzji, uzgodnień i zezwoleń na realizację inwestycji, prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową oraz wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa - etap I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, harmonogramem prac projektowych i harmonogramem robót budowlanych oraz wzorem umowy.

Extended TitleRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa - etap I
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Koniec: 31/10/2021

New text:

Koniec: 34 miesiące od daty podpisania umowy.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-11-28
New text:
2019-12-05
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-01-26
New text:
2020-02-02
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-11-28
New text:
2019-12-05
Deadline Date2019-12-05
Publication Date2019-10-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationŚwiętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Attention OfDział Zamówień Publicznych
Addressul. Jagiellońska 72
TownKielce
Postal Code25-602
Phone+48 413470480
Fax+48 413470470
Class Code34900000
Class DescriptionMiscellaneous transport equipment and spare parts
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-16

Engineering works and construction works

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych decyzji, uzgodnień i zezwoleń na realizację inwestycji, prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową oraz wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa - etap I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, harmonogramem prac projektowych i harmonogramem robót budowlanych oraz wzorem umowy.

Extended TitleRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa - etap I
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa - etap I

Polegające na:

Zadanie nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Maruszów–Piotrowice w km 21+513do 26+332.

Zadanie nr 2: Budowa drogi wojewódzkiej nr 759 Piotrowice-gr. województwa w km 0+000 do km ok. 2+750.

Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, opiniami i uzgodnieniami zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego w tym decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych, rozbiórkę.

W ramach zamówienia (w cenie kontraktowej i czasu na ukończenie) w razie konieczności należy także:

— wykonać raport i przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko

— uzyskać w razie konieczności odstępstwa od warunków technicznych.

b) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w razie konieczności zabezpieczenie i przeniesienie zabytków małej architektury, zapewnienia nadzoru archeologicznego i przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, badań archeologicznych wyprzedzających (wyprzedzające badania wykopaliskowe), zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego. Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w PFU.

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową.

d) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać:

— rozbudowę DW 777 po śladzie istniejącym z ewentualną korektą nienormatywnych łuków oraz budową ciągu pieszych o nawierzchni - asfaltowej o szerokości 2,00 m wzdłuż DW 777 na terenie miejscowości z usytuowanego za rowem lub w przypadku braku możliwości przy krawędzi jezdni o szerokości 2,5 m wraz z przebudową skrzyżowań oraz przepustów drogowych; rozbudowa skrzyżowania DW 759 i DW 777 w km 26+311 21+513 z wydzieleniem relacji skrętnych; zatok autobusowych, przepustów, odwodnieniem drogi, budową/ przebudowa oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, przebudową kolidujących urządzeń oraz sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej, wycinka kolidujących drzew,

— Budowę nowego przebiegu DW 759 długości ok. 1,50 km wraz z dowiązaniem do śladu istniejącego w km 2+250 skrzyżowania z drogą gminną nr 401018T. Rozbudowę drogi nr 759 na odcinku od skrzyżowania do przeprawy promowej w km 2+610 dł. ok 0,36 km tj. wjazd na wał. Budowa ciągu pieszych o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,00 m wzdłuż DW 759 na terenie miejscowości usytuowanego za rowem lub w przypadku braku możliwości przy krawędzi jezdni o szerokości 2,5 m wraz z przebudową skrzyżowań oraz wymianą przepustów drogowych; wyburzenie kolidujących z inwestycją budynków; włączenie starodroża DW 759 w nowo budowany odcinek drogi wojewódzkiej poprzez rozbudowę odcinka drogi gminnej 401059T i budowę skrzyżowania skanalizowanego drogi gminnej 401059T z nowym przebiegiem DW 759; przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej, przebudową skrzyżowań, przepustów drogowych i odwodnieniem, budowa/przebudowa oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, wycinka kolidujących drzew.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, harmonogramem prac projektowych i harmonogramem robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ.

Deadline Date2019-11-28
Publication Date2019-10-16
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationŚwiętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Attention OfDział Zamówień Publicznych
Addressul. Jagiellońska 72
TownKielce
Postal Code25-602
Phone+48 413470480
Fax+48 413470470
Class Code45220000
Class DescriptionEngineering works and construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 13, 2020
Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Północnej 23 w Łodzi.Zamówienie obejmie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej...
View more
Deadline: Jan 14, 2020
1. Przedmiotem Zamówienia Podstawowego jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) dla zadania pod nazwą: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z parkingiem P&R...
View more
Deadline: Jan 13, 2020
Przedmiotem zamówienia jest:— budowa drogi gminnej publicznej oznaczonej w MPZP jako KDL.4 przy ul. Miłej, klasy drogi L, długości ok. 434,50 m, szerokości jezdni 6,0 m wraz z chodnikiem i...
View more